Usługi - 533849-2019

12/11/2019    S218    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa na usługi konserwacji, modernizacji, remontów, budowy, montażu i doradztwa w związku z zapewnieniem stref bezpieczeństwa i pomieszczeń na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych

2019/S 218-533849

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Adres pocztowy: LX-46 5/119
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +32 22979590

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na usługi konserwacji, modernizacji, remontów, budowy, montażu i doradztwa w związku z zapewnieniem stref bezpieczeństwa i pomieszczeń na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Numer referencyjny: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem ograniczonego przetargu jest zapewnienie wykonawcy, który zapewni usługi konserwacji, modernizacji, remontu, budowy, montażu i usługi doradcze w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa ośrodków i pomieszczeń na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych na rzecz Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME), Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej (DG HR DS) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Parlamencie Europejskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy, zabezpieczone obszary w budynkach Komisji i Parlamentu Europejskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Strefa bezpieczeństwa oznacza strefę z zabezpieczeniami fizycznymi i elektromagnetycznymi. W strefie bezpieczeństwa mieszczą się informacje niejawne w formie papierowej i elektronicznej. Mieści ona także niejawne sieci informatyczne w celu wsparcia przechowywania danych elektronicznych. W obiekcie jest również możliwość organizacji wideokonferencji.

Obiekt ze strefą bezpieczeństwa znajduje się w Brukseli, przy Komisji Europejskiej i w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Strefa bezpieczeństwa składa się z:

— części zewnętrznej (osłony),

— części wewnętrznej (systemy i komponenty, które chroni osłona).

Część zewnętrzna i wewnętrzna podlegają zasadniczo odrębnym i różnym branżom. Część zewnętrzna to głównie klasyczne elementy inżynieryjne (osłona Faradaya i bezpośrednie podsystemy, takie jak ekranowane śluzy powietrzne, wentylacja, wykrywanie pożaru i alarm, itp.), natomiast część wewnętrzna związana jest głównie z technologiami informacyjnymi (systemy ICT).

Wymagane usługi dotyczą systemu ochrony przed włamaniami, systemu monitorowania video, systemu wykrywania pożaru z alarmem pożarowym, instalacji gaśniczej, systemu technicznego w budynku, systemu kontroli dostępu, systemu klimatyzacji i systemu awaryjnego zasilania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 26/01/2020
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019