Služby - 531595-2018

04/12/2018    S233

Belgie-Brusel: Odborné kapacity na regulační a politickou problematiku v oblastech soudní spolupráce v občanských záležitostech (položka č. 1), obchodního práva (položka č. 2) a práva duševního vlastnictví (položka č. 3)

2018/S 233-531595

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Official Mail Service
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Michael Alexander Speiser
E-mail: poldepc-finance@ep.europa.eu
Tel.: +32 22832475
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Soudní spolupráce, obchodní právo a právo duševního vlastnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odborné kapacity na regulační a politickou problematiku v oblastech soudní spolupráce v občanských záležitostech (položka č. 1), obchodního práva (položka č. 2) a práva duševního vlastnictví (položka č. 3)

II.1.2)Hlavní kód CPV
79110000 Právní poradenství a zastupování
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva pokrývá poskytnutí nezávislého odborného poradenství v různých oblastech aktuálních a budoucích otázek:

– soudní spolupráce v občanských záležitostech (položka č. 1),

– obchodního práva (položka č. 2) a

– práva duševního vlastnictví (položka č. 3).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Soudní spolupráce v občanských záležitostech

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79100000 Právní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro právní záležitosti (JURI) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.

Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.

Položka č. 1 (soudní spolupráce v občanských záležitostech):

S ohledem na neustále rostoucí činnosti přeshraniční mobility v EU hodlá soudní spolupráce eliminovat překážky vyplývající z rozdílů mezi vnitrostátními právními a administrativními soustavami s cílem zajistit, aby občané a podniky plně využívaly svých práv v rámci úmluv.

Evropská legislativa se v oblasti soudní spolupráce za poslední 2 desetiletí značně rozvinula. Kromě toho Lisabonská smlouva se svým novým právním základem (čl. 81 SFEU) poskytla nový podnět k dalšímu zřízení oblasti občanského práva EU. Z toho vyplývá, že současné nástroje občanského práva EU pokryjí široké spektrum oblastí občanského práva od společných pravidel týkajících se konfliktu práva a pravomocí ve smluvních i nesmluvních závazcích, jakož i klíčových aspektů rodinného práva až po zjednodušení přístupu ke spravedlnosti v rámci řešení přeshraničních právních sporů.

V tomto ohledu je hlavním cílem opatření EU zajistit vysoký stupeň právní jistoty pro občany i podniky v rámci přeshraničních vztahů, garantovat snadné a účinné mechanismy v případě přeshraničního řešení sporů a zefektivnit a zmodernizovat nástroje národního občanského soudnictví a právní praxe.

V této souvislosti položka č. 1 zahrnuje odborné kapacity týkající se veškeré soudní spolupráce v občanských záležitostech včetně:

– „acquis“ práva EU v oblastech občanského práva, mezinárodního práva soukromého, rodinného práva, obchodního práva a občanského procesního práva,

– evropské legislativy týkající se přístupu ke spravedlnosti včetně možností nápravy či alternativních metod řešení sporů,

– srovnávacího hodnocení národních právních soustav a precedenčního práva ve výše uvedených oblastech,

– mechanismů a nástrojů EU v rámci přeshraniční občanské soudní spolupráce,

– opatření EU na podporu soudního vzdělávání a odborné sítě,

– výzev, které představuje digitalizace pro občanské právo a řízení občanského práva včetně právních otázek vzniklých v důsledku užití aplikací umělé inteligence,

– příslušného precedenčního práva Soudního dvora Evropských společenství,

— globálních nástrojů mezinárodního práva soukromého (zejména úmluv vzniklých na pozadí spojených národů (UNCITRAL), Haagské konference o mezinárodním právu soukromém (HCCH), Mezinárodní komise pro osobní stav (ICCS) a Unidroit) a způsobu jejich interakce s pravidly EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka poběží po počáteční dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a poté se každoročně automaticky maximálně 4krát prodlužuje. Tudíž doba trvání zakázky nesmí přesáhnout 5 let (60 měsíců) od data jejího vstupu v platnost.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Podnikové právo

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79100000 Právní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro právní záležitosti (JURI) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.

Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.

Položka č. 2 (obchodní právo):

Evropská legislativa týkající se obchodního práva má podpořit svobodu usazování (hlava IV, kapitola 2 SFEU) a realizovat základní právo stanovené v čl. 16 Listiny základních práv EU a svobodu provádět obchodní činnosti v rámci omezení čl. 17 Listiny (právo na majetek). Toto rovněž zahrnuje harmonizaci národní legislativy obchodního práva a různých právních forem, jako jsou evropská společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení (EEIG), evropská družstevní společnost (SCE) a evropská nadace (EF). Obchodní právo EU a pravidla firemní správy pro společnosti, investory a zaměstnance je nutno neustále aktualizovat v souladu s měnícím se hospodářským prostředím. Výbor pro právní záležitosti hraje klíčovou úlohu v rámci meziinstitucionálního procesu pokaždé, když dojde k návrhu nebo změně právních předpisů v těchto oblastech.

V této souvislost položka č. 2 zahrnuje odborné kapacity týkající se:

– „acquis“ práva EU v oblasti obchodního práva od založení společnosti, požadavků na zveřejňování majetku, fúze a rozdělení, změny sídla až po ochranu zájmů akcionářů a kapitálu veřejných společností s ručením omezeným, nabídky na převzetí, sdělení informací o pobočkách, minimální pravidla pro veřejné společnosti s ručením omezeným tvořené jedním členem, finanční výkaznictví a účetnictví,

– stávajícího technického vývoje (digitalizace) směrem k modernizaci obchodního práva a posílení řízení podniků včetně sociální odpovědnosti firem, zejména v případě insolvence,

– právních záležitostí a politické debaty ve vztahu ke vzniku forem evropských společností a mobilitě společností včetně otázky přeshraničních převodů sídel společností,

– současného vývoje a politických možností pro zjednodušení regulačního prostředí společností v EU včetně cílených opatření v případě mikrosubjektů a malých nebo středně velkých podniků,

– srovnávacího hodnocení národních právních soustav v oblasti obchodního práva,

– příslušného precedenčního práva Soudního dvora Evropských společenství v této oblasti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka poběží po počáteční dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a poté se každoročně automaticky maximálně 4krát prodlužuje. Tudíž doba trvání zakázky nesmí přesáhnout 5 let (60 měsíců) od data jejího vstupu v platnost.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Právo duševního vlastnictví

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79100000 Právní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament, Brusel, Belgie

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro právní záležitosti (JURI) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, schůzek, podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, atd. v rámci jeho pravomocí.

Prostřednictvím rámcové smlouvy na služby budou zajištěny odborné posudky ve formě dokumentů o různé délce, které budou dodávány na základě žádostí „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě písemného poradenství by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednání Výboru a prezentacích prostřednictvím vedoucích odborníků nebo podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky, dle vhodnosti. Poskytovatelé služeb ponesou výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky své práce.

Položka č. 3 (právo duševního vlastnictví):

Právo duševního vlastnictví podporuje kreativitu a inovaci, přičemž EU musí chránit tyto nehmotné hodnoty v rámci rozvoje a konkurenceschopnosti. Tato položka se týká úpravy duševního vlastnictví (patenty a obchodní známky, návrhy a modely), autorského práva a dalších záležitostí, jako jsou označení původu, zeměpisná označení, odrůda rostlin nebo ochrana obchodních tajemství a pravidla o vymáhání těchto práv. Je nutno nastolit rovnováhu mezi zájmy různých zapojených stran a mezi příslušnými základními právy. Autorská práva byla předmětem intenzivního přezkoumávání na straně veřejnosti, a to v souvislosti s přijímáním návrhů evropských právních předpisů během 8. zákonodárného období a mezinárodních smluv.

