Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 533589-2019

11/11/2019    S217

Magyarország-Budapest: Elszámolási szoftvercsomag

2019/S 217-533589

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
E-mail: palfim@mavir.hu
Telefon: +36 13041445
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavir.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001344862019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001344862019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MER upgrade megvalósítás

Hivatkozási szám: EKR001344862019
II.1.2)Fő CPV-kód
48443000 Elszámolási szoftvercsomag
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MAVIR ZRt. -MER upgrade megvalósítás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48443000 Elszámolási szoftvercsomag
72212443 Elszámolási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új elszámolási rendszer bevezetésének célja egy hosszú távon fenntartható, modern technológiákat alkalmazó, rugalmasan konfigurálható elszámolási rendszer kialakítása, amely teljes körűen támogatja a MAVIR elszámolási folyamatait és képes a jövőben várható piaci változásokhoz alkalmazkodni. A rendszer kialakítása során az elvégzendő feladatok terjedelmébe tartozik:

— A jelenlegi elszámolási rendszer funkcionalitásának teljes körű kiváltása,

— A jelenleg megújulóenergia-támogatással kapcsolatos elszámolási és allokációs feladatokat végző rendszer funkcionalitásának teljes körű kiváltása,

— A manuálisan, vagy különböző célszoftverek segítségével megvalósított elszámolások megvalósítása,

— A Network Code-ok kapcsán átalakuló vagy új elszámolások megvalósításának megkezdése az ENTSO-E által tervezett ütemezésnek megfelelően,

— Szabványos interfészek megvalósítása a MAVIR belső rendszereivel való adatkapcsolat érdekében, illetve az európai együttműködésekben alkalmazott elszámolási rendszerekhez való későbbi csatlakozás lehetőségének megteremtéséhez,

— A fentiekhez szükséges az eddigi működési tapasztalatokból adódó funkció bővítés megvalósítása.

Az elszámolási rendszernek legalább 500 ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model szerinti szereplőt kell kiszolgálnia.

A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, max. 360 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5. M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, max. 240 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6. M.2.5. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 7. A 8. sz Megfelelési táblázatban értékelés alá vont funkciók megléte a megajánlott alapszoftverben (darab funkció, min. 0 darab funkció, max. 12 darab funkció) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 49
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opcionálisan az alábbi funkciók kialakítására és/vagy feladat elvégzésére tarthat igényt:

— Megújulóenergia-támogatásokhoz kapcsolódó műszaki tervezés kialakítása,

— Automatikus tesztelés kialakítása

— legfeljebb 2400 óra változási kérelem (szakértői tanácsadás).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 63. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) RJ(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján RJ-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

RJ-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)-(6) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az ajánlattételi szakaszban az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P.1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján RJ csatolja a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján RJ csatolja saját vagy jogelődje a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az RJ a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az RJ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszer szállítása és/vagy fejlesztése) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 440 000 000 Ft-ot.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek. rendelkezéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer szállítása és/vagy fejlesztése) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 440 000 000 Ft-ot.

P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az részvételre jelentkező letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.

A P.2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös RJ-k közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)-(6) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása az ajánlattételi szakaszban kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M.1. A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján RJ csatolja a részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A Kr. 21.§ (1) bek. b) pontja alapján RJ ismertesse azokat a szakembereket (szervezeteket), azok megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

— részvételre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az RJ-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony),

— szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre),

— szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakemberek által aláírt nyilatkozat rendelkezésre állásról és az eljárásban benyújtott szakmai önéletrajz továbbításáról.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a jelen felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 6 évben nem rendelkezik

— M.1.1. legalább egy (1) db, a villamosenergia-ipari szereplőknek szerződésszerűen leszállított, legalább 300 ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model szerinti szereplőre, negyed órás felbontásban, legalább havi 5 féle elszámolás egyidejű végrehajtásáról szóló elszámolási rendszer tervezését és/vagy fejlesztését és/vagy üzemeltetését és/vagy továbbfejlesztését és/vagy támogatását tartalmazó referenciával.,

— M.1.2. 1 db CIM (Common Information Model) alkalmazására vonatkozó szoftverfejlesztési referenciával,

— M.1.3. 1 db ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alkalmazására vonatkozó szoftverfejlesztési referenciával.

