Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 533380-2023

05/09/2023    S170

Polen-Krosno: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2023/S 170-533380

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: j.w
Postadres: ul. Fredry 1 A
Plaats: Krosno
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-400
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Pachana; Adrian Zajchowski
E-mail: malgorzata.pachana@khk.krosno.pl
Telefoon: +48 134368447
Fax: +48 134368447
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mks-krosno.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego i sprzedaż biletów przejazdowych

Referentienummer: DZ-2300-22/MKS/2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie z rozkładem jazdy Zamawiającego

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowcy taborem Zamawiającego oraz sprzedaż biletów przejazdowych. Usługi będą wykonywane poprzez prowadzenie autobusu Zamawiającego w ramach realizacji przez Zamawiającego przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wykonywanego na obszarze gmin: Krosno, Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka zgodnie

z rozkładem jazdy Zamawiającego.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do następujących czynności:

1) sprzedaży biletów za przejazd autobusem Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej, jednorazowych i okresowych o nominałach ustalonych przez Radę Miasta Krosna i dostarczonych przez Zamawiającego.

2) obsługi codziennej autobusu, jego oznakowanie związane z obsługiwaną linią komunikacyjną, utrzymanie w czystości autobusu i dbanie o jego wygląd.

3) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego nie związanych z obsługą linii komunikacyjnych MKS oraz zleceń przewozowych realizowanych przez Zamawiającego

3. Szacunkowy zakres zamówienia dla jednej części:

• 151 200 km/4 lata

• 37 800 km/rok.

4. Szacunkowa ilość godzin przebywania w dyspozycji Zamawiającego inna niż realizacja rozkładu jazdy dla jednej części:

• 378 godzin/4 lata

• 94 godzin/rok.

5. Szacunkowa ilość godzin przestojowych dla jednej części:

• 12 godzin/4 lata

• 3 godziny/rok.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania z linii komunikacyjnej pojazdu obsługiwanego przez Wykonawcę, w celu dokonania napraw serwisowych. Wynagrodzenie za godziny przestojowe przysługuje tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie zapewni Wykonawcy na czas dokonania wyżej wymienionych czynności pojazdu zastępczego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2023
Einde: 30/11/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwane dalej „Rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załącznik.

7. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdziale X SWZ.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji” lub w treści wiadomości e-mail).

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnym

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Złożenie oferty.

1). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się 2 pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

2). Wykonawca dodaje wybrane z dysku i uprzednio podpisane „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

3). Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

4). Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (otaczający). Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny- otaczający) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny- otaczający).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. archiwum zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Dokumenty składane wraz z ofertą

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,

b) Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ),

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów,

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

e) Potwierdzenie wniesienia wadium,

f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy),

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: jednym kierowcą autobusu na 1 część zamówienia

Niniejsza osoba powinna (łącznie):

a) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu autobusu.

b) posiadać prawo jazdy kategorii ,,D” lub równoważne.

c) posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne lub równoważne.

d) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie)

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda n/w podmiotowych środków dowodowych

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej złoży na wezwanie zamawiającego zgodnie z art 126 ust 1 ustawy:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do IDW.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na każdą z 10 część zamówienia w wysokości po 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe określone zostały w rozdziale XXVI SWZ

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno:

1) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

2) Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia zawiera rozdział XXVI SWZ

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/11/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2023
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Otwarcie ofert i ich odszyfrowywanie nastąpi automatycznie na stronie prowadzonego postępowania

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

II połowa 2024

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 393 ust.1 pkt 1 ustawy nie stosuje podstaw wykluczenia Wykonawcy

2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wypełniony w zakresie określonym przez Zamawiającego w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1) JEDZ jest składanym przez Wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym wstępne potwierdzenie:

a) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zastępującym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie,

Zamawiający nie wymaga wypełnienia przez Wykonawcę JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia tylko sekcji alfa : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

2) Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

3) Zamawiający informuje, że utworzył formularz JEDZ na potrzeby przedmiotowego postępowania i należy go wypełnić w zakresie w jakim wskazano (nieprzekreślone części formularza).

4) Formularz JEDZ składają:

a) Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie).

b) podmioty trzecie

- JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.

- Dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie

3. Ze względu na limit znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia, wymagania dotyczące:

1) Informacji o środkach komunikacji umieścił w sekcji III.1.1)

2) złożenia oferty, dokumentów składanych wraz z ofertą umieścił w sekcji III 1.2)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2023