Servicios - 532831-2019

11/11/2019    S217

Polonia-Varsovia: Servicios de gestión de edificios e instalaciones

2019/S 217-532831

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Número de identificación fiscal: 5272818355
Dirección postal: ul. Karolkowa 30
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 01-207
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Chmiel
Correo electrónico: zamowienia.publiczne.rzeszow@kowr.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.kowr.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.kowr.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.kowr.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zarządzanie, zabezpieczenie, oraz utrzymanie techniczne – wpisanego do rejestru zabytków „Zespołu pałacowo-parkowego w Sieniawie”

Número de referencia: RZE.WOP.260.12.2019
II.1.2)Código CPV principal
79993000 Servicios de gestión de edificios e instalaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, zabezpieczenie oraz utrzymywanie techniczne – wpisanego do rejestru zabytków „Zespołu Pałacowo Parkowego w Sieniawie” o ogólnej powierzchni: 27,0194 ha wraz z zabytkowym parkiem i wyposażeniem wnętrz budynku „Zespołu pałacowo-parkowego w Sieniawie”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822 Przemyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sieniawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Na przedmiot zamówienia składają się: przejęcie pełnej odpowiedzialność materialnej za całe za w/w mienie, w tym obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności w taki sposób aby mienie to nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży, zabezpieczenia w/w mienia przed dostępem osób trzecich, zapewnienia całodobowego dozoru mienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewnienia obsługi technicznej wszelkich urządzeń znajdujących się w obiektach w tym grzewczych, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych, zapewnienia ogrzewania i oświetlenia budynków w niezbędnym zakresie na podstawie umów zawartych przez KOWR o dostawę mediów (prąd, gaz, woda, wod.-kan. itp.), umożliwienie dostępu uprawnionym podmiotom do nieruchomości w celu realizacji usług kominiarskich i innych niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, prowadzenie prac pielęgnacyjnych (mechaniczna i chemiczna) szaty roślinnej, drzewostanu, krzewów ozdobnych w ogrodzie włoskim, usuwanie liści i gałęzi, koszenie traw, nawożenie, wykonywanie niezbędnych oprysków, odśnieżanie głównych alejek parkowych.

Przewidywany termin / okres realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do czasu wydania nieruchomości nowemu dzierżawcy lub innemu podmiotowi wskazanemu przez KOWR, nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej jedną usługę w zakresie zarządzania nieruchomością o podobnym charakterze, tj. Zespołem pałacowo-parkowym wpisanym do rejestru zabytków

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy, który stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, jeżeli będzie ona dotyczyła zdarzeń wymienionych w projekcie umowy, który stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. A. Asnyka 7, pokój nr 105 (I piętro).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium.

2. Wysokość ustala się w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 05 1130 1105 0005 2159 1720 0007,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 110 ze zm.).

Z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr RZE.WOP.260.12.2019”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BGK O/Rzeszów Nr 05 1130 1105 0005 2159 1720 0007

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pobieżnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, wykonawca winien dołączyć do oferty potwierdzenie wykonania przelewu.

8. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2–5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1 i 3), przy czym:

1) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,

2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,

3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

9. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5 musi zostać przekazany razem z ofertą zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587001
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587001
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019