Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 532089-2019

11/11/2019    S217

Polonia-Varsovia: Servicios de transmisión de datos

2019/S 217-532089

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Bank Polski
Dirección postal: Świętokrzyska 11/21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-919
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Chrobocińska
Correo electrónico: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Teléfono: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nbp.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.nbp.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.nbp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: polityka pieniężna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kanały komunikacyjne Cok-Rad (droga zapasowa)

Número de referencia: SEZ/DKRZ-WPI1-EC-241-0457/DIT/19
II.1.2)Código CPV principal
72318000 Servicios de transmisión de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. zestawienie i udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kanałów transmisyjnych pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Komputerowym Zamawiającego, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 – z punktem podejścia do kanalizacji technicznej od ul. Świętokrzyskiej i Zapasowym Ośrodkiem Komputerowym Zamawiającego, zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 – z punktem podejścia do kanalizacji technicznej od ul. Samorządowej (punkt demarkacyjny 1.66).

1.2. Dostarczenie przez Wykonawcę, na własny koszt niezbędnych urządzeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi udostępnienia kanałów transmisyjnych, dokonanie ich instalacji oraz ich serwisowania w okresie obowiązywania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 470 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72318000 Servicios de transmisión de datos
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce realizacji zamówienia: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA oraz Zapasowy Ośrodkiem Komputerowym Zamawiającego, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zestawienie i udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę kanałów transmisyjnych pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Komputerowym Zamawiającego, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 – z punktem podejścia do kanalizacji technicznej od ul. Świętokrzyskiej i Zapasowym Ośrodkiem Komputerowym Zamawiającego, zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 – z punktem podejścia do kanalizacji technicznej od ul. Samorządowej (punkt demarkacyjny 1.66).

1.2. Dostarczenie przez Wykonawcę, na własny koszt niezbędnych urządzeń dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi udostępnienia kanałów transmisyjnych, dokonanie ich instalacji oraz ich serwisowania w okresie obowiązywania umowy.

2. W ranach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę z następującymi zastrzeżeniami:

2.1. Wykonawca nie może doprowadzić okablowania służącego do transmisji danych dla kanałów transmisyjnych do Zapasowego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Samorządowej 1, tym samym podejściem do kanalizacji technicznej od strony ul. Kieleckiej co operator Netia S.A., który prowadzi tym podejściem okablowanie, służące do transmisji danych dla kanałów transmisyjnych do Zapasowego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.

2.2. Wykonawca nie może doprowadzić okablowania służącego do transmisji danych dla kanałów transmisyjnych do Centralnego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, tym samym podejściem do kanalizacji technicznej od strony ul. Wareckiej co operator Netia S.A., który prowadzi tym podejściem okablowanie, służące do transmisji danych dla kanałów transmisyjnych do Centralnego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

2.3. Wykonawca nie może wprowadzić okablowania służącego do transmisji danych dla kanałów transmisyjnych do Centralnego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 oraz do Zapasowego Ośrodka Komputerowego Zamawiającego, zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Samorządowej 1, tym samym wejściem do budynku co operator Netia S.A.

3. Usługa zestawienia i udostępnienia sieci kanałów transmisyjnych, nie może być realizowana w sieci telekomunikacyjnej firmy Netia S.A., która aktualnie jest dostawcą kanałów transmisyjnych dla Zamawiającego, w zakresie drogi podstawowej. Ponadto Wykonawca dla realizacji zamówienia nie może dzierżawić infrastruktury telekomunikacyjnej od firmy Netia S.A. Zamawiający w celu realizacji zamówienia dopuszcza użycie:

3.1. kanalizacji kablowej Netia S.A. – w przypadku gdy dla danej lokalizacji istnieje tylko jedna kanalizacja kablowa,

3.2. światłowodu lub kabla miedzianego Netia S.A. – w przypadku gdy dany światłowód lub kabel miedziany nie jest wykorzystywany przez Netia S.A. w celu świadczenia usługi dla Zamawiającego w zakresie drogi podstawowej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 470 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 37
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), których przedmiot obejmował zestawienie i udostępnienie infrastruktury sieciowej opartej o łącza DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing), a wartość każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie, wynosiła co najmniej 250 000,00 PLN brutto*.

* W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/12/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Narodowy Bank Polski, Warszawa, ul. Jasna 8, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty – 100 %;

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publiczne (Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zwane dalej ustawą.

5. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4–8 ustawy,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wykazu dostaw lub usług wykonanych, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

8. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem: https://oneplace.marketpalnet.pl.

9. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) z platformy zakupowej NBP na portalu Oneplace. w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

10. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publiczne.

11. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 37 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019