Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 532973-2019

11/11/2019    S217

Bélgica-Bruselas: Servicios de apoyo a sistemas

2019/S 217-532973

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: VRT
Dirección postal: Auguste Reyerslaan 52
Localidad: Brussel
Código NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Código postal: 1043
País: Bélgica
Persona de contacto: De heer Christophe Somers
Correo electrónico: aankoop@vrt.be
Teléfono: +32 27415823
Fax: +32 27360765
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.vrt.be/nl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1920/CJ/2019
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Media (radio- en televisieomroep)

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ondersteuning en projecten voor SAP-omgeving

Número de referencia: TI 1908
II.1.2)Código CPV principal
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

VRT is op zoek naar ondersteuning voor haar SAP-omgeving. We hebben deze dienstverlening opgedeeld in 3 percelen (zie onder); afhankelijk van module en moeilijkheidsgraad. Deze graad bepaalt of het een ondersteuning betreft, danwel een project.

Voor VRT is een project een nieuwe functionaliteit die meer dan 5 werkdagen bedraagt of een zekere expertise vereist. Hiervoor zal altijd eerst een indicatie gevraagd worden aan de ondersteunende firma (perceel 1) alvorens al dan niet het uit te geven voor de mini-competitie (perceel 3). VRT zal de eindbeslissing nemen aangaande de duurtijd van de change of het project.

VRT heeft volgende SAP-omgevingen:

— SAP ECC omgeving versie SAP ERP Central Component 6 (EHP5 SP-level 17) inclusief SAP BC,

— SAP BI omgeving versie SAP NetWeaver BI 7.5,

— SAP SRM/MDM omgeving versie SRM Release 701 SP level 17,

— SAP PI omgeving versie PI 7.4 (SP5),

— SAP Solution Manager systeem [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ondersteuning voor alle SAP omgevingen uitgezonderd SAP HR

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72261000 Servicios de apoyo al software
72610000 Servicios de apoyo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

OC

II.2.4)Descripción del contrato:

Zie II.2.1).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit SLA onderhoud / Ponderación: 150
Criterio relativo al coste - Nombre: Prijs onderhoud / Ponderación: 150
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met de gekozen leverancier voor een periode van 3 jaar. De VRT kan de raamovereenkomst na de initiële periode van 3 jaar met maximaal 1 keer 1 jaar verlengen. De voortzetting van het contract zal gebeuren op basis van de evaluaties van de markt. De sterke technische evoluties kunnen de VRT ertoe nopen om van de oor[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ondersteuning en projecten voor SAP HR.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72261000 Servicios de apoyo al software
72610000 Servicios de apoyo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

OC

II.2.4)Descripción del contrato:

Zie II.2.1).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit SLA onderhoud / Ponderación: 150
Criterio relativo al coste - Nombre: Prijs onderhoud / Ponderación: 150
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met de gekozen leverancier voor een periode van 3 jaar. De VRT kan de raamovereenkomst na de initiële periode van 3 jaar met maximaal 1 keer 1 jaar verlengen. De voortzetting van het contract zal gebeuren op basis van de evaluaties van de markt. De sterke technische evoluties kunnen de VRT ertoe nopen om van de oor[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Projecten voor alle SAP omgevingen uitgezonderd SAP HR

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72261000 Servicios de apoyo al software
72610000 Servicios de apoyo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

OC

II.2.4)Descripción del contrato:

Zie II.2.1).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Plan van aanpak – simulatie / Ponderación: 100
Criterio relativo al coste - Nombre: Prijs projecten / Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met de gekozen leverancier voor een periode van 3 jaar. De VRT kan de raamovereenkomst na de initiële periode van 3 jaar met maximaal 1 keer 1 jaar verlengen. De voortzetting van het contract zal gebeuren op basis van de evaluaties van de markt. De sterke technische evoluties kunnen de VRT ertoe nopen om van de oor[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Invullen van bijlage;

2) Minimale jaaromzet van 500 000 EUR.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Minimaal 3 gelijkaardige projecten die in het bijzonder de expertise kan aantonen doorheen de afgelopen 3 jaar.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2019
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/04/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/12/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Omroepcentrum, kamer 11L5

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Het type raamovereenkomst is verschillend per perceel. De raamovereenkomst zal worden uitgevoerd ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de deelnemers.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Raad van State
Dirección postal: Wetenschapsstraat 37
Localidad: Brussel (Etterbeek)
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: info@raadvst-consetat.be
Teléfono: +32 22349611
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019