29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Roboty budowlane - 534258-2021

Submission deadline has been amended by:  545605-2021
20/10/2021    S204

Francja-Rouen: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 204-534258

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: metropole rouen normandie
Krajowy numer identyfikacyjny: 20002341400101
Adres pocztowy: le 108, 108 allée François Mitterrand
Miejscowość: Rouen
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76176
Państwo: Francja
E-mail: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr
Tel.: +33 232764422
Faks: +33 232764429
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
Adres profilu nabywcy: http://www.mpe76.fr
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction d'une station de pompage d'eau potable à Saint Pierre les Elbeuf

Numer referencyjny: 21-Eau-Lcem-Spepstple
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 130 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2021