Servicios - 532848-2019

11/11/2019    S217

Polonia-Varsovia: Mantenimiento y reparación de equipo informático

2019/S 217-532848

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Correo electrónico: sekretariatdzzk@bgk.pl
Teléfono: +48 225998048
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bgk.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bgk.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar wraz z dostawą nowych licencji

Número de referencia: DZZK/127/DI/2019
II.1.2)Código CPV principal
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (zamówienie opcjonalne), które obejmuje dostawę nowych licencji Dell EMC Avamar wraz ze wsparciem, w ramach przewidzianej przez Zamawiającego w tym zakresie maksymalnej, łącznej liczby 12 licencji na fizyczny procesor serwera.

Sposób i warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w IPU i OPZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar, w szczególności:

1) przedłużenie wsparcia na 2 urządzenia DD2500;

2) przedłużenie wsparcia na 2 urządzenia DD6300;

3) przedłużenie wsparcia na dodatkowe półki do 2 powyższych DD6300;

4) przedłużenie wsparcia na 2 urządzenia DD6300;

5) przedłużenie wsparcia na 90 licencji DPS4VM;

6) przedłużenie wsparcia na 16 licencji DPS4VM.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (zamówienie opcjonalne), które obejmuje dostawę nowych licencji Dell EMC Avamar wraz ze wsparciem, w ramach przewidzianej przez Zamawiającego w tym zakresie maksymalnej, łącznej liczby 12 licencji na fizyczny procesor serwera.

Sposób i warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w IPU i OPZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (zamówienie opcjonalne), które obejmuje dostawę nowych licencji Dell EMC Avamar wraz ze wsparciem, w ramach przewidzianej przez Zamawiającego w tym zakresie maksymalnej, łącznej liczby 12 licencji na fizyczny procesor serwera.

Sposób i warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w IPU i OPZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Świadczenie zamówienia podstawowego: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 r.

2. Świadczenie zamówienia opcjonalnego: 12 miesięcy od dnia przekazania licencji, nie dłużej jednak niż do 30.11.2022 r. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy określone zostały w OPZ i IPU.

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Warunek dotyczący doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegające na:

1) dostawie urządzeń do przechowywania kopii zapasowych (backup);

lub

2) wdrożeniu systemu do przechowywania kopii zapasowych (backup);

lub

3) serwisie sytemu lub urządzeń do przechowywania kopii zapasowych (backup) trwającego nie krócej niż 12 miesięcy przed terminu składania ofert o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każde.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by okres świadczenia usług (serwisu) do terminu składania ofert był nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto każde.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunek opisany wyżej może spełniać 1 lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 7.3 ust. 1 ppkt 1 SIWZ.

2. Warunek dotyczący potencjału kadrowego:

Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dwiema (2) osobami, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada certyfikat inżynierski producenta w zakresie serwisowanych urządzeń, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 7.3 ust. 1 ppkt 2 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową BGK: https:/bgk.eb2b.com.pl/ – szczegóły w SIWZ.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, POLSKA – szczegóły w SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do recepcji głównej BGK (parter budynku, adres j.w.)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług – Doświadczenie);

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie „Doświadczenie” zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów określających ich należyte wykonanie;

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób – Potencjał kadrowy);

3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;

7) oświadczenie Wykonawcy z Załącznika nr 9 i 10 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019