Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 532770-2019

11/11/2019    S217

Polonia-Wałbrzych: Servicios de colocación de personal

2019/S 217-532770

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kolejowa 4
Localidad: Wałbrzych
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 58-300
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Grochocińska-Jarząbek
Correo electrónico: biuro@mzuk.com.pl
Teléfono: +48 746650061
Fax: +48 746650062
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mzuk.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług pracowniczych dla miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Número de referencia: 2341/2019
II.1.2)Código CPV principal
79610000 Servicios de colocación de personal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pracownicza polegająca na oddaniu przez Wykonawcę pracowników do wykonywania zadań związanych z realizacją usług:

— sortowanie odpadów — wybieranie surowców wtórnych w kabinach sortowniczych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 43,

— wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ul. Beethovena 43 i w obrębie tego zakładu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pracownicza polegająca na oddaniu przez Wykonawcę pracowników do wykonywania zadań zw. z realizacją usług:

— sortowanie odpadów — wybieranie surowców wtórnych w kabinach sortowniczych na terenie ZSiZO w W-chu przy ul. Beethovena 43;

— wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ul. Beethovena 43 i w obrębie tego zakładu.

2. Zamawiający szacuje, iż liczba roboczogodzin przepracowanych w ciągu 12 m-cy wyniesie ok. 42 000 godz.

3. Zam. wymaga, aby Personel Wykonawcy liczył 16 pracowników zatrudnionych każdego dnia pracy.

4. Wyk. jest zobowiązany dokonać zmiany ilości (redukcji) osób personelu na wniosek Zam. w terminie 48 h od daty otrzymania żądania.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zam. do akceptacji listę członków personelu Wyk., których wyznaczył do realizacji usług określonych w danym zleceniu, w term. 48 h od daty otrzymania zlecenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do którejkolwiek z osób —Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję nowej osoby, w terminie 24 godzin od daty otrzymania zastrzeżeń — nowy pracownik rozpoczyna pracę nie później niż 24 godziny od daty otrzymania akceptacji.

1. Członkowie Personelu Wykonawcy, przed dopuszczeniem do realizacji poszczególnych usług, zobowiązani są do okazania Zamawiającemu dowodu tożsamości. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek niezgodność danych podanych w dowodzie tożsamości z danymi wskazanymi w liście, o której mowa w pkt D) ppkt 1, lub też odmowa okazania dowodu tożsamości spowoduje cofnięcie zgody Zamawiającego na przystąpienie przez członka personelu Wykonawcy do realizacji prac.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez personel Wykonawcy w dni robocze

w następujących godzinach — rozpoczęcie: 7:00, zakończenie: 17:00, przy założeniu pracy dla jednego członka personelu maksymalnie 10 godzin dziennie. W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy (poniżej 10 godzin dziennie), godziny rozpoczęcia i zakończenia podlegają obustronnym ustaleniom.

3. W przypadku wykonywania pracy w dodatkowy dzień wolny od pracy warunki zatrudnienia oraz płacy ustalone będą ustalane każdorazowo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dot. pkt II.2.7) — termin wykonania zamówienia — 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie z dniem zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt III.1.3) pkt 1 ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w ww. punkcie ogłoszenia, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia/potencjału osobowego, również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1) ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt III.1) ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt III.1.2.) i III.1.3) ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

C.d. dot. pkt III.1.1) ogłoszenia

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1) ogłoszenia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu dołącza także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

C.d. dot. pkt III.1.1) i pkt III.1.2) ogłoszenia

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 7, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 13.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca, który:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie, których przedmiotem, w ramach jednego kontraktu, było świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy, tj. usługi pracownicze polegające na zatrudnieniu min. 10 pracowników w ramach jednego kontraktu na okres min. 6 miesięcy.

2. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.2) ogłoszenia pkt 6 lit. a)–c).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, POLSKA

Za pośrednictwem platformy przetargowej.

Dot. pkt IV.2.2) – powodem skrócenia terminu składania ofert jest uruchomienie linii mechanicznego przetwarzania odpadów i pilna potrzeba zatrudnienia jednorazowo 16 osób.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.

3. Klauzula informacyjna dotycząca RODO określona jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019