Servicios - 533654-2019

11/11/2019    S217

Polonia-Gdansk: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 217-533654

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-557
País: Polonia
Persona de contacto: Leszek Filipski
Correo electrónico: leszek.filipski@energa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zakupy.energa-operator.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakupy.energa-operator.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakupy.energa-operator.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serwis oprogramowania Oracle

Número de referencia: P/1/0094/2019
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Realizacja usług serwisu i wsparcia oprogramowania baz danych Oracle oraz Weblogic Oracle w okresie od dnia 1.6.2020 do dnia 30.6.2021

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę na rzecz zamawiającego poniższego zakresu:

1.1. zamówienie podstawowe: świadczenie usług serwisu na oprogramowanie baz danych Oracle;

1.2. zamówienie opcjonalne: świadczenie usług serwisu na oprogramowanie Oracle Weblogic.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2020
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupienia usług serwisu na oprogramowanie Weblogic Suite + Oracle Weblogic Management Pack Enterprise Edition. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego i nie rodzi po stronie wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia opcjonalnego. W ramach prawa opcji zamawiający ma prawo do zwiększenia zamówienia o zamówienia dodatkowe w zakresie wskazanym w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w pełnym zakresie jednorazowo najpóźniej do dnia 21.6.2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia opcjonalnego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być sporządzona w j.polskim w postaci elektr. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektron. Wraz z ofertą wykonawca składa JEDZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie info. zgodnie z art. 86 ust. 5 ust., wyk. przekazuje zam. oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana w ogłoszeniu ustawą), z zastrzeżeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy.

Zamawiający wykluczy wykonawcę również w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane powyżej musi spełniać każdy z wykonawców odrębnie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca posiada status partnera firmy Oracle, co najmniej na poziomie na poziomie Gold.

2. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, należycie 2 (słownie: dwa) zamówienia, polegające na świadczeniu usługi asysty technicznej Oracle (ATiK) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN netto każda.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w ust. 1 i 2 powyżej musi spełniać samodzielnie, co najmniej jeden z tych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W zakresie obejmującym zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku formach, określonych w rozdziale XII SIWZ, według wyboru wykonawcy.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa rozdział XII SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów oraz żądania modyfikacji jej treści, jeżeli wymaga tego słuszny interes zamawiającego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/12/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, POLSKA, Olivia Business Centre - bud. Olivia Tower.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia. zam. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1) info. z Krajowego Rej. Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem określonym w pkt III.1.1) ogłoszenia;

2) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy);

6) oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy);

7) oświad. wyk. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991, o podatkach i opłatach lokalnych;

8) dokument potwierdzający, że wykonawca na dzień składania oferty posiada status partnera firmy Oracle, co najmniej na poziomie Gold (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

9) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, spełniających warunek określony w rozdziale IX ust. 2 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019