V této souvislost položka č. 3 zahrnuje odborné kapacity týkající se:

– „acquis“ práva EU v různých oblastech práva duševního vlastnictví, jak je popsáno výše,

– právních záležitostí a politické debaty týkající se vzniku jednotného evropského patentu,

– současného vývoje a politických možností pro zjednodušení regulačního prostředí,

– dopadu digitalizace na pozici dodavatelů a spotřebitelů,

– srovnávacího hodnocení národních právních soustav v oblasti práva duševního vlastnictví,

– příslušného precedenčního práva Soudního dvora Evropských společenství v této oblasti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka poběží po počáteční dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a poté se každoročně automaticky maximálně 4krát prodlužuje. Tudíž doba trvání zakázky nesmí přesáhnout 5 let (60 měsíců) od data jejího vstupu v platnost.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Ve vztahu k tomuto řízení Evropský parlament nepožaduje v této fázi řízení doložení statutu a právní způsobilosti, ale vyhrazuje si právo tak učinit později, pokud to bude považovat za nezbytné.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí disponovat dostatečnou hospodářskou a finanční způsobilostí, která jim umožní zakázku realizovat v souladu s ustanoveními smlouvy. Pokud má Evropský parlament na základě podaných informací pochybnosti týkající se finančních zdrojů uchazeče, nebo se později prokáže, že nedostačují k provedení zakázky, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeči měli nárok na jakoukoli finanční náhradu.

Uchazeč se může rovněž spoléhat na kapacity jiných subjektů bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tomto případě musí Evropskému parlamentu dokázat, že má k dispozici zdroje nezbytné k vykonání zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů, že mu tyto zdroje poskytnou k dispozici. V takovém případě je Evropský parlament oprávněn odmítnout podanou přihlášku nebo nabídku, má-li pochybnosti o závazku třetí strany nebo o její finanční způsobilosti. Parlament může případně vyžadovat, aby uchazeč a tyto další subjekty byly společně a nerozdílně zodpovědné za provedení zakázky.

Na stejném základě se skupiny hospodářských subjektů může spolehnout na kapacity členů této skupiny nebo jiných subjektů.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ve vztahu k zakázce, která je předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, Evropský parlament požaduje, aby uchazeči disponovali následující minimální finanční a hospodářskou způsobilostí:

– minimální obrat ve výši 80 000 EUR ročně za poslední 2 uzavřené finanční roky.

Finanční a hospodářská způsobilost se bude posuzovat na základě informací obsažených v následujících dokumentech, které uchazeči předloží:

– prohlášení o příjmech za alespoň 2 poslední finanční roky. V případě právnických osob lze tak učinit prostřednictvím prohlášení o celkovém obratu; v případě uchazečů, kteří jsou fyzickými osobami, se za údaj o obratu bude pokládat údaj o hrubém příjmu.

Pokud uchazeč nebude schopen předložit požadované reference, může prokázat svou hospodářskou a finanční způsobilost jakýmikoliv jinými prostředky, které Evropský parlament uzná za vhodné.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí disponovat dostatečnou technickou a odbornou způsobilostí, která jim umožní zakázku realizovat v souladu s ustanoveními smlouvy. Pokud má Evropský parlament na základě podaných informací pochybnosti týkající se technické a odborné způsobilosti uchazečů, nebo se později prokáže, že zjevně nedostačuje k provedení zakázky, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeči měli nárok na nějakou finanční náhradu.

Uchazeč nebo předkladatel nabídky se může spoléhat na kapacity dalších subjektů, a to nezávisle na právní povaze vazeb mezi ním a těmito subjekty. V takovém případě musí Evropskému parlamentu prokázat, že bude mít zdroje potřebné k provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů za tímto účelem. Evropský parlament je oprávněn odmítnout podanou přihlášku nebo nabídku, má-li pochybnosti o závazku třetí strany.

