Tjänster - 533849-2019

12/11/2019    S218    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Belgien-Bryssel: Ramavtal för underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering

2019/S 218-533849

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Postadress: LX-46 5/119
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering

Referensnummer: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med det begränsade anbudsförfarandet är att förse Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (DG HOME), tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för mänskliga resurser och säkerhet (DG HR DS) och Europaparlamentets generaldirektorat för säkerhet (DG SAFE) med en uppdragstagare som kan tillhandahålla underhåll, uppgradering, översyn, nybyggnad, installation och konsulttjänster med anknytning till säkrade utrymmen och rum för krishantering.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
51000000 Installation (utom programvara)
79993000 Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
79417000 Konsulttjänster för säkerhet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler, säkrade utrymmen i Kommissionen och Europaparlamentets byggnader.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det säkrade området (SA Secured Area) är ett slutet område med fysiska och elektromagnetiska skydd. Det säkrade utrymmet skyddar sekretessbelagd information i både pappersform och elektronisk form. Det skyddar sekretessbelagda IT-nätverk för att stödja lagerhållning av elektronisk data. Det skyddar även en möjlighet att hålla videokonferenser.

Det säkrade utrymmet är beläget i Bryssel, i Europeiska kommissionen och Europaparlamentets lokaler.

Det säkrade utrymmet består av:

— En yttre del (skyddsskärm),

— En inre del (system och komponenter som skyddas av skyddsskärmen).

De yttre och inre delarna avser fundamentalt klart olika branscher. Den yttre delen är huvudsakligen klassisk ingenjörsvetenskap (Faraday-sköld och direkta undersystem som avskärmade luftslussar, ventilation, brandvarnare och larm, etc), medan den inre delen huvudsakligen är relaterad till IT (ICT-system).

Tjänsterna avser system för intrångsskydd, videoövervakningssystem, brandlarm och system för upptäckt av brand, brandsläckningssystem, byggnadsteknik, system för åtkomstkontroll, luftkonditionering och nödkraft.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/12/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 26/01/2020
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/11/2019