Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534700-2021

21/10/2021    S205

Romania-Chitila: Electric buses

2021/S 205-534700

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ORASUL CHITILA (CONSILIUL LOCAL CHITILA)
National registration number: 4420848
Postal address: Strada: Ion Olteanu, nr. 6
Town: Chitila
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077045
Country: Romania
Contact person: Stefan Dragomirescu
E-mail: primar@primariachitila.ro
Telephone: +40 214363709
Fax: +40 214363710
Internet address(es):
Main address: www.primariachitila.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129555
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIONAREA DE AUTOBUZE ELECTRICE SI STATII DE INCARCARE AFERENTE

Reference number: 4/2021
II.1.2)Main CPV code
34144910 Electric buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziționarea de autobuze electrice noi, cu acționare complet electrică si înmagazinarea energiei electrice in baterii, destinate transportului public de călători pe raza Asocierii dintre Orașului Chitila și a Comunei Mogoșoaia, precum si a stațiilor de încărcare a bateriilor ce vor fi instalate la locurile de parcare a acestor autobuze.

Autobuzele electrice și stațiile de încărcare aferente vor fi achiziționate de către Orasul Chitila, in cadrul urmatoarelor proiecte finantate prin Programul Operațional Regional 2014 -2020:

1. Innoirea transportului public in Orasul Chitila, proiect cod SMIS 123019

2. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia, proiect cod SMIS 123020

3. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia – Baneasa, proiect cod SMIS 124200

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 48 212 254.78 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42418910 Loading equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

Orasul chitila

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia a 23 autobuze electrice (din care 10 autobuze electrice de capacitate mica și 13 autobuze electrice de capacitate medie) și 28 de stații de încărcare autobuze electrice (din care 23 stații încărcare lentă, 2 stații de încărcare rapidă pentru autobuzele de capacitate mica si 3 stații de încărcare rapidă pentru autobuzele de capacitate medie) conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Conform caietului de sarcini, garanția funcționării autobuzelor electrice: minim 500.000 km sau minim 5 ani (care condiție se îndeplinește prima),de la data punerii în exploatare. Garanția se referă la autobuzul electric în ansamblu și la toate componentele acestuia (altele decât cele enunţate la pct. 6 Considerații gen. privind garanția din CS). Numărul minim de ani pentru garanția extinsă, care va fi punctată este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar perioadei de garanţie obligatorie, iar numărul maxim este de 4 ani sau 400.000 km, suplimentar perioadei de garanţie obligatorie. Orice ofertă cu un număr de ani de garanție extinsă mai mare de 4 ani sau 400.000 km, suplimentar perioadei de garanţie obligatorie nu va fi punctata suplimentar . / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Autonomia reprezintă distanta în km parcursa intre 2 incarcari la 100% capacitatea bateriilor electrice, în cele mai defavorabile condiții. Autonomia autobuzelor electrice va fi de minim 200 km pentru ambele tipuri de autobuze la o viteză medie de deplasare de 30 km/h, în condițiile în care funcționează sistemul de încălzire sau climatizare (după caz) la capacitatea maximă de utilizare a instalației de răcire/încălzire și încărcare maximă de pasageri. Ofertele care nu respectă cerința minimă a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Consumul de energie electrică pentru tractiune conform testului SORT 2 Consumul de energie electrica (kWh/km) este un indice de performanță definitoriu al vehiculului. Acesta se va dovedi prin intermediul testului SORT 2, care va fi atestat de un organism acreditat în acest sens Astfel dintre două vehicule, acela care are un consum de energie electrică mai mic, este superior celuilalt, printrun randament superior. Pentru evaluare, oferta va contine in mod obligatoriu fisele de testare SORT 2 pentru autovehiculele ofertate. Testul SORT 2 va fi atestat de un organism acreditat in acest sens. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Prin testul SORT autobuzele sunt supuse la serie complexă de teste pentru a determina caracteristicile reale ale autobuzului în diferite condiții de trafic. Drept urmare pentru justificarea consumului mediu este nevoie de testul SORT 2. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR 2014-2020 –Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvotării urbane durabile

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzuta la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informaţiile aferente situaţiei lor, ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. Dacă este cazul, odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, şi după caz , acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În sensul celor de mai sus, operatorul economic situat pe primul loc, la solicitarea autorităţii contractante va prezenta : - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării. La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate); - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Atenţie: 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nota: Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.