AK villamosenergia-ipari szereplő alatt olyan szervezetet ért, mely az ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alapján meghatározott szerepkörök valamelyikével rendelkezik.

Egy referencia a fenti alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M.2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik

— M.2.1. legalább 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, személyenként legalább 36 hónapos, informatikai rendszer fejlesztési és/vagy üzemeltetési és/vagy rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

— M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónapos, informatikai projektmenedzseri szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

— M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónapos, ENTSO-E Harmonised Electricity Role modelt alkalmazó szoftverfejlesztésben és/vagy annak bevezetésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

— M.2.4. legalább 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki személyenként legalább 36 hónapig szoftverfejlesztőként részt vett elszámolási folyamatok támogatására végrehajtott informatikai projekt tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy üzemeltetésében és/vagy támogatásában,

— M.2.5. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik rendszerirányítói tevékenységekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolások elvégzésében (kiegyenlítő energia és/vagy rendszerszintű szolgáltatások és/vagy mérlegkör-tagi elszámolások és/vagy adatszolgáltatások).

Az alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges.

Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de az alkalmasság igazolására összesen legalább 8 főt be kell mutatni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a RJ-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

VI.3) További információk pont folytatása:

11) A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

12) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.

13) Az új elszámolási rendszer bevezetésének határideje 25 hónap, a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett időtartam (49 hónap) a bevezetést követő támogatási időszak 24 hónapos időtartamával együtt került meghatározásra.

14) Ajánlatkérő az ajánlattételt 5 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint teljesíthető: az ajánlati biztosíték ajánlattevő (AT) választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000024-90010211 számú számlájára történő befizetéssel (HUF-ban történő teljesítés) az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Ajánlati biztosíték - MER upgrade”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételi szakaszban az ajánlatban csatolni szükséges az ajánlati biztosítékról szóló igazolást.

15) FAKSZ, lajstromszám:

Pálfi Mónika, 00722; Dr. Pál Attila, 00089; Barabás Áron, 00961

16) Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex rendszert takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el, gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. Jólteljesítési biztosíték a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF (a részletek a közbesz. dok.-ban).

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös RJ-k, sem önálló RJ-k vonatkozásában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/12/2019
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 13/01/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A részvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2) Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok RJ általi fordítását is elfogadja.

3) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá:

— Felolvasólap (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével

— RJ Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)

— RJ Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)

— Közös részvételi jelentkezés esetén közös részvételi megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re),

— Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)

— Aláírási címpéldány/aláírás-minta (RJ, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonatkozásában)

4) A III.1.2) és III.1.3) P.1., P.2., M.1. és M.2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján fogja az ajánlattételi szakaszban értékelni. Az adható pontszám alsó és felső határa az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. ár értékelési szempontban: fordított arányosítás; 2-7. minőségi értékelési szempontokban: egyenes arányosítás (maximális vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 10 pont kerül kiosztásra), a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 106. szám, 4.6.2019 útmutatója alapján.

A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

8) Ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek ajánlatukban a demó rendszerről videót kell benyújtaniuk külső adathordozón, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alapszoftverben elvárt funkciók és az értékelésben megajánlott funkciók meglétét.

9) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján a miniszter a közbeszerzési eljárással kapcsolatban elutasító döntést hoz.

10) A részvételi jelentkezések bontása a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. (EKR r.) 15. §-ának (2) bek. és a Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást a részvételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában a részvételi jelentkezések az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésekben szerepelnek- az RJ-k részére elérhetővé teszi.

Folytatás: A III.1.4) pont alatt! A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 10.12.2019 16:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/11/2019