Usługi - 531595-2018

04/12/2018    S233    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Ekspertyzy w kwestiach regulacyjnych i strategicznych w obszarach współpracy sądowej w sprawach cywilnych (część 1), prawa spółek (część 2) oraz prawa własności intelektualnej (część 3)

2018/S 233-531595

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Official Mail Service
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Michael Alexander Speiser
E-mail: poldepc-finance@ep.europa.eu
Tel.: +32 22832475

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, prawo spółek i prawo własności intelektualnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ekspertyzy w kwestiach regulacyjnych i strategicznych w obszarach współpracy sądowej w sprawach cywilnych (część 1), prawa spółek (część 2) oraz prawa własności intelektualnej (część 3)

II.1.2)Główny kod CPV
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsza umowa ramowa obejmuje zapewnianie niezależnego doradztwa specjalistycznego w odniesieniu do różnych bieżących i pojawiających się kwestii z następującego zakresu:

— współpraca sądowa w sprawach cywilnych (część 1),

— prawo spółek (część 2) oraz

— prawo własności intelektualnej (część 3).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79100000 Usługi prawnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski, Bruksela, Belgia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Prawnej (JURI) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.

W ramach umów ramowych o świadczenie usług wiedza fachowa jest dostarczana w formie dokumentów o różnej długości, sporządzanych na doraźne wnioski w ograniczonych i określonych ramach czasowych. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.

Część 1 (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych):

mobilność transgraniczna i stale rozwijające się działania w obrębie UE sprawiają, że współpraca w sądowa w sprawach cywilnych ma na celu wyeliminowanie wszelkich przeszkód wynikających z rozbieżności między krajowymi systemami prawnymi i administracyjnymi, a tym samym zagwarantowanie, że obywatele i przedsiębiorstwa będą w pełni korzystać z praw przysługujących im na mocy traktatów.

Prawodawstwo UE w dziedzinie sądowej współpracy w sprawach cywilnych znacznie się rozwinęło w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Ponadto wejście w życie traktatu lizbońskiego wraz z jego nową podstawą prawną (art. 81 TFUE) dało nowy impuls dalszemu ustanowieniu obszaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w UE. W związku z tym obecne unijne instrumenty wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych obejmują szerokie spektrum obszarów prawa cywilnego, począwszy od wspólnych przepisów dotyczących konfliktu praw i jurysdykcji w zakresie zobowiązań w ramach umów i poza umowami, jak również w kluczowych aspektach prawa rodzinnego, po uproszczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku rozwiązywania transgranicznych sporów prawnych.

W tym kontekście działania UE mają przede wszystkim na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w relacjach transgranicznych wysokiego stopnia pewności prawnej; zagwarantowanie łatwych i skutecznych mechanizmów rozwiązywania sporów transgranicznych oraz usprawnienie i modernizację instrumentów współpracy między krajowymi sądami cywilnymi i osobami wykonującymi zawody prawnicze.

W tym kontekście część 1 obejmuje ekspertyzy we wszystkich sprawach związanych z sądową współpracą UE w sprawach cywilnych, w tym:

— dorobek prawny UE w zakresie prawa cywilnego, międzynarodowego prawa prywatnego, prawa rodzinnego, prawa umów i prawa handlowego oraz cywilnego prawa procesowego,

— prawodawstwo UE dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym roszczenia zbiorowe i alternatywne metody rozstrzygania sporów,

— ocena porównawcza krajowych systemów prawnych i orzecznictwa w wyżej wymienionych dziedzinach,

— mechanizmy i narzędzia transgranicznej sądowej współpracy UE w sprawach cywilnych,

— działania UE na rzecz wspierania szkoleń i sieci zawodowych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości,

— wyzwania, które cyfryzacja nakłada na prawo cywilne i procedury cywilne, w tym kwestie prawne wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji,

— odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

— światowe akty prawa prywatnego międzynarodowego [zwłaszcza konwencje stworzone w kontekście Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCITRAL, komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego), Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (ICCS) i Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT)] oraz ich wzajemne oddziaływanie z przepisami UE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy od daty podpisania przez ostatnią ze stron, a następnie będzie automatycznie odnawiana w odstępach rocznych maksymalnie 4 razy. Czas trwania umowy nie może być dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia jej wejścia w życie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prawo spółek

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79100000 Usługi prawnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski, Bruksela, Belgia

II.2.4)Opis zamówienia:

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Prawnej (JURI) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.

