Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534691-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Computer furniture

2021/S 205-534691

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"
National registration number: 4267052
Postal address: Strada: Panduri, nr. 68-72
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050662
Country: Romania
Contact person: biroul achizitii
E-mail: popa.doru@unap.ro
Telephone: +40 213195967
Fax: +40 213195967
Internet address(es):
Main address: www.unap.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129558
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Post de lucru sală de curs pentru proiect SafePIC nr. 270/23.06.2020

Reference number: 66
II.1.2)Main CPV code
39134000 Computer furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Post de lucru sală de curs pentru proiect SafePIC nr. 270/23.06.2020 - 121 complete

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15

Număr zile transmitere răspuns consolidat de către autoritatea contractanta înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 211 508.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

sediu autoritate contractantă

II.2.4)Description of the procurement:

Post de lucru sală de curs pentru proiect SafePIC nr. 270/23.06.2020 - 121 complete , conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Titlul proiectului: Centrul de excelență pentru securitatea cibernetica și reziliența infrastructurilor critice (SafePIC) Cod My SMIS: 120436 Nr. Contract: 270/23.06.2020 Beneficiar: SC SAFETECH INNOVATIONS SRL Partener: Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători vor completa Documentul European de Achiziție Unic (DUAE) - declarație pe proprie răspundere prin care declara ca nu se afla într-una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si îndeplinește cerințele de calificare precizate in Fisa de date.

Operatorii economici, atunci când vor completa DUAE cu respectivele informații solicitate, nu au dreptul de a modifica formatul documentului, respectiv asupra cerințelor bifate de autoritatea contractantă. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după evaluarea ofertelor.

Nota: Documentele solicitate ofertantului clasat pe locul I după evaluarea ofertelor pentru demonstrarea celor asumate in DUAE pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării acestora, iar pentru persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorități competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedească lipsa datoriilor restante cu privire plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislația din tara de rezidenta.

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) certificat de cazier fiscal al operatorului economic;

d) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

e) alte documente edificatoare, după caz.

- în cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizează toate situațiile prevăzute în DUAE, se va accepta o declarație pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente in acest sens;

- documentele emise in alta limba decât limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, însoțite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătura, menționat in clar numele întreg al persoanei semnatare;

- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, în cazul in care persoana care semnează declarațiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atașa o împuternicire pentru acesta.

In cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținuta financiar si/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a prezenta DUAE.

În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include şi informațiile solicitate cu privire la subcontractanți.

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții, terții susținători si subcontractanții vor prezenta odată cu DUAE declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr 1 din Secțiunea - Formulare și modele documente).

La nivelul autorității contractante, persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea

procedurii de atribuire sunt:

1. Pleșcan Dorin- Corneliu

2. Dumitru Daniel

3. Enache Doru

4. Raduslav Luiza

5. Popa Doru-Mircea

6. Ștefan Nicoleta

7. Bunea Elena-Delia

8. Burlică Dan-Viorel

Neîndeplinirea cerințelor de mai sus, constituie motive de excludere a ofertanților.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va prezenta DUAE, completând-se secțiunile conform cerințelor solicitate, urmând ca documentul justificativ, respectiv Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC) sau pentru operatorii străini documentul echivalent emis in tara de rezidenta să fie prezentat, doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor de către ofertantul clasat pe locul I

Se va solicita - Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului emis in baza legii nr. 26/1990.

Informațiile cuprinse in aceasta trebuie sa fie reale /actuale la data prezentării acestuia. Certificatul constatator va fi prezentat original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.

Pentru persoanele juridice străine: - documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba româna efectuata de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. In cazul in care doi sau mai mulți ofertanți sunt clasați pe primul loc in clasamentul ofertelor financiare, autoritatea contractanta va transmite in SEAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite, iar operatorii economici vor transmite răspunsurile folosind facilitățile oferite de SEAP sau offline în cazul în care pașii nu pot fi efectuați în SEAP.

2. Operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numărul de zile specificate la pct. I.1 Fisa de date a achiziției, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va transmite răspunsul la clarificări numai prin intermediul SEAP. Ofertanții vor urmări permanent informațiile publicate în SEAP (www.e-licitatie.ro) la rubrica „Clarificări” si „Întrebări” şi este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere.

3. Pentru informații privind subcontractanții şi asociații se va completa DUAE. Odată cu DUAE operatorii economici vor prezenta acordul de asociere şi acordul de subcontractare. Documentele justificative prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței de calificare şi selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, vor fi solicitate ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante. Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. În cazul în care oferta depusă în asociere va fi declarată câștigătoare se va prezenta, înainte de data semnării contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizată prin care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociației este împuternicit să se oblige şi să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

În cazul în care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intenția de a subcontracta parte/părți din contract, se va completa Declarația privind lista asociaților / subcontractanților si partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia.

Subcontr. propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca şi ofertanții, în domeniul mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din L 98/2016. Pentru informațiile privind terții susținători se va completa DUAE. Odată cu DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul terțului susținător ( împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora). În urma solicitării autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc în urma finalizării evaluării ofertelor are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terț/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susținerea acordată, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, p... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021