Forniture - 531498-2021

19/10/2021    S203

Croazia-Zagabria: Relè elettrici

2021/S 203-531498

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 13148821633
Indirizzo postale: Kupska 4
Città: Zagreb
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
Persona di contatto: za opći dio dokumentacije: Roberta Tankosić za tehnički dio dokumentacije: Krešimir Markanović, mag.ing.el.
E-mail: os-nabava@hops.hr
Tel.: +385 31244779/+385 31244836
Fax: +385 31244997
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.hops.hr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0037252
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

TS B. Manastir - zamjena sekundarnog sustava

Numero di riferimento: 3002-V-1/21
II.1.2)Codice CPV principale
31221000 Relè elettrici - DA42
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmet ovog postupka nabave je: „TS Beli Manastir - zamjena sekundarnih sustava“ u skladu s Tehničkom specifikacijom iz poglavlja B. ove DoN i Troškovnikom iz poglavlja D. ove DoN, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000 000.00 HRK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31221000 Relè elettrici - DA42
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Luogo principale di esecuzione:

TS 110/35/10 kV Beli Manastir, Osječka 1a, 31300 Beli Manastir, prema INCOTERMS 2010.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmet ovog postupka nabave je: „TS Beli Manastir - zamjena sekundarnih sustava“ u skladu s Tehničkom specifikacijom iz poglavlja B. ove DoN i Troškovnikom iz poglavlja D. ove DoN, odnosno cjelokupnom dokumentacijom u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Iskustvo ključnih tehničkih stručnjaka / Ponderazione: 25%
Criterio di qualità - Nome: Jamstveni rok / Ponderazione: 5%
Prezzo - Ponderazione: 70%
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000 000.00 HRK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Svi zainteresirani gospodarski subjekti prije podnošenja ponude dužni su izvršiti neposredan uvid u postojeće stanje lokacije postrojenja TS 110/35/10 kV Beli Manastir, sukladno točki 2.7.1.1. DoN-a

2. Posebni uvjeti za izvršenje Okvirnog sporazuma, sukladno točki 18. DoN-a

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. UPIS U REGISTAR

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni:

- e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti)

Naručitelj će prije donošenja Odluke o odabiru od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (slovima: pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

• Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Odredbe ove točke DoN odnose se na Ponuditelja odnosno svakog člana Zajednice gospodarskih subjekata ako je primjenjivo, u kojem slučaju je za svakog člana Zajednice potrebno u ponudi dostaviti zaseban popunjeni e-ESPD obrazac.

Odredbe ove točke DoN odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući Podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni e-ESPD obrazac u ponudi.

Ako Ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj će odbiti ponudu tog Ponuditelja te od Ponuditelja koji je podnio slijedeću najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (slovima: pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Naručitelj može pozvati Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da nadopuni ili objasni zaprimljene popratne dokumente.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Sukladno točki 8.7. Dokumentacije o nabavi

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno točki 10.1. Dokumentacije o nabavi

2. Jamstvo za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma, sukladno točki 10.2. Dokumentacije o nabavi

3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sukladno ntočki 10.3. Dokumentacije o nabavi

4. Jamstvo za slučaj povrede posebnih uvjeta i zahtjeva nabave, sukladno točki 10.4. Dokumentacije o nabavi

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Sukladno točki 9.5. Dokumentacije o nabavi

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Sukladno točki 9.7. Dokumentacije o nabavi

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Sukladno točki 9.1. do 9.4. Dokumentacije o nabavi

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Croato
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/11/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek, soba br. 19.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Indirizzo Internet: www.dkom.hr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2021