W ramach umów ramowych o świadczenie usług wiedza fachowa jest dostarczana w formie dokumentów o różnej długości, sporządzanych na doraźne wnioski w ograniczonych i określonych ramach czasowych. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.

Część 2 (prawo spółek):

prawodawstwo UE w zakresie prawa spółek ma na celu promowanie osiągnięcia swobody przedsiębiorczości (tytuł IV, rozdział 2 TFUE) oraz wdrożenie prawa podstawowego ustanowionego w art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wolność prowadzenia działalności gospodarczej w granicach art. 17 Karty (prawo własności). Obejmuje również ujednolicenie krajowych przepisów prawa spółek i różnych form prawnych, takich jak spółka europejska (SE), europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG), spółdzielnia europejska (SCE) oraz fundacja europejska (EF). Prawo spółek UE oraz przepisy dotyczące ładu korporacyjnego w odniesieniu do spółek, inwestorów i pracowników należy nieustannie uaktualniać, dostosowując je do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Komisja Prawna odgrywała kluczową rolę w procesie międzyinstytucjonalnym zawsze, gdy proponowano lub zmieniano prawodawstwo w tych obszarach.

W tym kontekście część 2 obejmuje ekspertyzy dotyczące:

— dorobku prawnego UE w zakresie prawa spółek, od ustanowienia spółki, wymogów kapitałowych i informacyjnych, fuzji i podziałów oraz przeniesienia siedziby, ochrony udziałów akcjonariuszy i kapitału spółek akcyjnych, ofert przejęcia, ujawnienia informacji odnoszących się do oddziałów, do minimalnych wymogów dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także sprawozdawczości finansowej i księgowości,

— bieżącego postępu technicznego (cyfryzacja) prowadzącego do unowocześnienia prawa spółek i zapewnienia ładu korporacyjnego, w tym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku niewypłacalności,

— kwestii prawnych i politycznej debaty związanej ze stworzeniem europejskich form spółek i mobilnością spółek, w tym kwestii przenoszenia siedzib spółek w wymiarze transgranicznym,

— bieżących wydarzeń i wariantów strategicznych mających na celu uproszczenie otoczenia regulacyjnego spółek w UE, w tym środków ukierunkowanych na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

— oceny porównawczej krajowych systemów prawnych w obszarze prawa spółek,

— odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w danym obszarze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy od daty podpisania przez ostatnią ze stron, a następnie będzie automatycznie odnawiana w odstępach rocznych maksymalnie 4 razy. Czas trwania umowy nie może być dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia jej wejścia w życie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prawo własności intelektualnej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79100000 Usługi prawnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski, Bruksela, Belgia

II.2.4)Opis zamówienia:

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Prawnej (JURI) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.

W ramach umów ramowych o świadczenie usług wiedza fachowa jest dostarczana w formie dokumentów o różnej długości, sporządzanych na doraźne wnioski w ograniczonych i określonych ramach czasowych. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.

Część 3 (prawo własności intelektualnej):

prawo własności intelektualnej wspiera kreatywność i innowacje, a Unia Europejska musi chronić te wartości niematerialne i prawne w celu utrzymania rozwoju i konkurencyjności. Ta część obejmuje regulacje dotyczące własności przemysłowej (patenty i znaki towarowe, projekty i modele), praw autorskich i innych kwestii, takich jak nadawanie nazw i oznaczeń geograficznych, tworzenie odmian roślin lub ochrona tajemnicy handlowej oraz przepisy mające na celu egzekwowanie tych praw. Należy zapewnić równowagę między interesami różnych zaangażowanych stron a prawami podstawowymi w danym obszarze. Sprawę prawa autorskiego śledziła również bardzo uważnie opinia publiczna w kontekście przyjęcia projektu prawodawstwa UE w trakcie 8. kadencji oraz traktatów międzynarodowych.

