Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534680-2021

Submission deadline has been amended by:  589024-2021
21/10/2021    S205

Slovakia-Komárno: Construction work

2021/S 205-534680

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KFC Komárno
National registration number: 37859170
Postal address: Športová 1
Town: Komárno
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94501
Country: Slovakia
Contact person: Juraj Baráth
E-mail: tender@verejne-obstaravanie.eu
Telephone: +421 917342883
Internet address(es):
Main address: https://www.kfckomarno.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434790
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434790
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)Main activity
Other activity: športové aktivity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Komárne

Reference number: 2021_P_1K
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii futbalového štadiónu v Komárne.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 993 651.07 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232140 District-heating mains construction work
45232220 Substation construction work
45255400 Fabrication work
45300000 Building installation work
45350000 Mechanical installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Futbalový štadión v Komárne, adresa: Športová 1, 945 01 Komárno, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. 988/1, 988/4, 988/5, 988/7,988/8, 989, 990, 992/1, kat. území Komárno.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela t.j. dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác. Podstatou zákazky je rekonštrukcia futbalového štadiónu v Komárne a maximalizácia efektívnosti prevádzky štadiónu pre Osobu podľa § 8 ako aj pre občanov a subjekty využívajúce areál futbalového štadiónu. Rekonštrukcia pozostáva z nasledovných stavebných objektov ďalej aj ako SO) a krokov:

1)SO01 Búracie a zemné práce

2)SO02 Rekonštukci a prístavba hlavnej budovy s tribúnou

3)SO03 Nové montované hľadisko

4)SO04 Nové zatrávnené,vyhrievané a osvetlené centrálne ihrisko

5)SO05 Nové náhradno-tréningové ihrisko so zatrávnenou plochou

6)SO06 Nové dorastenecké zmenšené ihrisko

7)SO07 Parkoviská a vnútroareálové komunikácie

8)SO08 Oplotenia+brány, odvoz smetí a sadové úpravy areálu

9)SO09 Vonkajšia kanalizácia

10)SO10 Vonkajší vodovod

11)SO11 Vsakovací systém

12)SO12 Studňa a hlavný rozvod závlahovej vody

13)SO13 Plynová prípojka hlavnej budovy

14)SO14 Prípojka teplovodu hlavnej budovy

15)SO15 Výmenník

16)SO16 Meranie a regulácia

17)SO17 VN prípojka

18)SO18 Trafostanica a meranie

19)SO19 Náhradný zdroj elektrickej energie

20)SO20 Areálové NN rozvody

21)SO21 Areálové slaboprúdové rozvody

22)SO22 Areálové osvetlenie

23)SO23 Osvetlenie ihrísk

24)SO24 Prestavba podzemného hydrantu na nadzemný hydrant

25)Testovacia prevádzka a odovzdanie diela

Cieľom predmetu zákazky je rekonštrukcia štadiónu v zmysle projektovej dokumentácie, maximalizácia energetickej efektívnosti t.j. zníženie spotreby energií pre prevádzku štadióna.

Na základe zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike bude štadión pripojený k CTZ v Komárne a to spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch a príslušnej dokumentácii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Priemerná ročná spotreba energií / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 993 651.07 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

v prípade, ak Osoba podľa § 8 zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

V zmysle § 94 bodu (2) ZVO, je rokovacie konanie so zverejnením vyhlásené pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Osoba podľa § 8 môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa predchádzajúcej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie. Osoba podľa § 8 si určil nasledovné pravidlo na obmedzenie počtu záujemcov:

a)Priemerná hodnota ukazovateľa hodnotenia finančno- ekonomickej situácie uchádzača (Altmanov index) za roky 2020, 2019 a 2018.

Osoba podľa § 8zaokrúhleného matematicky, keď Uchádzač s najvyššou hodnotou obsadí prvé miesto na zozname. V prípade, že zoznam bude obsahovať viac ako 3 uchádzačov Osoba podľa § 8 obmedzí počet uchádzačov na 3 a týchto vyzve na predloženie ponuky. V prípade rovnosti hodnôt o pozícii na zozname rozhoduje dátum a čas predloženia žiadosti o účasť zaznamenaný v systému EVO, keď vyššiu pozíciu získa uchádzač ktorý predložil žiadosť skôr.

Zdôvodnenie obmedzenia: Osoba podľa § 8 očakáva spoluprácu s finančno a ekonomicky stabilným subjektom, ktorý dokáže riadne a včas plniť svoje finančné záväzky a v zmysle návrhu budúcej ZoD dokáže poskytnúť Osobe podľa § 8 plynulú realizáciu rekonštrukcie v zmysle dohodnutého časového harmonogramu.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Upozornenie : V súlade s § 32 ods. 3 ZVO osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správa (zákona š. 177/2018 Z.z.).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:

a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,

b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/11/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania (VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.

3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/

Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:

- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet

- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

4. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.

5. Otváranie Základných ponúk je neverejné. Otváranie Základných ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie, bude realizované výhradne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou systému IS ÚVO - EVO. Otváranie sa skutoční v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní v rámci systému IS ÚVO - EVO a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie Základných ponúk, v pracovných priestoroch Osoby podľa § 8 ZVO.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bode III. 1.1), III.1.2) a III. 1.3) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt v rámci časti IV. JED-u "Podmienky účasti" nie je oprávnený vyplniť len oddiel "alfa".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 ZVO

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021