Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 534258-2021

Submission deadline has been amended by:  545605-2021
20/10/2021    S204

Francja-Rouen: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 204-534258

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: metropole rouen normandie
Krajowy numer identyfikacyjny: 20002341400101
Adres pocztowy: le 108, 108 allée François Mitterrand
Miejscowość: Rouen
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76176
Państwo: Francja
E-mail: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr
Tel.: +33 232764422
Faks: +33 232764429
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
Adres profilu nabywcy: http://www.mpe76.fr
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction d'une station de pompage d'eau potable à Saint Pierre les Elbeuf

Numer referencyjny: 21-Eau-Lcem-Spepstple
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2021