Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 532545-2019

11/11/2019    S217

Polska-Wrocław: Urządzenia komputerowe

2019/S 217-532545

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 200-485579)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres pocztowy: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wojtkowiak
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umwd.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Numer referencyjny: DU-Z-I.272.40.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-485579

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/11/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: