Υπηρεσίες - 533849-2019

12/11/2019    S218

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης, γενικής επισκευής, νέων κατασκευών, εγκατάστασης και παροχής συμβουλών σχετικά με περιοχές ασφαλείας και αίθουσες διαχείρισης κρίσεων

2019/S 218-533849

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Ταχ. διεύθυνση: LX-46 5/119
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Φαξ: +32 22979590
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης, γενικής επισκευής, νέων κατασκευών, εγκατάστασης και παροχής συμβουλών σχετικά με περιοχές ασφαλείας και αίθουσες διαχείρισης κρίσεων

Αριθμός αναφοράς: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών κλειστής διαδικασίας είναι η παροχή στην Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ HR DS) και την Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενός αναδόχου που να είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης, γενικής επισκευής, νέων κατασκευών, εγκατάστασης και παροχής συμβουλών σχετικά με περιοχές ασφαλείας και αίθουσες διαχείρισης κρίσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
51000000 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
79993000 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων
79417000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, σε περιοχές ασφαλείας στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η εγκατάσταση περιοχής ασφαλείας είναι ένα συγκρότημα με φυσική και ηλεκτρομαγνητική προστασία. Η περιοχή ασφαλείας φιλοξενεί διαβαθμισμένες πληροφορίες τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Προκειμένου να υποστηρίξει την αποθήκευση ηλεκτρονικών δεδομένων, φιλοξενεί διαβαθμισμένα δίκτυα ΤΠ. Επίσης φιλοξενεί μια δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Η εγκατάσταση περιοχής ασφαλείας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η περιοχή ασφαλείας αποτελείται από:

— το εξωτερικό τμήμα (την ασπίδα προστασίας),

— το εσωτερικό τμήμα (τα συστήματα και τα στοιχεία που προστατεύονται από την ασπίδα προστασίας).

Το εξωτερικό και το εσωτερικό τμήμα αφορούν θεμελιωδώς ξεχωριστές και διαφορετικές εργασίες. Το εξωτερικό τμήμα αφορά κυρίως κλασσική μηχανική (ασπίδα Faraday και άμεσα υποσυστήματα όπως θωρακισμένοι αεροφράχτες, εξαερισμός, ανίχνευση πυρκαγιάς και συναγερμός, κ.λπ.), ενώ το εσωτερικό μέρος σχετίζεται κυρίως με τις τεχνολογίες της πληροφορίας (συστήματα ΤΠΕ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετίζονται με το αντιδιαρρηκτικό σύστημα, το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης, το σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και πυρανίχνευσης, το σύστημα πυρόσβεσης, το δομικό σύστημα, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης, ο κλιματισμός και η τροφοδοσία ρεύματος έκτακτης ανάγκης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/12/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 26/01/2020
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/11/2019