Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 532447-2021

Submission deadline has been amended by:  568548-2021
20/10/2021    S204

Bulgaria-Sofia: Steriliser

2021/S 204-532447

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiya - Maychin dom EAD
National registration number: 000662769
Postal address: Zdrave No. 2
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1431
Country: Bulgaria
Contact person: Rositsa Marinova-Filipova
E-mail: sbalag.maichindom@abv.bg
Telephone: +359 29172499/+359 885202304
Internet address(es):
Main address: https://maichindom.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2322
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/165639
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/165639
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП - лечебно заведение – търговско дружество, собственост на държавата
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на стерилизатори

Reference number: 00521-2021-0021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на два броя парно-вакуумен стерилизатор, проходен, 6 стерилни единици,  един брой парно-вакуумен стерилизатор, проходен, 10 стерилни единици, двеста броя  контейнери за стерилизация и един брой нискотемпературен стерилизатор за стерилизация с плазма – пара от H202, с минимални технически и функционални характеристики, съгласно приложените технически спецификации; демонтаж и преместване на наличните стерилизатори; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване с всички необходими допълнителни дейности, свързани с монтажа, включително дейности за свързване с вода, с електрическо захранване, системата за водоподготовка и обратна осмоза, както и всички други необходими допълнителни ремонтни дейности, свързани с подготовката на помещението и монтажа; обучение на специалисти за работа с доставеното медицинско оборудване; гаранционно поддържане/обслужване на  медицинското оборудване за срок не по- малко от  12 (дванадесет) месеца.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 361 630.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три парно-вакуумни стерилизатори за стерилизация чрез суха, наситена пара и 200 броя контейнери за стерилизация

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Сградата на “СБАЛАГ - Майчин Дом” ЕАД гр.София, ул. „Здраве“ № 2, на минус първи етаж, в централна стерилизация.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на два броя парно-вакуумен стерилизатор за стерилизация чрез суха, наситена пара на инструменти, текстил и други медицински изделия, проходен, 6 стерилни единици, на един парно-вакуумен стерилизатор за стерилизация чрез суха, наситена пара на инструменти, текстил и други медицински изделия, проходен, 10 стерилни единици и на 200 броя контейнери за стерилизация, с минимални технически и функционални характеристики съгласно приложената техническа спецификация; демонтаж и преместване на наличните парно-вакуумни стерилизатори; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване с всички необходими допълнителни дейности, свързани с монтажа, включително дейности за свързване с вода, с електрическо захранване, системата за водоподготовка и обратна осмоза, предвидени за обработка на водата, постъпваща в машините, както и всички други необходими допълнителни ремонтни дейности, свързани с подготовката на помещението и монтажа; обучение на специалисти за работа с доставеното медицинско оборудване; гаранционно поддържане/обслужване на  медицинското оборудване за срок не по- малко от  12 (дванадесет) месеца.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Гаранционен срок / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 191 630.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства за обществената поръчка са осигурени с целева субсидия за капиталови разходи по

сключен с Министерство на здравеопазването договор.

Максималната допустима стойност за изпълнение на обособената позиция е 1 429 956 лева с включен ДДС.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нискотемпературен стерилизатор за стерилизация с плазма – пара от H202 (водороден пероксид)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Сградата на “СБАЛАГ - Майчин Дом” ЕАД гр.София, ул. „Здраве“ № 2, на минус първи етаж, в централна стерилизация.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на нискотемпературен стерилизатор за стерилизация с плазма – пара от H202 (водороден пероксид) на метални и неметални медицински изделия, включително термолабилни материали (гъвкави ендоскопи, катетри и т.н.), температура на стерилизацията- между 50-60°C,  с минимални технически и функционални характеристики съгласно приложената техническа спецификация, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване с всички необходими допълнителни дейности, свързани с монтажа; обучение на специалисти за работа с доставеното медицинско оборудване; гаранционно поддържане/обслужване на  медицинското оборудване за срок не по- малко от  12 (дванадесет) месеца, включително дейности за свързване с вода, с електрическо захранване, както и всички допълнителни/съпътстващи дейности за изпълнение на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Гаранционен срок / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства за обществената поръчка са осигурени с целева субсидия за капиталови разходи по

сключен с Министерство на здравеопазването договор.

Максималната допустима стойност за изпълнение на обособената позиция е 204 000 лева с включен ДДС.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва отговаря на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) - да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършва търговия с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да е производител, установен на територията на Република България.

За удостоверяване на съответствието с посоченото изискване се попълва част IV, буква „А“ поле 1) от ЕЕДОП и се попълват данни за документа, удостоверяващ правото да извършва търговия на едро с медицински изделия - орган, който е издал документа, обхват на документа, дата на издаване и срок на валидност, с посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършва търговия с медицински изделия.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът в процедурата трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO

9001:2008/2015 или еквивалентна система с обхват доставка и сервизно поддържане/обслужване на медицинска

апаратура/оборудване.

2. Участникът в процедурата да разполага с персонал с определена професионална компетентност за извършване

на сервиз и поддръжка на предлаганото медицинско оборудване.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът в процедурата трябва да притежава сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO

9001:2008/2015 или еквивалентна система, с обхват доставка и сервизно поддържане/обслужване на медицинска

апаратура/оборудване.

Документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при

поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на сертификат

за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна

система за управление на качеството с обхват доставка и сервизно поддържане/обслужване на медицинска

апаратура/оборудване, издаден на името на участника.

2. Участникът в процедурата да разполага с минимум един квалифициран сервизен специалист за съответния тип

стерилизатор, преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганото медицинско оборудване при

производителя на оборудването или упълномощен негов представител.

Документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при

поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е декларация — списък на

сервизните специалисти, отговарящи за сервизното обслужване на медицинското оборудване, с данни за

дипломи за завършена образователна степен и специалност и данни за сертификата или удостоверението за

преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганото медицинско оборудване, издадени от

производителя на предлаганото оборудване или упълномощен негов представител.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Предлаганото медицинско оборудване трябва да отговаря на европейските и международни стандарти за качество, да бъде фабрично ново, неупотребявано, с дата на производство през 2021 г., в пълна техническа изправност, да не е ползвано като демонстрационно, да не е рециклирано, да бъде доставено в оригинална фабрична опаковка и да фигурира в продуктовата листа на производителя. Предлаганото оборудване да отговаря на изискванията на ЗМИ и да притежава СЕ марка. Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности по предмета на поръчката на мястото на изпълнението й и да предостави сертификати, гаранционна карта, пълно ръководство за ползване на оборудването и всички други документи, посочени в документацията. Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно поддържане/обслужване за срок да е не по-малък от 12 месеца. Изпълнителят трябва да осигури обучение на специалистите за работа с доставеното оборудване

Всички изисквания са подробно описани в документацията за участие.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. На основание чл. 47, ал. 4 предложение второ от ППЗОП поради идентичност на критериите за подбор по отделните обособени позиции се допуска представяне на общо заявление за участие.

2. Максимална допустима стойност на поръчката е 1 633 956 лева с включен ДДС с посочени стойности по всяка обособена позиция. Ценово предложение, което надвишава посочените максимално допустими стойности ще бъде отстранено от участие.

3. Определеният за изпълнител участник преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, по избор на изпълнителя.

3.1. 80 % от гаранцията е за доставката на медицинското оборудване и обезпечава всички дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на специалисти за работа с оборудването на мястото на доставката със срок на валидност 30 дни след приключване на посочените дейности по предмета на поръчката и приемането им от възложителя.

3.2. 20 % от гаранцията е за обезпечаване на гаранционното поддържане/обслужване на медицинското оборудване, съгласно чл. 111, ал. 10, предложение 2 от ЗОП със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок.

3.3. За извършване на предвиденото авансово плащане изпълнителят е длъжен да предостави гаранция,обезпечаваща пълната стойност на авансовото плащане.

4. Начин на плащане:

4.1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора, в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на договора, след представяне на гаранция, обезпечаваща пълната стойност на авансовото плащане и оригинална фактура за стойността на авансовото плащане.

4.2. 20 % (двадесет процента) от стойността на договора в срок до 10 (десет) работни дни след доставката на оборудването на мястото на изпълнението, удостоверена с подписване на предавателно-приемателен протокол и представяне на оригинална фактура за стойността на дължимото плащане.

4.3. 50% (петдесет процента) от стойността на договора в срок до 10 (десет) работни дни, след приключване на всички останали дейности по предмета на поръчката: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на оборудването и обучение на персонала за работа с оборудването, удостоверено с подписване на съответните двустранни протоколи.

Всички изискванията на възложителя са подробно описани в документацията за участие.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/10/2021