Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534690-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Video-signal coding machines

2021/S 205-534690

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
National registration number: RO 4204259
Postal address: Strada: Dinu Vintilă, nr. 10
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021102
Country: Romania
Contact person: Borosanu Cristina
E-mail: achizitii.ita@dcti.ro
Telephone: +40 0216107095
Fax: +40 0212100454
Internet address(es):
Main address: www.e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129552
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ECHIPAMENT PENTRU SECURIZAREA TRANSMISIILOR DE DATE TIP FIREWALL

Reference number: 4204259-2021-263337
II.1.2)Main CPV code
32222000 Video-signal coding machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de ECHIPAMENT PENTRU SECURIZAREA TRANSMISIILOR DE DATE TIP FIREWALL, conform Caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare: in a -10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 008 402.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Dinu Vintila nr. 10, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

ECHIPAMENT PENTRU SECURIZAREA TRANSMISIILOR DE DATE TIP FIREWALL, conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: PG = punctaj obţinut din evaluarea numărului de luni oferite ca termen de garanție - pentru numărul cel mai mare de luni ofertate se va acorda punctajul maxim 30 puncte. Punctajul PG pentru celelalte oferte se determină folosind următoarea formulă: PG = (GN/GMAX)*30 Unde: GN reprezintă numărul de luni de garanție ofertate. GMAX reprezintă cel mai mare număr de luni ofertate; / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţi nu trebuie sa se regasească în situaţiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Ofertantul individual prezintă DUAE completat, privind situaţia proprie, cu informaţii prevăzute de art. 193 alin. (1) lit.a) din Legea 98/2016,

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire . Aceste documente sunt:

1. Certificate privind lipsa la momentul prezentării, a datoriilor către bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) referitoare la plata impozitelor , taxelor sau a contribuţiilor;

2. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

4. Alte documente edificatoare după caz.

Documentele suport menţionate la pct. 1 - 3, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire .

La momentul prezentării lor, aceste documente trebuie să fie actualizate, respectiv valabile (cu excepţia certificatelor fiscale pentru care nu se impune o anumită valabilitate în afara celei prevăzută de documente) şi să cuprindă informaţii reale/valabile.

În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o împuternicire pentru acesta.

ATENŢIONARE: La momentul completării informaţiilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul să intervină asupra formatului documentului sau asupra cerinţelor bifate de autoritatea contractantă.

Neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire - Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1din Legea 98/2016.

Notă: Ofertantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 lit. a) –e) din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante (persoana care aprobã bugetul aferent autoritãţii contractante, necesar finanţãrii contractelor de achiziţie publicã este dl. OPRINA Andrei conducătorul autorităţii contractante, contabilul şef este dl. NEBUNU Dumitru Daniel, şeful structurii de achiziţie este dna. NEDELCU Florentina Stefania) este exclus din procedura de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă, că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul competent teritorial, din care să rezulte date despre sediul social şi obiectul de activitate al operatorului economic, sau în cazul ofertanţilor străini documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informaţiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.

Înainte de atribuirea Contractului autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documentele justificative prin care să demostreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Operatorii economici pot vizualiza documentaţia de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fişierelor semnate electronic, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică.

Orice comunicare, solicitare, informare notificare şi altele asemenea vor fi încărcate în SEAP şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

NOTĂ:

"În cazul în care, după semnarea Contractului, produsul/unul din produsele solicitat/e prin documentaţia de atribuire şi cuprins/e în propunerea tehnică este scos din producţie de producător (aspecte necunoscute de operatorul economic la momentul depunerii ofertei, conform unei declaraţii a acestuia şi ce reies dintr-un document oficial emis de producător), autoritatea contractantă are dreptul de a accepta produse superioare din punct de vedere tehnic, cu menţinerea preţului ofertat iniţial şi sub condiţia ca noul produs să respecte cerinţele minime din caietul de sarcini".

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

ATENTIONARE:

Fondurile necesare derularii contractului vor fi prevazute in bugetul aferent anului 2022, urmand afi incheiat un act aditional in acest sens, dupa aprobarea fondurilor bugetare necesare, termenul de livrare incepand de la data aprobarii actului aditional.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Postal address: Str. Dinu Vintila nr. 10, sector 2
Town: Bucuresti
Postal code: 021102
Country: Romania
E-mail: achizitii.ita@dcti.ro
Telephone: +40 216107095
Fax: +40 212100454
Internet address: www.e-licitatie.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021