Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534701-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: 4-wheel-drive vehicles

2021/S 205-534701

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Horia Nicolae, Sef Departament Achizitii Fonduri Externe, Directia Achizitii Publice
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 212643292
Fax: +40 213186662
Internet address(es):
Main address: www.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129535
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia unui vehicul nou cu 4 roti motoare, diesel/ benzina, 5 usi, pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior pe DN21 la km 105+500"

Reference number: 16054368/2021/2485/S/10
II.1.2)Main CPV code
34113000 4-wheel-drive vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia unui vehicul nou cu 4 roti motoare, diesel/ benzina, categoria suv cu 5 usi, pentru obiectivul: “Constructia/ modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 72 168.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia unui vehicul nou cu 4 roti motoare, diesel/ benzina, 5 usi, pentru obiectivul “Pasaj denivelat superior pe DN21 la km 105+500”. In temeiul art. 221 din L98/2016 si cu respectarea prevederilor cap. 13 din Contractul de furnizare, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: modificari ale partilor contractante; durata contractului; livrarea si documentele care insotesc produsul, receptia produsului - prelungirea perioadei de livrare a produsului; subcontractarea.

Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garantie mai mare fata de garantia acceptata (3 ani). / Weighting: 8
Price - Weighting: 92
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Pasaj denivelat superior pe DN21 la km 105+500”

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

[...]

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte :

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.

Formularul C va fi transmis impreuna cu oferta, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

- certificate/ caziere/ alte documente edificatoare;

- daca este cazul, certificate/ caziere/ alte documente edificatoare prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

[...]

IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

Director General – PISTOL Cristian Ovidiu Catalin

Director General pana la data de 28.09.2021 - IONITA Mariana

Director General Adjunct – BUDESCU Gabriel

Sef Departament Achizitii Fonduri Externe – NICOLAE Mihai Horia

FILIP Ioana, PREDA Daniela Constanta, BURDUSEL Raluca Elena, IGNAT Andrei, ENE Mihaela Cristina, VICIU Ionela EMA, SANCHI Elena - Alina, RADU Cristian-Daniel, salariati in cadrul Serviciului Achiziții Produse si Servicii

Sef Serviciu Contracte si Achizitii Directe - BOBALCA Anca Elena.

RADU Cristina Stefania, GHEORGHE Cecilia Florentina, MTIR Claudia Agipsina, GHEORGHITA Oana - Maria - salariati in cadrul Serviciului Contracte si Achizitii Directe

Sef Departament Achizitii Bugetul de Stat si Venituri Proprii - BARBULESCU Silvia-Ioana

Sef Birou Planificare si Monitorizare Contracte - COJOCARIU Simona Ana

Sef Birou Analiza Preturi – BANA Tudor

RUSOIU Raluca Ionela, salariata in cadrul Biroului Analiza Preturi

Director Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta - PELIN Alexandru Florin

POPA Andrei - salariat in cadrul Biroului Pregatire Investitii Lucrari de Arta

Sef Departament Avizare Legala - dl. ZANFIR Valeriu Bebe,

PALII Raluca Maria, CAMBOSIE Laura, STAN Mihai Iulian, MARINICA Andreea Roxana, STANESCU Roxana Mihaela, SERBAN Aura Georgiana, DUMITRU Cristina, BERDEI Mihai Daniel, salariati in cadrul Departament Avizare Legala.

MASALA Ionuț Laurentiu - Director Directia Economica si Financiara.

MARIN Adrian Marian– Director Adjunct Directia Financiara,

TICU Catalin Alexandru - Sef Serviciu CFP Propriu,

DOGARU Ioan Victor, DUINA Neluta Veronica, GIVAN Danut Grigore, OTELEA Georgian Victor, POPA Raluca Marilena, EFTIME Ioan Catalin, salariati in cadrul Serviciului CFP Propriu

FERENCZ Stefania Gabriella, POPESCU Alexandru George, LIXANDRU Ion, PISTOL Cristian-Ovidiu-Catalin, PASCU Bogdan, Membrii in Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

[...] Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiunea, a se consulta Anexa 1 la Documentatia de Atribuire pentru textul complet.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea "Inscriere in registrul comertului".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 5: Pentru subcontractant... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala pe anul 2020 a fost de minim 70.000 Lei.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara".

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anului 2020. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Cursul mediu anual pentru anul de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anul 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani cel putin un autovehicul similar cu cel supus prezentei proceduri, cu o valoare de cel putin 70.000 lei fara TVA. Se vor lua in considerare numai produsele livrate in acest interval pentru care se poate face dovada receptionarii. *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019-1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 – 1 Euro = 4,9111 Lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la categoriile de servicii din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, descrierea produselor furnizate, perioada de furnizare a produselor, valoarea fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, pentru produsele livrate, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor (furnizarii), sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica categoriile de servicii subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile; - vor indica valoarea aferenta produselor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care categorii de servicii din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:

Avand in vedere faptul ca proiectele sunt finantate din Fonduri Europene Nerambursabile, incheierea contractelor de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii produselor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractelor fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii produselor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractelor de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in anul 2021.

2. Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat înainte de realizarea platilor, precum si de mecanismul de accesare a fondurilor necesare efectuarii platilor.

3., durata contractului este de 38 luni din care 2 luni pentru livrarea produselor si 36 de luni perioada de garantie. Durata contractului de furnizare poate varia in functie de perioada de garantie a produselor ofertata de operatorul economic desemnat castigator.

4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).

5. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 din Legea nr. 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie, in termen de maxim 5 zile de la data sesizarii Consiliului, o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr. 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 49 din Legea nr. 101/2016, ofertantii vor respecta conditiile prevazute la art. 52 indice 1 din Legea nr. 101/2016.

7. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare

10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii
Postal address: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Town: Bucuresti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: mihaela.ene@andnet.ro
Telephone: +40 212643292
Fax: +40 213186662
Internet address: www.cnadnr.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021