Dienstleistungen - 533726-2020

Kompaktansicht anzeigen

06/11/2020    S217

Polen-Krakau: Reparatur und Wartung von militärischen EDV-Systemen

2020/S 217-533726

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Polak
E-Mail: e.polak@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronischer Zugang zu Informationen: http://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: http://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: jednostka wojskowa
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Naprawa, diagnostyka, konserwacja oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej systemy rozpoznania HORUS oraz wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu podwodnemu jednostek pływających MORŚWIN
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 1: Instandhaltung und Reparatur
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Terytorium RP. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego
dopuszczalna jest realizacja zamówienia, bądź jego części poza terytorium RP.

NUTS-Code PL POLSKA

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy, diagnostyki, konserwacji oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej systemy rozpoznania HORUS oraz wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu podwodnemu jednostek pływających MORŚWIN.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

50660000 Reparatur und Wartung von militärischen EDV-Systemen

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do maksymalnie 90 % wartości umowy w poszczególnych latach jej obowiązywania, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
2) ostateczna wartość usługi w ramach prawa opcji będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego;
3) usługa zakupiona w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego;
4) Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź nieprzyznania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia;
5) obowiązującą formą poinformowania Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji jest forma pisemna. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednorazowo bądź wielokrotnie w czasie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość zamówienia w ramach prawa opcji nie może być wyższa niż 90 % wartości zamówienia podstawowego w każdym roku obowiązywania umowy.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.3.2021. Abschluss 30.11.2023

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy, zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 61 789,00 PLN na cały okres związania ofertą.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Szczegółowy opis określono w opisie sposobu przygotowania wniosku oraz w załącznikach do opisu.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż zapewni ochronę informacji niejawnych wynikających z realizacji umowy między stronami na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących u Użytkownika w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących u użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do prac związanych z realizacją zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE”.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: W zakresie powyższego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (minimum WT-VI).
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
W zakresie powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż:
— Wykonawca musi wykazać się należytym zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usług o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (nie więcej niż 20 usług).
Za usługi o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna usługi polegające na naprawie lub konserwacji systemów (urządzeń) walki elektronicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
— Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje kadrą techniczną posiadającą szczegółową znajomość zasad działania i naprawy systemów HORUS i MORŚWIN.
Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do prac związanych z realizacją zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: — Wykonawca otrzyma 3 pkt za każdą należycie zrealizowaną usługę, której wartość nie jest mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto.
— Wykonawca otrzyma 2 pkt za każdą należycie zrealizowaną usługę, której wartość nie jest mniejsza niż 70 000,00 PLN brutto.
— Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdą należycie zrealizowaną usługę, której wartość nie jest mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto. Wartość wykonanych usług ma być wykazana w PLN. Z utworzonej według powyższych zasad listy rankingowej Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców o największej liczbie punktów. Pozycja Wykonawcy na liście będzie uzależniona od sumy punktów uzyskanych za wykonanie usługi. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców, wykaże podobną ilość wykonanych usług, Zamawiający doda dodatkowy 1 pkt dla każdej usługi, która w porównaniu z usługami Wykonawców, o takiej samej liczbie usług, będzie opiewała na większą kwotę. W przypadku gdy wnioski złoży mniej niż pięciu Wykonawców Zamawiający niezależnie od listy rankingowej zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski w zakresie danego zadania.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Gwarancja. Gewichtung 40

2. Wartość roboczogodziny (1 rbh) u użytkownika lub w miejscu przez niego wskazanym. Gewichtung 40

3. Wartość roboczogodziny (1 rbh) u Wykonawcy. Gewichtung 20

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
165/2020
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.12.2020 - 09:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 131e ust. 1b, lit. a, b oraz c (lit. c tylko w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego opisu;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 i 1b, pkt 1, lit. a, b, c ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do opisu;
g) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (minimum WT-VI), o której mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. a niniejszego opisu;
h) oświadczenie, że do prac związanych z realizacją zamówienia skieruje wyłącznie specjalistów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 742), przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących u użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego opisu;
i) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami o posiadaniu przez nie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli minimum zastrzeżone oraz odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych niezbędnych do wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego opisu;
j) wykaz należycie zrealizowanych usług (na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) zgodnych z rozdziałem IV pkt 2 lit. b niniejszego opisu, w okresie ostatnich 5 lat o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do opisu.
Do wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Zamawiający informuje, że dowodami, których mowa powyżej mogą być również oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru, wystawionych i podpisanych przez właściwego przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW).
W przypadku świadczeń ciągłych bądź okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że dokumenty składane jako dowody należytego wykonania usługi muszą potwierdzać wartość wykonanej usługi;
k) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest złożyć oświadczenie – pkt 4 wniosku oraz do wniosku zobowiązany jest dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie w formie oryginału podpisanego przez podmiot udostępniający) oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 lit. od a do j dotyczące owych podmiotów. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 i 1b, lit. a, b ora c (lit. c tylko w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp
Uwaga!
Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia musi wynikać
W szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów danego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia,
− informacja czy podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji czy zawodowych czy doświadczenia realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
l) pełnomocnictwa osób podpisujących wniosek do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji:
— wykaz należycie zrealizowanych usług (w zakresie kryteriów selekcji) zgodnych z rozdziałem VI niniejszego opisu, w okresie ostatnich 5 lat o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do opisu.
Do wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Zamawiający informuje, że dowodami, których mowa powyżej mogą być również oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru, wystawionych i podpisanych przez właściwego przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW).
W przypadku świadczeń ciągłych bądź okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
— oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że dokumenty składane jako dowody należytego wykonania usługi muszą potwierdzać wartość wykonanej usługi.
4. Inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie postępowania:
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 lit. od a do j niniejszego opisu, dotyczących podwykonawcy.
Uwaga
Przepis art. 131e ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców.
2) W przypadku zmiany lub aktualizacji oprogramowania Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu stosownej licencji na korzystanie z oprogramowania na zasadach i warunkach określonych przez producenta oprogramowania. Zamawiający na drugim etapie postępowania, w zaproszeniu do złożenia oferty będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia stosownej licencji na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy będzie stanowił załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wraz z SIWZ zostanie udostępniony Wykonawcy na drugim etapie postępowania wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
3) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 lub oświadczenie, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015;
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie odbioru wojskowego zgodnie z AQAP 2131 wyd. C wersja 1 (pkt 4 i 5 wniosku o dopuszczeni do udziału w postępowaniu).
5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

• W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

• W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dla którego jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie za pośrednictwem platformy zakupowej). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: e.polak@ron.mil.pl

• Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków, zawiadomień, dokumentacji, elektronicznych oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców".
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy, który znajduje się na stornie internetowej platformy zakupowej.
• W przypadku większych plików Zamawiający zaleca podział pliku na mniejsze paczki np. 150 MB zgodnie z instrukcją pakowania plików.
• Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku „Wyślij wiadomość” jako załączniki.

• Wniosek wraz z załącznikami został udostępniony na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog.

• Wyjaśnienia oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
• Wykonawca ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie postępowania na platformie zakupowej.
• We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
2.11.2020