Diensten - 533266-2018

04/12/2018    S233

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2018/S 233-533266

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Aszódi Viktória
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

„Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/07/2018
Einde: 31/12/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522116

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
06/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 450 000 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás dátuma: 2018.08.21.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/07/2018
Einde: 31/12/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 494 999 999.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel, amelynek következtében az alapszerződésben meghatározott keretösszeg és opciós összeg növekedik.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott de minimis jogcímre tekintettel.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 450 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 494 999 999.00 HUF