V případě skupiny hospodářských subjektů a v případě subdodávek se při hodnocení bere v úvahu celková technická a odborná způsobilost všech členů.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

S ohledem na zakázku, která je předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, požaduje Evropský parlament, aby uchazeči, včetně osob odpovědných za provádění služeb, měli následující technické a odborné způsobilosti:

– minimální struktura týmu:

– alespoň 3 osoby z kmenového týmu musí být kvalifikovaní výzkumníci, tedy musí mít odbornou a/nebo akademickou praxi v délce minimálně 3 let, z nichž alespoň 2 roky v oblasti, které se týká každá z položek, o kterou se uchazeč uchází,

– alespoň 1 osoba z kmenového týmu musí být výzkumníkem na seniorské pozici, tedy musí mít odbornou a/nebo akademickou praxi v délce minimálně 5 let, z nichž alespoň 2 roky v oblasti, které se týká každá z položek, o kterou se uchazeč uchází,

– alespoň 1 osoba z kmenového týmu musí být kvalifikovaným vedoucím projektu, tedy musí mít odbornou a/nebo akademickou praxi v délce minimálně 7 let, z nichž alespoň 2 roky v oblasti, které se týká každá z položek, o kterou se uchazeč uchází,

– úspěšné dokončení nejméně 4 zakázek v oblasti výzkumu na podporu rozvoje politiky na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni jako důkaz o předchozí praxi,

– předchozí publikační činnost v oblasti, o kterou se uchazeč uchází,

– vědecké/akademické uznání bezprostředně související s výzkumem v oblastech relevantních pro položku, o kterou se uchazeč uchází,

– znalost institucionálního rámce a rozhodovacího procesu EU.

Technická a odborná způsobilost se bude posuzovat na základě informací obsažených v následujících dokumentech, které uchazeči předloží:

– vzdělání a odborné kvalifikace zaměstnanců, se kterými se počítá pro provedení služeb, včetně případných poskytovatelů dílčích služeb nebo subdodavatelů (životopisy). V případě každého životopisu (minimálně 3 strany) musí poskytovatel služeb uvést, zda tento odpovídá profilu výzkumníka, staršího výzkumníka či vedoucího projektu (dodatečné informace jsou k dispozici v rámci příslušných definic použitých výše v tomto dokumentu),

– seznam dokončených výzkumných zakázek (musí být uvedeny minimálně 4 zakázky),

– seznam publikací zaměstnanců, se kterými se počítá pro provedení služeb v případě příslušných problematik v odborném akademickém tisku za posledních 5 let,

– důkaz o členství v akademických výzkumných sítích nebo ve skupinách pro mezioborový výzkum („think-tanks“) nebo jiné informace dokládající vědeckou excelenci, jako například ceny, získané dotace pro výzkumné projekty apod.,

– důkaz o příslušných článcích dotýkajících se problematik institucionálního rámce EU, o zkušenostech s prací v oblasti související s problematikami EU, o účasti na konferencích, kurzech atd. v oblastech souvisejících s Evropskou unií.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V průběhu trvání této rámcové smlouvy o poskytování služeb musí poskytovatel služeb zaručovat stejnou úroveň kvality, jaká byla v minulosti vymezena v kritériích pro výběr. Tato záruka kontinuity bude platit i v případech předčasného odchodu některých odborníků, např.

– z důvodu nemoci či úrazu zaměstnanec nemůže pokračovat v poskytování služeb,

– jakákoli osoba uvedená v zakázce nevykonává své povinnosti v rámci této zakázky,

– z jakéhokoli jiného důvodu mimo kontrolu poskytovatele služeb se stane nezbytným nahrazení jakéhokoli jeho zaměstnance.

V takových případech zajistí poskytovatel služeb náhradu ve formě odborníků s alespoň rovnocennými kvalifikacemi a zkušenostmi, kteří budou pro Evropský parlament přijatelní, aby nebylo ohroženo provedení rámcové smlouvy. Evropský parlament si vyhrazuje právo přijmout či odmítnout jakoukoli náhradu navrženého odborníka v průběhu plnění zakázky. Pověření ze strany Evropského parlamentu bude mít vždy písemnou formu.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 15
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Rámcová dohoda vztahující se k práci parlamentárního výboru, která bude spojena s 5letým volebním obdobím.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/02/2019
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/03/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory Evropského parlamentu (Brusel)

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeče, kteří chtějí být přítomni otevírání nabídek, žádáme, aby uvědomili oddělení zodpovídající za vedení tohoto výběrového řízení zasláním e-mailu na následující adresu: poldepc-finance@ep.europa.eu nejpozději do 18.2.2019. Účastnit se může pouze 1 zástupce každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032600
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032600
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/11/2018