Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 534725-2023

05/09/2023    S170

România-Ghimbav: Servicii de reparare şi întreţinere

2023/S 170-534725

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Aeroportul International Brasov-Ghimbav RA
Număr naţional de înregistrare: 41940179
Adresă: Strada: Hermann Oberth, nr. 35
Localitate: Ghimbav
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 507075
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Anghel
E-mail: alexandru.anghel@cjbrasov.ro
Telefon: +40 0268410777
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.brasovairport.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170150
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de de mentenanță preventivă și exploatare pentru instalațiile mecanice HVAC, sanitare, electrice, de balizaj, de curenți slabi și de securitate, lifturi și scară rulanta din cadrul Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav

Număr de referinţă: 41940179_2023_PAAPD1431747
II.1.2)Cod CPV principal
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului-cadru îl constituie prestarea de servicii de mentenanță preventivă și exploatare pentru instalațiile mecanice, HVAC, sanitare, electrice, de balizaj, de curenți slabi și de securitate, lifturi și scară rulantă din cadrul Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav, așa cum sunt ele definite în cadrul documentației de atribuire.

Având în vedere caracteristicile, condițiile și cerințele generale pentru asigurarea desfășurării activității pe aeroport, atât cea operațională cât și cea administrativă, în condiții de siguranță și securitate, prevăzute în cadrul reglementărilor aeronautice naționale și internaționale aplicabile, este necesară funcționarea tuturor instalațiilor și sistemele mecanice, HVAC, sanitare, electrice, de balizaj, de curenți slabi și de securitate, lifturi și scară rulantă, în parametri optimi. Pentru funcționarea acestora în parametri optimi, este necesară efectuarea mentenanței în conformitate cu prevederile procedurilor si instrucțiunilor de aviație civilă aplicabile, a manualelor/fișelor tehnice și recomandărilor producătorilor, atât a mentenanței preventive, cât și a exploatării.

Prestatorul se angajează să răspundă oricăror norme, normative, directive și instrucțiuni adoptate pe perioada de derulare a contractului de către Achizitor, la nivel de ramură sau la nivel național relevante pentru activitatea de mentenanță preventivă și exploatare pentru acest tip de obiectiv.

Descrierea serviciilor este disponibilă în secţiunea Caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de atribuire.

*Notă:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 19 zile.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări prin publicarea răspunsului consolidat în Secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" aferentă anunțului de participare, cu 11 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor, stabilit în Secțiunea IV.2.2. „Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare” din anunțul de participare, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50312100 Repararea şi întreţinerea unităţilor centrale de procesare
50312300 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date
50324200 Servicii de întreţinere preventivă
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
50413000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control
50500000 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
50532400 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică
50610000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate
50710000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de construcţii
50720000 Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale
79993100 Servicii de gestionare a instalaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Herman Oberth, Nr. 35 Ghimbav

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform specificatiilor cuprinse în secțiunea Caiet de Sarcini din cadrul prezentei Documentatii de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența personalului cheie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Op Ec (ofertant unic/asociat, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) sau orice persoană care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile mentionate la art. 177 din Lg 99/2016, privind motivele de excludere referitor la condamnarile penale, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la art 178 (alin 1 si 2) din Lg 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale și nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la art 180 (alin 1) din Lg 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitate de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de asociere – Formularul nr. 8 a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici sau subcontractare - Formularul nr. 9 (daca este cazul).

Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea entității contractante

Entitatea contractantă va solicita, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze neîncadrarea în prevederile art.177, art.178, alin. (1) şi art.180, alin. (1) din Lg 99/2016 în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Cerinţa de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Op. Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (ofertant individual, membru al unei asocieri, terţ susţinător, subcontractant), dacă este cazul.

Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul prezentării acestuia/acestora;

- Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza căruia își are sediul social operatorul economic, valabil la momentul prezentării acestuia;

- Certificatul de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Certificatele constatatoare emise de autoritățile locale, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor și impozitelor locale, trebuie să fie valabile la momentul prezentării acestuia;

- Certificatul de cazier fiscal eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscala valabil la momentul prezentării acestuia;

- Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.178 alin. (2), art.179 alin. (2), art.180 alin.(2) din Lg 99/2016, dupa caz;

-Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situaţiile prevăzute în DUAE, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

• Evitarea conflictului de interese

Un op ec care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese.

