Tjenesteydelser - 533507-2020

06/11/2020    S217

Danmark-København: Teknisk inspektion og prøvning

2020/S 217-533507

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Rindorf
E-mail: DIRI@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lokaltog A/S
CVR-nummer: 26159040
Postadresse: Jættevej 50
By: Ringsted
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Simonsen
E-mail: mosi@lokaltog.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lokaltog.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285291&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285291&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny S-togs- og lokaltogsstation Favrholm Assessor- og NoBoydelser

Sagsnr.: NPTP0110
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med anlæg af det nye supersygehus i Favrholm syd for Hillerød er det besluttet at anlægge et nyt trafikknudepunkt med kombineret S-togsstation, lokaltogsstation, busholdeplads samt bil- og cykelparkeringspladser kaldet Favrholm Station. Anlæggelse af perronerne på S-banen og lokalbanen håndteres i projekter af hhv. Banedanmark og Lokaltog. Lokaltog og Banedanmark indgår i et tæt samarbejde omkring projekterne bl.a. for at tilsikre håndtering af grænsefladerne imellem projekterne. Derfor er der tidligere indgået kontrakt med den samme rådgiver til begge projekter og der udarbejdes separate systemdefinitioner for de 2 projekter. Nu udbydes assessering og NoBo-verifikation af begge projekter i et fælles udbud med henblik på at indgå begge kontrakter med samme vindende tilbudsgiver. Efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal assessor aflevere en samlet SVR for de 2 projekter på baggrund af hvilken, der kan laves en fælles ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Assessering ifm. anlæggelsen af Favrholm S-togsstation

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71631000 Teknisk inspektion
71631400 Teknisk inspektion af ingeniørmæssige konstruktioner
71631470 Inspektion af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter assessering jf. CSM-RA af Banedanmarks projekt med at etablere den nye S-togsstation Favrholm. Der skal ikke verificeres ift. TSI-PRM på S-togsstationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: opgavebeskrivelse og tidsplan / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end fem (5) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark og Lokaltog foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

- Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. 3.1.7.1, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af følgende kriterier:

- Det vægter positivt, hvis referencerne dokumenterer funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder at der både er udført assessering jf. CSM-RA og verifikation jf. TSI-PRM.

- Det vægter positivt, hvis referencerne angår assesserings- og verifikationsopgaver, hvortil der ér afleveret alle SVR og tillæg til bygherre. Dvs. alle opgaver er afsluttet og afleveret.

Kriterierne vægtes ligeligt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Assessering og verifikation ifm. anlæggelsen af Favrholm Lokaltogsstation

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71631000 Teknisk inspektion
71631400 Teknisk inspektion af ingeniørmæssige konstruktioner
71631470 Inspektion af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter assessering jf. CSM-RA og verifikation ift. TSI-PRM af Lokaltogs projekt med at etablere den nye Lokaltogsstation Favrholm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavebeskrivelse og tidsplan / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end fem (5) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark og Lokaltog foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

- Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. 3.1.7.1, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af følgende kriterier:

- Det vægter positivt, hvis referencerne dokumenterer funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder at der både er udført assessering jf. CSM-RA og verifikation jf. TSI-PRM.

- Det vægter positivt, hvis referencerne angår assesserings- og verifikationsopgaver, hvortil der ér afleveret alle SVR og tillæg til bygherre. Dvs. alle opgaver er afsluttet og afleveret.

Kriterierne vægtes ligeligt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger, som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation økonomisk og finansiel formåen:

— Ansøgers egenkapital det seneste disponible regnskabsår

— ansøgers omsætning i de tre (3) seneste disponible år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3.1.6.1 Egenkapital:

Som mindstekrav kræves det at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv (≥0).

Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder (eksempelvis et konsortium), beregnes egenkapitalen som virksomhedens samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapital som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

3.1.6.2 Omsætning:

- Som mindstekrav kræves det, at ansøger har en omsætning på minimum: 4 mio. DKK, i det seneste disponible regnskabsår, eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder (eksempelvis et konsortium), beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på en andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår.

Oplysninger omkring økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en referenceliste over de minimum tre (3) og maksimalt seks (6) referencer på leverancer for lignende arbejder, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4), der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der kræves:

- 2 reference på sammenlignelige opgaver, der indeholder assessering af baneprojekter jf. CSM-RA.

- 1 referencer på sammenlignelige opgaver, der indeholder verifikation af baneprojekter jf. TSI-PRM.

Én reference kan godt dække flere fagdiscipliner. Indeholder én reference eksempelvis både assessering jf. CSM-RA og verifikation jf. TSI-PRM kan denne godt anvendes som reference både for assessering og verifikation.

Med lignende arbejder menes arbejder, der teknisk og kompleksitetsmæssigt svarer til dette projekt jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angivet:

- For hver reference skal ansøger angive:

i) en kort beskrivelse af leverancen (beskrivelsen bør indeholde en klar beskrivelse af opgavens omfang)

ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen

iii) periode for leverancen (start- og slutdato)

iv) værdien af leverancen, eksklusiv. moms og

v) navn på modtageren af leverancen.

Referencelisten må maksimalt indeholde seks (6) referencer, uanset om Ansøger søger om prækvalifikation alene, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end seks (6) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de seks (6) første referencer angivet i ansøgers ESPD. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C

Såfremt ansøger angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører f.eks. et konsortium skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 90 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”.

For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på:

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).ESPD´et tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD´et henvises til udbudsbetingelserne og til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning senest opdateret september 2020. Vejledningen, ved navn ”ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument”, kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk): https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2020/20203108-espd-det-faelles-europaeiske-udbudsdokument/

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler.

2) tilbudsgivers:

i) konkurs

ii) insolvens

iii) tvangsakkord uden for konkurs

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2020