The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 534593-2022

30/09/2022    S189

Netherlands-Winschoten: Street-lighting maintenance services

2022/S 189-534593

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Oldambt
Postal address: Johan Modastraat 6
Town: Winschoten
NUTS code: NL11 Groningen
Postal code: 9671CD
Country: Netherlands
Contact person: Kenniscentrum COPPA CBP
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Internet address(es):
Main address: https://gemeente-oldambt.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gemeente Oldambt - Europees openbare aanbesteding 'Beheer en onderhoud van de openbare verlichting'

II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van de aanbesteding is te komen tot overeenkomst met één partij voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Daarnaast kan de leverancier preferred supplier worden voor herinrichtings-, vervangings- of ontwikkelingsprojecten waarin de openbare verlichtingsinstallaties zullen worden vervangen en/ of uitgebreid.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50232110 Commissioning of public lighting installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL1 Noord-Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Oldambt

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van de aanbesteding is te komen tot overeenkomst met één partij voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Daarnaast kan de leverancier preferred supplier worden voor herinrichtings-, vervangings- of ontwikkelingsprojecten waarin de openbare verlichtingsinstallaties zullen worden vervangen en/ of uitgebreid.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Bij voldoende presteren kan de opdracht na de eerste periode van vier (4) jaar worden verlengd voor de daaropvolgende periode van maximaal tweemaal drie (2 x 3) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER (BEROEPSBEVOEGDHEID)

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de Gemeente Oldambt overleggen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s).

• Kerncompetentie 1: Opdrachtnemer heeft aantoonbare ervaring met het integraal onderhouden van openbare verlichtingsinstallaties met minimaal 7500 lichtpunten en de daarbij behorende elektrotechnische installaties, waaronder het voedingsnet van openbare verlichting.

• Kerncompetentie 2: Opdrachtnemer heeft aantoonbare ervaring met projectmatige vervanging van minimaal 300 armaturen van 2 of meer leveranciers.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificeringen:

• Certificering netbeheerder: De opdrachtnemer dient door netbeheerder Enexis te zijn gecertificeerd om aan het kabelnet te mogen werken.

• De Inschrijver dient te voldoen aan de CO2 prestatieladder trede 4 of gelijkwaardig. Het bewijs voor het voldoen aan dit criterium dient bij inschrijving te worden aangeleverd. Indien inschrijver (nog) niet voldoet moet inschrijver bij inschrijving bewijs van gelijkwaardigheid aanleveren of moet inschrijver bij inschrijving aantonen dat het mogelijk is binnen uiterlijk zes (6) maanden na inschrijving te voldoen aan de gestelde is. De inschrijver dient tevens gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te blijven voldoen aan de gestelde eis.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN: De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de aanneemsom exclusief BTW inzetten voor Social Return.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/02/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2022
Local time: 13:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

NOTA VAN INLICHTINGEN:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Vragen kunnen uiterlijk tot maandag 10 oktober 2022, 13:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

COMMUNICATIE

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postal address: Postbus 933
Town: Groningen
Postal code: 9700 AX
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 503166166
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de Gemeente Oldambt niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland te Groningen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de Gemeente Oldambt.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/09/2022