Dienstleistungen - 531463-2019

08/11/2019    S216

België-Antwerpen: Helpdesk- en ondersteuningsdiensten

2019/S 216-531463

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 210-514558)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Telefoon: +32 33382770

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ondernemeninantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357320

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van stad Antwerpen en externe aanbieders

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2019_00921-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van stad Antwerpen en externe aanbieders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 210-514558

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Presentatie infosessie en document met vragen en antwoorden.