Leveringen - 534365-2021

20/10/2021    S204

België-Melle: Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening

2021/S 204-534365

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cv, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Bart Deckers
E-mail: bart.deckers@fluvius.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425899
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas, warmte, elektriciteit, riolering en kabel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PMU

Referentienummer: Fluvius-FLU20L003 / 4900002213-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38800000 Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het dossier betreft het aankopen van PMU’s ingebouwd in een kastje (kasttypes met 1 of 2 meettoestellen) alsook afzonderlijke meettoestellen, inclusief de nodige configuratietool.

Een PMU is een meettoestel om elektrische parameters, zoals spanning, stroom, vermogen, harmonische distorsie, … te meten. De PMU wordt via het modbus protocol uitgelezen door een RTU, die de data vervolgens doorstuurt naar een SCADA-systeem. De PMU’s zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor het bemeten van LS borden in distributiecabines of voor het bemeten van individuele LS-vertrekken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 889 540.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dossier betreft het aankopen van PMU’s ingebouwd in een kastje (kasttypes met 1 of 2 meettoestellen) alsook afzonderlijke meettoestellen, inclusief de nodige configuratietool.

Een PMU is een meettoestel om elektrische parameters, zoals spanning, stroom, vermogen, harmonische distorsie, … te meten. De PMU wordt via het modbus protocol uitgelezen door een RTU, die de data vervolgens doorstuurt naar een SCADA-systeem. De PMU’s zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor het bemeten van LS borden in distributiecabines of voor het bemeten van individuele LS-vertrekken.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Technische meerwaarde / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 107-260351
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

PMU Power Metering Unit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SOCOMEC BELGIUM NV
Postadres: Paepsemlaan 18E
Plaats: BRUSSEL
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 889 540.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2021