Leveringen - 531895-2018

04/12/2018    S233

Duitsland-Weilheim i. OB: Graafmachines

2018/S 233-531895

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim i. OB
NUTS-code: DE21N Weilheim-Schongau
Postcode: 82362
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: poststelle@wwa-wm.bayern.de
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ufersicherung: Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen

Referentienummer: 18-415-2-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43262100 Graafmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen zur Ufersicherung an Gew. I. Ordnung, Ammer zwischen Flusskilometer 128 und 129,5 in 3 Bauabschnitten

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21N Weilheim-Schongau
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ammer bei

82362 Weilheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anmietung von Geräten und Transportleistungen mit Bedienpersonal

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Bauzeitliche und witterungsbedingte Verlängerungen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/11/2018

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 89-2176-2411
Fax: +49 89-2176-2847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Siehe § 160 Abs. GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Postadres: Pütrichstraße 15
Plaats: Weilheim i. OB
Postcode: 82362
Land: Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2018