W tym kontekście część 3 obejmuje ekspertyzy dotyczące:

— dorobku UE w różnych wymienionych wyżej obszarach prawa własności intelektualnej,

— kwestii prawnych i politycznej debaty związanej ze stworzeniem patentu europejskiego o jednolitym skutku,

— bieżących wydarzeń i wariantów strategicznych mających na celu uproszczenie otoczenia regulacyjnego,

— wpływu cyfryzacji na pozycję dostawców treści i konsumentów,

— oceny porównawczej krajowych systemów prawnych w obszarze prawa własności intelektualnej,

— odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w danym obszarze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy od daty podpisania przez ostatnią ze stron, a następnie będzie automatycznie odnawiana w odstępach rocznych maksymalnie 4 razy. Czas trwania umowy nie może być dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia jej wejścia w życie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

w ramach niniejszej procedury Parlament Europejski nie wymaga na tym etapie przedstawienia dowodów potwierdzających status i zdolność prawną, przy czym zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tego wymogu na późniejszym etapie, jeśli uzna to za konieczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferenci muszą posiadać wystarczającą zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia zgodnie z jego warunkami. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Parlament Europejski ma wątpliwości co do zasobów finansowych oferenta, lub jeżeli jest oczywiste, że są one niewystarczające do realizacji zamówienia, PE może odrzucić ofertę, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakiegokolwiek zadośćuczynienia finansowego.

Oferent może skorzystać ze zdolności innych podmiotów bez względu na charakter prawny powiązań z tymi podmiotami. W takim przypadku musi on udowodnić Parlamentowi Europejskiemu, że będzie miał do dyspozycji zasoby konieczne do wykonania zamówienia, na przykład przedstawiając dowód na to, że podmioty te zobowiązały się udostępnić mu te zasoby. W takiej sytuacji Parlament Europejski ma prawo odrzucić złożony wniosek lub ofertę, jeśli ma wątpliwości co do zobowiązania strony trzeciej lub co do jej zdolności finansowej. Parlament może, w stosownym przypadku, wymagać od oferenta i tych podmiotów wspólnego i solidarnego przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

Na takich samych warunkach grupa podmiotów gospodarczych może polegać na zdolności członków grupy lub innych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalna wymagana przez Parlament Europejski zdolność finansowa i ekonomiczna do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert:

— minimalny obrót w wysokości 80 000 EUR rocznie w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych.

Zdolność finansowa i ekonomiczna zostanie oceniona na podstawie informacji zawartych w następujących dokumentach, które oferenci zobowiązani są dostarczyć:

— oświadczenie o dochodach za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe. Osoby prawne mogą złożyć oświadczenie o ogólnym obrocie, w przypadku osób fizycznych za obrót uznaje się dochód brutto.

Jeżeli oferent nie może przedstawić wymaganych dokumentów, może udowodnić swoją zdolność ekonomiczną i finansową za pomocą innych dokumentów, które Parlament Europejski uzna za właściwe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferenci muszą posiadać wystarczającą zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia zgodnie z jego warunkami. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Parlament Europejski ma wątpliwości co do zdolności technicznej i zawodowej oferenta, lub jeżeli jest oczywiste, że ta zdolność jest niewystarczająca do realizacji zamówienia, PE może odrzucić ofertę, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakiegokolwiek zadośćuczynienia finansowego.

Oferent lub kandydat może polegać na zdolności innych podmiotów, bez względu na charakter prawny powiązań, jakie z nimi posiada. W takim przypadku musi udowodnić Parlamentowi Europejskiemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, na przykład przez przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia mu zasobów. Parlament Europejski ma prawo do odrzucenia wniosku lub oferty, jeżeli przedmiotowe zobowiązanie strony trzeciej wzbudzi wątpliwości PE.

