There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 531559-2021

19/10/2021    S203

Slovensko-Bratislava: Ochranný výstroj

2021/S 203-531559

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 191-498016)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81361
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Slimáková
E-mail: slimakova.maria@zsr.sk
Telefón: +421 220295553
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Referenčné číslo: 537/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
18143000 Ochranný výstroj
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 191-498016

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, Dátum a čas
Namiesto:
Dátum: 25/11/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 11/01/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk, Dátum a čas
Namiesto:
Dátum: 25/11/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/01/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: