Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534695-2021

21/10/2021    S205

Romania-Ploiești: Chemical reagents

2021/S 205-534695

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
National registration number: 2844545
Postal address: Strada: gageni, nr. 100
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100576
Country: Romania
Contact person: MARIANA CURSARU
E-mail: achizitii@sjup.ro
Telephone: +40 244533004
Fax: +40 244533004
Internet address(es):
Main address: www.sjup.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129553
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: spital

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR LIAISON MDX

Reference number: 221/2844545/2021
II.1.2)Main CPV code
33696300 Chemical reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ACHIZITIE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR LIAISON MDX CONFORM CAIET DE SARCINI

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 757 800.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

PLOIESTI, STR GAGENI NR 100 laborator Upu

Ploiesti Bulevardul Republicii 271, lab infectioase

II.2.4)Description of the procurement:

ACHIZITIE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENT CU ANALIZOR LIAISON MDX CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Dr Bogdan NICA MANAGER; Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator.Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participanti la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator). Certificatele fiscale pentru operatorii romani: certificate constatatoare privind lipsa la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii. Certificatele fiscale - persoane juridice straine - ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz sau subcontractant), pana la data incheierii raportului procedurii, conform art. 196 alin. 2 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Cazierul judiciar al operatorului economic si a membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului (art. 196, alin. 2 din Legea nr.98/2016).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021