W przypadku grupy podmiotów gospodarczych i w odniesieniu do podwykonawstwa pod uwagę będzie brana zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe wszystkich jego członków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W przypadku zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert Parlament Europejski wymaga od oferentów, a także od osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, następującej zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

— minimalne wymagania dotyczące składu zespołu:

—— co najmniej 3 osoby z głównego zespołu muszą mieć kwalifikacje uprawniające do prowadzenia badań, czyli posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego lub podyplomowego, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie objętej każdą częścią zamówienia, o którą oferent się ubiega,

—— co najmniej 1 osoba z głównego zespołu musi mieć kwalifikacje uprawniające do objęcia stanowiska starszego specjalisty ds. badań, czyli posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub podyplomowego, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie objętej każdą częścią zamówienia, o którą oferent się ubiega,

—— co najmniej 1 osoba z głównego zespołu musi mieć kwalifikacje uprawniające do objęcia stanowiska lidera projektu, czyli posiadać co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego lub podyplomowego, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie objętej każdą częścią zamówienia, o którą oferent się ubiega,

— pomyślne ukończenie co najmniej 4 projektów badawczych wspierających opracowanie polityki na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, na potwierdzenie zdobytego wcześniej doświadczenia,

— dorobek w zakresie publikacji w dziedzinie objętej częścią, której dotyczy oferta,

— wyróżnienia za osiągnięcia naukowe/akademickie wyraźnie odnoszące się do badań w dziedzinach związanych z częścią, której dotyczy oferta,

— wiedza na temat ram instytucjonalnych oraz procesów decyzyjnych UE.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostaną ocenione na podstawie informacji zawartych w następujących dokumentach, które oferenci zobowiązani są przedłożyć:

— wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pracowników planowanych do świadczenia usług, w tym wykonawców wszelkich usług dodatkowych lub podwykonawców, jeżeli dotyczy (życiorysy). Wykonawca w odniesieniu do każdego życiorysu (maksymalnie 3 strony) poda informację, czy dana osoba jest pracownikiem naukowym, pracownikiem naukowym wyższego szczebla czy kierownikiem projektu (zob. w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z odpowiednimi definicjami zastosowanymi powyżej),

— wykaz ukończonych projektów badawczych (należy wymienić co najmniej 4 zamówienia),

— zestawienie publikacji pracowników planowanych do realizacji usług, poświęconych odpowiedniej tematyce, które ukazały się w akademickiej prasie naukowej w ciągu ostatnich 5 lat,

— dowód przynależności do akademickich sieci badawczych lub ośrodków analitycznych bądź inne dowody świadczące o uznaniu doskonałości naukowej w formie nagród, dotacji na projekty badawcze i podobnej,

— dowód opracowania artykułów na temat kwestii dotyczących ram instytucjonalnych UE, doświadczenia w pracy w dziedzinie związanej z tematyką UE, udziału w konferencjach, kursach itd. poświęconych sprawom Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W całym okresie obowiązywania umowy ramowej o usługi od wykonawcy wymaga się zagwarantowania poziomu jakości, który określono wcześniej w kryteriach wyboru. Gwarancja stałego poziomu jakości obowiązuje również w przypadku wycofania się eksperta, np. gdy:

— w wyniku choroby lub wypadku pracownik nie może kontynuować świadczenia usług,

— dowolna osoba wymieniona w umowie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w ramach umowy,

— z dowolnego innego powodu, na który wykonawca nie ma wpływu, należy zastąpić któregokolwiek z pracowników.

W takich przypadkach wykonawca zapewnia zastępstwo w postaci pracownika o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, którego Parlament Europejski może zaakceptować, aby nie zakłócać realizacji umowy ramowej. Parlament Europejski zastrzega sobie wówczas prawo zaakceptowania lub odrzucenia zastępcy zaproponowanego w czasie realizacji zamówienia. Zezwolenie Parlamentu Europejskiego będzie zawsze wydawane na piśmie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 15
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

porozumienie ramowe związane z pracami komisji parlamentarnej musi zostać dostosowane do pięcioletniej kadencji Parlamentu.

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

siedziba Parlamentu Europejskiego (Bruksela)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci zainteresowani udziałem w otwarciu ofert proszeni są o powiadomienie departamentu odpowiedzialnego za zarządzanie niniejszą procedurą przetargową, pocztą elektroniczną na adres: poldepc-finance@ep.europa.eu nie później niż do 18.2.2019. W procedurze może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032600

Adres internetowy: https://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032600

Adres internetowy: https://curia.europa.eu/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018