2. Evitarea conflictului de interese. Completare şi semnare Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese prevăzute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante: Emilian OPREA – Primar; ANDREI Costel - Viceprimar, DUMITRU Ionut – Consilier, SAUCIUC Bogdan-Corneliu – Consilier, STANICA Nicoleta – Consilier, ROTARU Natalia – Consilier, LEANCA Vasile – Consilier, COSTACHE Ion – Consilier, FLOREA Doru – Consilier, GHINEA Dragos-Gabriel – Consilier, ANDREI Ion-Robert – Consilier, STOICIU Alexandru – Consilier, CHIRU Adrian-Vasile – Consilier, GÎRTA Marian – Consilier, RODICA Alexandru- Consilier, DUMINICA Vasilica Stefania-CONSILIER, DUMITRU Victor Gabriel- CONSILIER, MIHAILA Dinu Razvan-CONSILIER, SIMION Livia Cristina-Secretar General, SOARE Simona-Gabriela – Director Economic, PETRE Elena - Inspector Serviciu Investitii si Achizitii publice, CONSTANTIN Ionica - Inspector Serviciu Investitii si Achizitii publice, DRAGOMIRESCU Stefan-Dragos - Referent Serviciu Investitii si Achizitii publice, AMZARESCU Ioana Adriana- Inspector Serviciu Investitii si Achizitii publice

Încadrarea oricăruia dintre asociaţi, subcontractanţi sau susţinători în oricare din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare: - certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul); - documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 (daca este cazul); - alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1:

Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 167, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016 va fi prezentat si de catre tertul sustinator, precum si de subcontractul ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criterial de atribuire, daca este cazul.

Nota 2: Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Subcontractantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Nota 3: Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota 4: În cazul participării la procedură cu ofertă comună, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie îndeplinite de către fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie să fie în valoare de cel puțin 96.000.000,00 lei.Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2018, 2019, 2020).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) cu informaţiile solicitate de autoritatea contractantă.In cazul în care se demonstreaza indeplinirea cerintei invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, ofertantul va completa DUAE in care se vor include informatiile cu privire la terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formular nr. 2 și anexa) din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul /tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. La DUAE completat de către ofertanţii asociaţi se va anexa Acordul de asociere (Formular nr. 4)Documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, precum si de catre tertul sustintor, dac este cazul, și pot fi: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada ca în ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a furnizat produse similare (mijloace de transport public de persoane si statii de incarcare rapide si/sau lente) la nivelul a maxim 3 contracte, in valoare cumulata de minim 48.000.000,00 Lei fară TVA. Pentru demonstrarea indeplinirea cerintei privind experienta similara solicitata ofertantul poate prezenta contract(e) avand ca obiect furnizare mijloace de transport public de persoane, contract(e) avand ca obiect furnizare statii de incarcare, precum si contract(e) avand ca obiect furnizare mijloace de transport public de persoane si statii de incarcare.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In cazul unei asocieri, dovada furnizarii de produse similare in cuantumul solicitat va fi indeplinita prin cumul. Ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii îndeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea produselor furnizate de acesta.Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate, însoțit de Acordul de asociere (Formular nr. 4). In cazul unei terțe susțineri, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și DUAE completat de terțul/terții susținători cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordat, împreună cu Angajament terț susținător (Formular nr. 3) și documente anexe la angajament., transmise de terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligatiilor de susținere asumate prin angajament.Conform art 48 din HG 395/2016 subcontractantii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.Autoritatea Contractanta va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinator nu este declarat subcontractant.Documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, prin care sa se dovedeasca ca produsele au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculata de la data limita de depunere a ofertelor (tinand cont de art 8 alineat 3) din Instructiunea ANAP nr 2/2017) .Din documentul/documentele de receptie trebuie sa reiasa minim urmatoarele informatii:- beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării;Nota 1: La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Nota 2: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o alta monedă, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.

Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (Formular nr.5).Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcată în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.

Întrebările de clarificare din partea operatorilor economici referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa în mod exlusiv in SEAP la secţiunea „clarificări”, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeasi secţiune din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SEAP la secţiunea „clarificări”.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile de clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secţiunea „clarificări), în format electronic semnate cu semnătură electronică, conform Legii 455/2001.

In conformitate cu prevederile art.139, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modicările și completările ulterioare, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016, art. 8

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ORASUL CHITILA (CONSILIUL LOCAL CHITILA)
Postal address: Strada Ion Olteanu nr. 6
Town: Chitila
Postal code: 077045
Country: Romania
E-mail: primar@primariachitila.ro
Telephone: +40 214363709
Fax: +40 214363710
Internet address: www.primariachitila.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021