Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 533375-2019

11/11/2019    S217

Eslovaquia-Banská Štiavnica: Servicios de modelado de diseños

2019/S 217-533375

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 171-417761)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Número de identificación fiscal: 36022047
Dirección postal: Radničné námestie
Localidad: Banská Štiavnica
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 969 55
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Zuzana Mrázová
Correo electrónico: zuzana.mrazova@svp.sk
Teléfono: +421 456945157
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://svp.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021

Número de referencia: CS SVP PR 2365/2019
II.1.2)Código CPV principal
72242000 Servicios de modelado de diseños
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 171-417761

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.14)
Lote nº: Doplňujúce informácie
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie
En lugar de:

Pôvodné znenie sa nemení a dopĺňa sa o bod 8)

Léase:

8) Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby za účelom zabezpečenia porovnateľnosti predložených ponúk v súvislosti so vstupnými údajmi v zmysle bodu 9 Opisu zohľadnili cenu týchto údajov stanovenú SHMU v prílohe číslo 11 súťažných podkladov

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas
En lugar de:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:30
Número de apartado: III.1.2)
Localización del texto que se va a modificar: Ekonomické a finančné postavenie
En lugar de:

Pôvodné znenie "Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu" sa nemení a dopĺňa sa o bod 2 a 3

Léase:

2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a d) Zákona o VO.

3) Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Technická a odborná spôsobilosť
En lugar de:

Pôvodné znenie "Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu" sa nemení a dopĺňa sa o bod 2 a 3

Léase:

2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) Zákona o VO

3) Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

VII.2)Otras informaciones adicionales: