Services - 533248-2018

04/12/2018    S233    Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence 

Pologne-Częstochowa: Services d'organisation d'événements

2018/S 233-533248

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto Częstochowa
Adresse postale: ul. Śląska 11/13
Ville: Częstochowa
Code NUTS: PL224
Code postal: 42-217
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sławomir Gajda w zakresie przedmiotu zamówienia, Aneta Kiełczewska w zakresie procedury przetargowej
Courriel: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl
Téléphone: +48 343707521/618
Fax: +48 343707170

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.czestochowa.pl

I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją

Numéro de référence: IZ.271.67.2018
II.1.2)Code CPV principal
79952000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania i utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 10 081 300.81 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341200
92622000
79342000
79342200
79952000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL224
Lieu principal d'exécution:

Częstochowa

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania i utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure restreinte
Explication:

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli

Spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego".

Uzasadnienie faktyczne:

W odniesieniu do warunków wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stwierdzić należy, że Gmina Miasto Częstochowa jest jedynym udziałowcem spółki Hala Sportowa Częstochowa, powołuje w całości Radę Nadzorczą, a tym samym sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

W roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Częstochowa, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego ze Spółką została zawarta umowa na zarządzanie, administrowanie, używanie i utrzymanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej zlokalizowanej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie. Umowa obowiązuje od 1.8.2013 r. do 31.12.2018 r.

W okresie tym Spółka nie wykonywała innej działalności, a więc 100 % działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Częstochowa, tj. przez Zamawiającego sprawującego nad Spółką kontrolę.

Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
29/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Żużlowa 4
Ville: Częstochowa
Code NUTS: PL224
Code postal: 42-202
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 10 081 300.81 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 964 z późn. zm.) wraz ze zmianą z dnia 17.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1992);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238) wraz ze zmianą z dnia 19.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 47).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/11/2018