Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 53319-2017

11/02/2017    S30

Pyмъния-Букурещ: Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC

2017/S 030-053319

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Romania
Пощенски адрес: Vasile Lascăr 31
Град: Bucharest
код NUTS: RO ROMANIA
Пощенски код: 020492
Държава: Румъния
Лице за контакт: Ioana Marchis
Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-open@ec.europa.eu
Телефон: +40 212035400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1262
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC.

Референтен номер: PO/2016-03/BUC.
II.1.2)Основен CPV код
80000000 Образователни и учебно-тренировъчни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящият търг има за цел да се осигури набор от дейности, които да дадат възможност на учениците в Румъния да разберат повече за Европейския съюз, неговата история, политики и най-новите разработки в областта на европейските въпроси. Кампанията ще се състои главно от 4 набора от дейности:

— състезание Евро викторина,

— кампания и състезание за европейски ръководител,

— разработване и поддръжка на платформа за онлайн участие,

— посещения и дебати в училище.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 159 800.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: RO ROMANIA
Основно място на изпълнение:

Румъния.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подробностите са на разположение в тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Съгласно тръжните спецификации / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 047-077320
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: PO/2016-03/BUC
Наименование:

Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/12/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 12
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Pomilio Blumm Srl
Пощенски адрес: via Venezia 4
Град: Pescara PE
код NUTS: IT ITALIA
Пощенски код: 65121
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 280 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 159 800.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2017