Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 533841-2018

05/12/2018    S234

België-Brussel: Onderzoek inzake blokketens: juridische, bestuurs- en interoperabiliteitsaspecten — Smart 2018/0038.

2018/S 234-533841

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market F3: Digital Innovation and Blockchain
Postadres: BU25 04/020
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
Postadres: BU25 04/20
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek inzake blokketens: juridische, bestuurs- en interoperabiliteitsaspecten — Smart 2018/0038.

Referentienummer: SMART 2018/0038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek moet de juridische en regelgevende aspecten in verband met op blokketens geïnspireerde technologieën en hun toepassingen onderzoeken, alsook de sociaaleconomische effecten van de blokketentechnologie. Het onderzoek/de aanbesteding moet het mogelijk maken ad-hocdeskundigheid te mobiliseren en feiten en cijfers te verzamelen op een flexibele manier ter ondersteuning van het blokketeninitiatief van de EU. Het onderzoek moet het werk van de/het Europe(e)s(e) blockchainwaarnemingspost en -forum versterken of aanvullen, en tegelijk bruikbare en betekenisvolle suggesties geven voor de opstelling van een blokketeninfrastructuur voor de EU in 2019. Het resultaat zal eveneens worden gebruikt om benaderingen en specifieke acties uit te werken, te legitimeren en ten uitvoer te leggen. Deze benaderingen en acties moeten bijdragen tot de overkoepelend beleids- en financieringsmaatregelen voor het volgende meerjarig financieel kader. Zij moeten worden gebruikt voor de betrokkenheid van de Europese Commissie met gediversifieerde kiesdistricten en voor verspreidingsdoeleinden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
75110000 Algemene overheidsdiensten
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Horizon 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2018