Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 534079-2019

12/11/2019    S218

Polska-Opole: Roboty budowlane

2019/S 218-534079

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 530546013
Adres pocztowy: ul. Firmowa 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-594
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartłomiej Niwicki
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Tel.: +48 774697400
Faks: +48 774697402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd-opole.logintrade.net
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem

Numer referencyjny: NP.260.21.2019.P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, w zakres niniejszego zadania wchodzi przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Parku Przemysłowego Metalchem oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych projektu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 28 453 252.50 PLN / Najdroższa oferta: 39 663 159.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221120 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45111300 Roboty rozbiórkowe
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem;

2. wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (etap 1). Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo-postojowych,

— budowę placów do zawracania w celach p-poż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o 3 wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o 4 wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem. Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego. Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1 x 2, dwukierunkowe. Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2 x 2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dokończenie OPZ pkt II.2.11)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcje - nie. Z powodu braku miejsca:

Dokończenie OPZ pkt II.2.4)

W sąsiedztwie zakładu GEA przewidziano przebudowę placu manewrowo-postojowego. Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje wydzielenie na placu: jezdni ciągu głównego, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych usytuowanych skośnie (kąt 45o) do jednokierunkowej jezdni manewrowej, miejsc parkingowych dla pojazdów ponadgabarytowych usytuowanych równolegle do osi głównej, oraz pętli autobusowej dla komunikacji miejskiej wraz z przystankiem autobusowym. Konstrukcja placu manewrowo-postojowego oprócz skośnych miejsc postojowych i jednokierunkowych jezdni manewrowych przystosowana do przeniesienia obciążeń jak dla kategorii KR5.

Wzdłuż projektowanych ulic przewidziano budowę chodników lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Szerokość chodników i ciągów pieszo-rowerowych 1,5–3,0 m. Projekt obejmuje również budowę samodzielnego ciągu rowerowego – zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

W związku z przebudową układu drogowego przewidziano również przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach projektu przewidziano zagęszczenie rozmieszczenia wpustów ulicznych oraz budowę układu separacyjnego podczyszczającego ścieki z cząstek stałych i substancji ropopochodnych.

Zaprojektowano sieć oświetlenia drogowego z lampami typu LED na słupach oświetleniowych. Sieć zlokalizowana jest w pasie zieleni bądź w obrębie chodników poza jezdnią.

W ramach projektu przewidziano również likwidację wszelkich kolizji branżowych z istniejącymi sieciami.

W zawiązku z realizacją inwestycji zaplanowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Założono nasadzenia rekompensacyjne oraz zakładanie trawników.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Biuro Inżynierskie Trakt, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów, POLSKA.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, w gminie Opole. Teren Parku Przemysłowego Metalchem zlokalizowany jest w południowej części Opola (dzielnice: Groszowice, Grotowice). Projektowany układ ograniczony jest od zachodu rzeką Odrą, a od wschodu ul. Oświęcimską tj. droga wojewódzka 423;

b) rodzaj prac: m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie, mostowe, roboty z zakresu branży kolejowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, sanitarnej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

a) roboty drogowe w zakresie:

— przebudowy dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowy i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzającymi ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowy miejsc postojowych,

— przebudowy placu manewrowo-postojowego,

— budowy placów do zawracania w celach p-poż.,

— budowy przystanków autobusowych i pętli autobusowej;

b) obiekty mostowe w zakresie:

— usunięcia istniejącej konstrukcji wiaduktu wykonanej w technologii żelbetowej, mieszanej monolityczno- prefabrykowanej,

— wytyczenia geodezyjne fundamentów wiaduktu,

— wykonania pali żwirowych celem umocnienia podłoża gruntowego,

— fundamentowania,

— wykonania izolacji powłokowych ław fundamentowych,

— montażu powłokowej konstrukcji wiaduktu z blachy falistej,

— wykonania układów drenujących,

— zasypania konstrukcji stalowej z wykonaniem izolacji geowłókniną,

— wykonania wieńców obwodowych,

— umocnienia skarp,

— wykonania robót uzupełniających związanych z wykończeniem skarp i konstrukcji wiaduktu;

c) przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa układu separacyjnego wraz z osadnikami;

d) wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne w zakresie:

— wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

— nasadzenia rekompensacyjne,

— założenia trawników.

Dokończenie OPZ pkt III.1.1

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga: w niniejszym postępowaniu ofertę składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie www.mzd-opole.logintrade.net

Zadanie realizowane jest w formie przetargu nieograniczonego.

Brakujące CPV: 45231110-9

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający nie korzysta z procedury przyspieszonej. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do 4 554 146,34 PLN netto, tj.: roboty przygotowawcze, roboty branży drogowej, roboty branży mostowej, roboty branży kolejowej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej, roboty branży sanitarnej.

2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie wskazano w SIWZ dostępnej na stronie www.mzd-opole.logintrade.net – brak miejsca w ogłoszeniu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 044-099492
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Technical Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 13b
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-230
Państwo: Polska
E-mail: administracja@technical-solutions.pl
Tel.: +48 774063500
Faks: +48 774063501
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 324 878.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 453 252.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca zamierza zlecić podwykonanie robót branż: elektroenergetycznej, teletechnicznej, mostowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokończenie pkt III.1.2

4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

b) wskaże podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 9 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

12. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokończenie pkt VI.4.3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokończenie pkt VI.3)

13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w dziale VI Środki ochrony prawnej art. 180–198 uPzp.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA

Tel. +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2019