Services - 534495-2021

20/10/2021    S204

Danemark-Taastrup: Services de travaux de forge

2021/S 204-534495

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-512021)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DSB
Numéro national d'identification: 25 05 00 53
Adresse postale: Telegade 2
Ville: Taastrup
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 2630
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anja Nielsen
Courriel: annn@dsb.dk
Téléphone: +45 24686382
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dsb.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udbud af smede- og montageydelser til DSB

Numéro de référence: haej/vv/vk
II.1.2)Code CPV principal
71550000 Services de travaux de forge
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra DSB har, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler hhv 1A og 1B som omfatter opgaver til DSB Infrastruktur der supporterer værkstedsdrift i hhv. Øst og Vest samt Delaftale 2A og 2B der omfatter opgaver på de forskellige litra, ligeledes opdelt i Øst og Vest.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-512021

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: iv.2.2
Lot nº: 1A, 1B, 2A, 2B
Au lieu de:
Date: 31/12/2022
Heure locale: 23:00
Lire:
Date: 08/12/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Ansøgning om prækvalifikation skal være indgivet den 04.11.2021 Kl. 10:00.

Indledende tilbud skal være indgivet den 08.12.2021 Kl. 10:00