Supplies - 531559-2021

19/10/2021    S203

Slovensko-Bratislava: Ochranný výstroj

2021/S 203-531559

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 191-498016)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81361
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Slimáková
E-mail: slimakova.maria@zsr.sk
Telefón: +421 220295553
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Referenčné číslo: 537/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
18143000 Ochranný výstroj
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 191-498016

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, Dátum a čas
Namiesto:
Dátum: 25/11/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 11/01/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk, Dátum a čas
Namiesto:
Dátum: 25/11/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/01/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: