Diensten - 53171-2019

04/02/2019    S24

Bulgarije-Sofia: Reparatie en onderhoud van testapparatuur

2019/S 024-053171

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
Nationaal identificatienummer: 831901762
Postadres: bul. Tsar Boris III No. 136
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Margarita Dimitrova, Evelina Miteva, Emil Karev
E-mail: e.karev@eea.government.bg
Telefoon: +359 29406432/+359 29406461/+359 29406425
Fax: +359 29559015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eea.government.bg/
Adres van het kopersprofiel: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2019