Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 532534-2021

Submission deadline has been amended by:  600303-2021
20/10/2021    S204

Hrvatska-Cavtat: Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

2021/S 204-532534

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆINA KONAVLE
Nacionalni registracijski broj: 24482197680
Poštanska adresa: TRUMBIĆEV PUT 7
Mjesto: CAVTAT
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 20210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mariana Ćupić Jovanovski
E-pošta: mariana.cupic@opcinakonavle.hr
Telefon: +385 20301080
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.opcinakonavle.hr
Adresa profila kupca: www.opcinakonavle.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037595
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i isporuka opreme u sklopu projekta Flood&Fire

Referentni broj: JNV 1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35110000 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

nabava i isporuka specijaliziranih vatrogasnih vozila i opreme u sklopu projekta Flood&Fire.

Predmet nabave je podijeljen u 3 grupe.

Grupa 1: Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare)

Grupa 2: Setovi osobne vatrogasne opreme

Grupa 3: Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron):

Detaljne tehničke specifikacije nalaze se u troškovnicima koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 751 416.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35111000 Vatrogasna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda

II.2.4)Opis nabave:

Vatrogasno vozilo (interventni sustav za otpornost na katastrofe, poplave i požare) sve sukladno DoN.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (I) / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% / 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 199 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Setovi osobne vatrogasne opreme

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35113400 Zaštitna i sigurnosna odjeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron) sve sukladno DoN-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka na kvalitetu izrade robe (J) / Ponder: 5% / 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Certifikat za ručnu lampu (I) / Ponder: 5% / 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Vizir vatrogasne kacige sa mogućnošću prekrivanja kompletnog lica (K) / Ponder: 5% / 5 bodova
Cijena - Ponder: 85% / 85 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 299 900.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35112000 Oprema za spasavanje i za krizne situacije
32237000 Voki-tokiji (walkie-talkies)
34711200 Zrakoplovi bez pilota
34113000 Vozila s pogonom na četiri kotača
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Konavle, Fco Javna vatrogasna postrojba „Konavle“, Gruda 136, Gruda.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za prevenciju- vatrogasno terensko vozilo (ATV) sa dodatnom opremom te ručna radio stanica (walkie-talkie) i multikopter (dron) sve sukladno DoN.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% / 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 251 916.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naziv projekta: Flood&Fire;Broj projekta: HR-BA-ME376;Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020;Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i b

II.2.14)Dodatni podaci

Sve sukladno DoN.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi (DoN).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno DoN.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/10/2021