Diensten - 53171-2019

04/02/2019    S24

Bulgarije-Sofia: Reparatie en onderhoud van testapparatuur

2019/S 024-053171

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
Nationaal identificatienummer: 831901762
Postadres: bul. Tsar Boris III No. 136
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Margarita Dimitrova, Evelina Miteva, Emil Karev
E-mail: e.karev@eea.government.bg
Telefoon: +359 29406432/+359 29406461/+359 29406425
Fax: +359 29559015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eea.government.bg/
Adres van het kopersprofiel: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/33
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

В обхвата на обществената поръчка с предмет „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности:

— сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратурата,

— доставка на консумативи и резервни части,

— периодично обучение на експертите.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Сервизно обслужване на на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони във води в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда, включващо следните дейности:

— профилактичен преглед, включващ почистване на системите и подмяна на необходимите консумативи — 2 бр./годишно или 4 пъти за 24 м.,

— поддържане в непрекъсната техническа изправност,

— ремонт на апаратурата,

— при необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка от възложителя,

— обучение на новопостъпили експерти за работа с апаратурата.

2) Доставка на необходимите за извършване на задължителната профилактика консумативи и резервни части.

Обществена поръчка се състои от 3 дейности:

— дейност № 1 „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони — 12 бр. Metrohm“,

— дейност № 2 „Доставка на консумативи за профилактика и сервиз на 12 бр. йонхроматографски системи Metrohm“,

— дейност № 3 „Доставка на резервни части за ремонт на 12 бр. йонхроматографски системи Metrohm,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент.

Eventuele minimumeisen:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.

Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнението на дейности, свързани със сервизно обслужване на йонхроматографски ситеми за определяне на аниони и катиони от същия или аналогичен тип и доставка на консумативи и резервни части за тях.

За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: минимум 2 (двама) специалисти, които да са преминали обучение за сервизиране на йонхроматографски системи от посочения или аналогичен тип.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за обединението.

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на сервизното обслужване на лабораторна апаратура.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване на апаратите.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на 100 от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.

Възложителят може да извърши авансово плащане на цената за сервизната дейност след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал, при наличие на финансов ресурс по бюджета на ИАОС.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Съгласно чл. 114 от ЗОП „когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение“.

1. Възложителят уведомява изпълнителя с възлагателно писмо за стартиране на дейностите по сервизното обслужване при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.

Доставката на консумативи и резервни части се извършва след изпращане от страна на възложителя на утвърдена заявка за закупуването им и при осигурено финансиране по бюджета на ИАОС.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2

Тел. +359 28119443

Към техническото предложение участниците следва да представят:

— оторизационно писмо (оригинал или заверено копие), актуално към датата на подаване на предложението, или еквивалентен документ — договор, декларация или др., издаден от производител за извършване на дейности по доставка на консумативи, на резервни части и за сервизно обслужване на хроматографските апарати. Оторизационните писма могат да са в 1 документ или поотделно.

— каталог, брошура, описание и/или други материали (на хартиен или електронен носител) за консумативите и резервните части, предмет на доставка, от които да е видно, че същите отговарят на техническата спецификация на възложителя и са предназначени за апаратурата, за която са поръчани. Възложителят си запазва правото да провери предоставената информация, като потърси допълнителни доказателства за това, когато е поместена информация в интернет, чрез запитване към участника, фирмата производител или дистрибутор или друг подходящ начин. В представените материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се намират оферираните от участника продукти.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2019