Servicios - 533375-2019

11/11/2019    S217

Eslovaquia-Banská Štiavnica: Servicios de modelado de diseños

2019/S 217-533375

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 171-417761)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Número de identificación fiscal: 36022047
Dirección postal: Radničné námestie
Localidad: Banská Štiavnica
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 969 55
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Zuzana Mrázová
Correo electrónico: zuzana.mrazova@svp.sk
Teléfono: +421 456945157
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://svp.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021

Número de referencia: CS SVP PR 2365/2019
II.1.2)Código CPV principal
72242000 Servicios de modelado de diseños
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 171-417761

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.14)
Lote nº: Doplňujúce informácie
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie
En lugar de:

Pôvodné znenie sa nemení a dopĺňa sa o bod 8)

Léase:

8) Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby za účelom zabezpečenia porovnateľnosti predložených ponúk v súvislosti so vstupnými údajmi v zmysle bodu 9 Opisu zohľadnili cenu týchto údajov stanovenú SHMU v prílohe číslo 11 súťažných podkladov

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas
En lugar de:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:30
Número de apartado: III.1.2)
Localización del texto que se va a modificar: Ekonomické a finančné postavenie
En lugar de:

Pôvodné znenie "Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu" sa nemení a dopĺňa sa o bod 2 a 3

Léase:

2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a d) Zákona o VO.

3) Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Technická a odborná spôsobilosť
En lugar de:

Pôvodné znenie "Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu" sa nemení a dopĺňa sa o bod 2 a 3

Léase:

2) Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) Zákona o VO

3) Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú kompletné podmienky účasti uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.

VII.2)Otras informaciones adicionales: