Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 532452-2021

20/10/2021    S204

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2021/S 204-532452

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Национален регистрационен номер: 000663814
Пощенски адрес: бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №.66
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Миткова Митева
Електронна поща: natalia.miteva@meteo.bg
Телефон: +359 24624625
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.meteo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/29291
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/166999
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/166999
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри,  компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 170.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Преносими компютри

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция № 1 е свързан с доставка на преносими компютри в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 69 850.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Монитори

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция № 2 е свързан с доставка на монитори в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 320.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания за годност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да имат изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Доказателства за съответствие:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците да прилагат системи за управление на качеството.

Доказателство за съответствие: Валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка, дистрибуция и/или продажба, както и поддръжка на компютърна и/или периферна техника.

При подаване на оферта съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП.

Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат поне една изпълнена дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ се разбира доставка на всякакъв вид компютърна и/или периферна техника.

Дейностите могат да са изпълнени заедно и/или поотделно, като следва да са приключени в рамките на 3-годишния период, независимо, кога са възложени.

2. Участниците да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват производство и/или доставка, дистрибуция и/или продажба, както и поддръжка на компютърна и/или периферна техника.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/11/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, както и по чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

При провеждане на процедурата се прилага чл. 104, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 61 от ППЗОП.

Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора по съответната обособена позиция без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби могат да бъдат подавани при условията и в сроковете на чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2021