Bygge og anlæg - 531625-2019

Submission deadline has been amended by:  543718-2019
11/11/2019    S217

Danmark-København: Drift af bro

2019/S 217-531625

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: David Arge Malmberg
E-mail: BW29@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
63712310 Drift af bro
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

De udbudte opgaver omfatter løbende eftersyn og nødvendig vedligeholdelse på Københavns Kommunes oplukkelige broer:

- Bryggebroen,

- Bryghusbroen,

- Cirkelbroen,

- Inderhavnsbroen,

- Knippelsbro,

- Langebro,

- Lille Langebro,

- Nyhavnsbroen,

- Proviantbroen,

- Teglværksbroen,

- Trangravsbroen.

Opgaverne er opdelt på 3 delaftaler, henholdvis fagområderne el-installationer, maskin-installationer og hydrauliske installationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende el-installationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af elinstallationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende maskin-installationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af maskin-installationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende hydrauliske installationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af hydrauliske installationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver stiller ikke krav til udøvelse af det pågældende erhverv.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller ikke krav til udøvelse af det pågældende erhverv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers referencer for drift og vedligehold af henholdsvis elektriske installationer, maskin-installationer og/eller hydrauliske installationer på broer eller sammenlignelige anlæg. I referencelisten (særlig bilag, del af udbudsmaterialet) skal angives beløb og tidspunkter samt om opgaven er udført for offentlig eller privat modtager.

Referenceoplysninger skal omfatte kontaktperson inklusive kontaktoplysninger hos de pågældende offentlige eller private modtagere.

Ordregiver forbeholder retten til at kontakte de pågældende med henblik på at opnå bekræftelse af tilbudsgivers oplysninger.

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal der for hver deltager i konsortiet (på særligt bilag, del af udbudsmaterialet) fremsendes dokumentation om tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen. Konsortiedeltagerne skal tilsammen leve op til nedennævnte mindstekrav, hvorfor det er ikke et krav, at hver deltager i konsortiet lever op til mindstekravet.

Hvis tilbudsgiver i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers (underleverandørers) tekniske og/eller faglige formåen, skal tilbudsgiver også fremsende den pågældende tredjemands referencer for drift og vedligehold af henholdsvis elektriske installationer, maskin-installationer og/eller hydrauliske installationer på broer eller sammenlignelige anlæg.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 3 fagligt sammenlignelige arbejdsopgaver/kontrakter, der er udført i løbet af de sidste 3 år.

Referencerne kan omfatte arbejdsopgaver, der fortsat er i kraft og ikke er fuldt ud gennemført.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019