Supplies - 532452-2021

20/10/2021    S204

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

2021/S 204-532452

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALEN INSTITUT PO METEOROLOGIYa I HIDROLOGIYa
National registration number: 000663814
Postal address: bul. TsARIGRADSKO ShOSE No..66
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
Contact person: Nataliya Mitkova Miteva
E-mail: natalia.miteva@meteo.bg
Telephone: +359 24624625
Internet address(es):
Main address: www.meteo.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/29291
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/166999
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/166999
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Научна дейност

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри,  компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 90 170.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Преносими компютри

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обособена позиция № 1 е свързан с доставка на преносими компютри в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 850.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Монитори

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обособена позиция № 2 е свързан с доставка на монитори в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 320.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят изисквания за годност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците да имат изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Доказателства за съответствие:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците да прилагат системи за управление на качеството.

Доказателство за съответствие: Валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка, дистрибуция и/или продажба, както и поддръжка на компютърна и/или периферна техника.

При подаване на оферта съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП.

Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците трябва да имат поне една изпълнена дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ се разбира доставка на всякакъв вид компютърна и/или периферна техника.

Дейностите могат да са изпълнени заедно и/или поотделно, като следва да са приключени в рамките на 3-годишния период, независимо, кога са възложени.

2. Участниците да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват производство и/или доставка, дистрибуция и/или продажба, както и поддръжка на компютърна и/или периферна техника.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят ще отстранява участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, както и по чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

При провеждане на процедурата се прилага чл. 104, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 61 от ППЗОП.

Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора по съответната обособена позиция без ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалби могат да бъдат подавани при условията и в сроковете на чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/10/2021