Fournitures - 534707-2021

21/10/2021    S205

Roumanie-Târgu Mureș: Fournitures pour l'angioplastie

2021/S 205-534707

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Numéro national d'identification: 4323209
Adresse postale: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures
Ville: Targu Mures
Code NUTS: RO125 Mureş
Code postal: 540136
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alexandru Perghel
Courriel: achizitii@spitalmures.ro
Téléphone: +40 0265212111
Fax: +40 0265213967
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalmures.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129581
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angioplastie

Numéro de référence: 4323209/2021/25117/29.09.2021
II.1.2)Code CPV principal
33111730 Fournitures pour l'angioplastie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angioplastie.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 23 298 750.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi.

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi conform art 141(4) din Legea 98/2016

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PACHET ELECTROFIZIOLOGIE COMPLEXĂ -TIP II- Crioablaţie

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33111730 Fournitures pour l'angioplastie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125 Mureş
Lieu principal d'exécution:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Description des prestations:

1.1 Balon de crioablație buc 33111730-7 10,704.00 38 113 1,204,200.00 75 450 802,800.00 4,816,800.00 12,042.00

1.2 Teacă introducătoare buc 33111730-7 2,695.00 200 600 1,617,000.00 400 2400 1,078,000.00 6,468,000.00 16,170.00

1.3 Cateter de mapping buc 33111730-7 3,655.00 38 113 411,187.50 75 450 274,125.00 1,644,750.00 4,111.88

1.4 Cablu conector cateter mapping buc 33111730-7 836.00 38 113 94,050.00 75 450 62,700.00 376,200.00 940.50

1.5 Cablu coaxial umbilical steril buc 33111730-7 600.00 38 113 67,500.00 75 450 45,000.00 270,000.00 675.00

1.6 Cablu electric umbilical steril pentru coexiunea intre cateter si consola 33111730-7 500.00 38 113 56,250.00 75 450 37,500.00 225,000.00 562.50

1.7 Teacă Transeptală buc 33111730-7 450.00 38 113 50,625.00 75 450 33,750.00 202,500.00 506.25

1.8 Ac de puncție transeptală buc 33111730-7 950.00 38 113 106,875.00 75 450 71,250.00 427,500.00 1,068.75

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta calitate / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 14 430 750.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 3,607,687.50 lei.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

PACHET PROCEDURA DE ELECTROFIZIOLOGIE COMPLEXĂ -TIP III - Crioablaţie Focală

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33111730 Fournitures pour l'angioplastie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125 Mureş
Lieu principal d'exécution:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Description des prestations:

2.1 Cateter focal de crioablație buc 33111730-7 6,900.00 25 75 517,500.00 50 300 345,000.00 2,070,000.00 5,175.00

2.2 Cablu coaxial steril buc 33111730-7 600.00 25 75 45,000.00 50 300 30,000.00 180,000.00 450.00

2.3 Cablu umbilical steril buc 33111730-7 500.00 25 75 300,000.00 50 300 25,000.00 150,000.00 3,000.00

2.4 Teacă introducătoare buc 33111730-7 2,695.00 200 600 1,617,000.00 400 2400 1,078,000.00 6,468,000.00 16,170.00

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta calitate / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 8 868 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2,479,500.00 lei.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

5.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana- Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Prof. Dr. Theodora Benedek - Sef Sectie Clinica de Cardiologie , Stoica Ioana Monica - Birou Achizitii Publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna .

- Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaSe solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri care acoperaactivitatea din cel mult ultimii 3 ani (2018-2020)

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va depune fisa cu informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea dincel mult ultimii 3 ani (2018-2020)

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sarezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura se inteleg accesorii pentru angioplastie.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/11/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/11/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea « sau echivalent ».

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios
Adresse postale: str Ghe. Marinescu nr 50
Ville: Targu Mures
Code postal: 540136
Pays: Roumanie
Téléphone: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/10/2021