Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 533840-2018

05/12/2018    S234

België-Bruxelles: Athena 18-1 Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

2018/S 234-533840

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 210-479172)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Athena Mechanism
Nationaal identificatienummer: Council of the European Union
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Athena Contracting
E-mail: Athena.contracting@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22816714
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4157

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Athena 18-1 Aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied voor de militaire landoperaties en -missies van de Europese Unie in Afrika

Referentienummer: ATHENA 18-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60440000 Luchtvaart- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Athena is op zoek naar ondernemers („de inschrijver(s)”) die geïnteresseerd en in staat zijn om aeromedische evacuatiediensten binnen het inzetgebied te verlenen om patiënten van de plek waar ze gewond raakten naar de voorziening voor eerste medische zorg te evacueren (rol 2) of patiënten over te brengen van de ene voorziening voor medische zorg naar een andere binnen het inzetgebied.

Airmedevac betreft het verplaatsen van patiënten door gebruikmaking van specifieke luchtvaartuigen en onder medisch toezicht naar voorzieningen voor medische zorg. Dit vereist gekwalificeerd medisch personeel en specifieke goederen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479172

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: