Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534694-2021

21/10/2021    S205

România-Titu: Arbori

2021/S 205-534694

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orasul Titu
Număr naţional de înregistrare: 4402590
Adresă: Strada: Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1
Localitate: Titu
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 135500
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta ILIE
E-mail: primariatitu@yahoo.com
Telefon: +40 0245651095
Fax: +40 0245651097
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.e-licitatie.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129550
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare și plantare de arbori pentru amenajarea unor aliniamente pe domeniul public al orașului Titu

Număr de referinţă: 6
II.1.2)Cod CPV principal
03452000 Arbori
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare și plantare de arbori pentru amenajarea unor aliniamente pe domeniul public al orașului Titu :600 buc. -Platanus Acerifolia, 190 buc.-Acer Cleveland, 56 buc.-Prunus Pissardi Nigra, 114 buc.-Catalpa Bungei

Numar de zile pana lacare se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:18

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 008 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Orasul Titu, jud.Dambovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare și plantare de arbori pentru amenajarea unor aliniamente pe domeniul public al orașului Titu :600 buc. -Platanus Acerifolia, 190 buc.-Acer Cleveland, 56 buc.-Prunus Pissardi Nigra, 114 buc.-Catalpa Bungei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 .

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016

Modalitate de indeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.),; Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentării. Conform prevederilor OG nr. 3/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (art. 165 din Legea nr. 98/2016), operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 conform Legii 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidate datorate.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

• alte documente edificatoare, după caz.

Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese (Formular nr.10):

Declarația pe proprie răspundere privind conflictual de interese se va intocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Persoanele care detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Traian NICULAE – Primar, Virginica- Gabriela CHITU -Viceprimar, Anuta Camelia GRIGORE – Secretar General UAT, Marieta ROSU - Director Economic, Adrian-Marius SANDU– Administrator Public, Viorel Tiberiu VOICU - Arhitect-Sef, Georgeta ILIE – Sef Birou PAPADPP, Loredana -Mihaela VOICU-Sef Serviciu Buget Contabilitate, Piete si Targuri, Nicoleta SPIREA-Sef Birou Impozite si Taxe Locale, Aurica PERJU-Consilier, Nicoleta Lucica GHINEA-Consilier achizitii publice, Cornelia DICU-Inspector; Daniela DINU-Inspector; Marian BUCUR-Sef Serviciu Intretinere Locala; Consilieri locali: Ovidiu-George POPESCU, Nicolae PAUN, Vlad OPREA, Mihai ANDREI, Ion MIREA, Niculae VLADESCU,Cristian Grigore CRISTESCU,Teodor Viorel RADOI, Mihaela CIOBANU, Doina GHITULESCU, Florentina NEGOITA, Georgeta Daniela STAN, Doina VISINESCU, George ION, Mirel PIETREANU, Mihail ANDREI

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct .

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat, la nivelul a maxim 3 contracte, produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1.008.000 lei, fara TVA. Prin produse similare se înțeleg arbori/arbusti/puieti.

Proportia de subcontractarePotrivit art. 55 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,“ (1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare: a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şi b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. Conform prevederilor art.179 lit k din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice: "Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: k) precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze".

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achizitiei invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse din in ultimii 3 ani (Formular nr.9) - Certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului/achizitiei, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comună, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului, și de o altă persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. În cazul în care Ofertantul îsi demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere ( Formular nr.7), prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de ( Formular nr.8) și/sau a acordului de asociere, ( Formular nr.6) după caz.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare (Formular nr.8). Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art.193 alin. (1) lit. a), precum şi cele de la art.193 alin. (1) lit. b) şi c)-Legea 98/2016- care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Licitatia electronica se va desfasura într-o singură rundă cu durata de 1 zi,

La licitația electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistrați în SEAP și cărora le-au fost transmise invitații de participare la această fază de către autoritatea contractantă.

Având în vedere criteriul de atribuire stabilit, respectiv ”prețul cel mai scăzut”, licitația electronica se va baza exclusiv pe prețuri. Înainte de începerea licitației electronice, autoritatea contractantă va realiza evaluarea inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzut” stabilit în documentația de achiziție.

Autoritatea contractantă finalizează licitația electronică la data și ora indicate anterior.

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică prin aplicarea criteriului de atribuire și pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitatiei electronice

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform prevederilor art.129, alin.3 din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de contestare: 10 zile, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 lit a) din Legea 101/2016, privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021