Condiție de calificare: se va completa declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.72–art.73 din Lg 99/2016 (Formularul nr. 5) de către ofertantul unic/ofertantul asociat/terțul susținător/ subcontractant.

Declarația respectivă (Formular nr.5) împreună cu oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante, sunt:

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Micu Ștefan Daniel, Membri CA: Donțu Adriana, Constantin Albu, Boștină Mircea, Director general Anghel Alexandru, Șef Serviciu Asistență Managerială Iuga Loredana Daniela, Director Tehnic-Operațional Chirtoc Silviu, Director Economic-Comercial Măgureanu Lucian, Economist viza CFP: Mureșan Liviu Daniel, Consilier Achizitii: Jr. Zaharie Nagy Cornelia, Huian Ovidiu, Inginer mentenanta Croitoru Constantin, Inginer automatizări Flucuș Horațiu Iulian și Consilier administare patrimoniu Rădulescu Ionuț.

Cerinta 1:

Operatorul ec. (ofertant unic/asociat, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data prezentarii, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locurl I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerința nr. 2: Prestatorul trebuie să fie autorizat:

• Pentru manevre în rețele electrice, verificări și măsurători joasă tensiune, trebuie să cunoască reglementările în domeniu şi să interfereze cu operatorii de la dispeceratul tehnic în vederea îndeplinirii sarcinilor de service în caz de urgenţă Este necesar ca Prestatorul să fie autorizat A.N.R.E. pentru desfăşurarea acestor activităţi și să dețină atestat minim tip C2A conform ordinului ANRE nr. 45/2016 și nr. 212/2018.

• Pentru a executa lucrări de instalare, întreţinere şi verificare ale instalaţiilor de control acces și supraveghere video Prestatorul trebuie să fie autorizat de către Poliția Română conform Legii 333/2003 și HG 301/2012 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, acesta trebuie să facă dovada capacităţii de operare a instalaţiei precum şi de configurare la cererea Beneficiarului a parametrilor software din cadrul aplicaţiilor de control acces care gestionează sistemul instalat. Este necesar ca Prestatorul să dețină Licenta de functionare de la IGPR pentru proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

• de către I.G.S.U., pentru a executa lucrări de instalare, întreţinere şi verificări ale instalaţiei de incendiu. Prestatorul, conform normelor legale din domeniu, trebuie să fie autorizat şi acceptat (atestat) de către producători, pentru operare şi întreţinerea componentelor şi ansamblul instalaţiei, conform prevederilor OMAI 87/2010 și trebuie să dețină licență de funcționare de la IGSU pentru:

 instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

 instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;

 instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

• pentru a executa lucrări de instalare, întreţinere şi verificare ale instalaţiei de control bagaje (autorizări CNCAN), conform prevederilor Legii 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Este necesar ca Prestatorul să dețină Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear – Manipulare surse de radiații și instalații radiologice pentru echipamentele instalate la AIBG, și în concordanță cu cerințele producatorului de echipamente de securitate;

• pentru a executa lucrări de instalare, întreţinere şi verificare ale instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și instalații de încălzire. Prestatorul trebuie să dețină autorizație ISCIR conform prevederilor ordinului ISC nr. 130/2011 pentru:

 Pentru montare, punere in functiune, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane, instalații de ridicat (ascensoare, lifturi, scari rulante), instalații de automatizare pentru centrale termice

 Pentru instalare, montare, reparare la cazane de apa calda cu 400kW<Pmax<=8000 kW

• pentru a executa lucrări de instalare, întreţinere şi verificare ale instalațiilor de climatizare, prestatorul trebuie să dețină atestat AGFR.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Diplome de studii si calificari profesionale Operatorul economic trebuie sa detina personal calificat care sa detina urmatoarele: - Permis CNCAN gradul 2 minim o persoana - Permis CNCAN gradul 1 minim o persoana - Autorizatie ANRE minim o persoana autorizata gradul 3 B, si minim doua persoane autorizate gradul 2 B - Autorizatie ARTS/ IGPR minim doua persoane - Autorizatie Fochist minim 5 persoane - Autorizatie Frigotehnist minim o persoana - Certificat operator gaze fluorescente cu efect de sera AGFR minim o persoana - Certificat tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor minim o persoana - Cerificat operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor minim o persoana - RSVTI minim o persoana

Proportia de subcontractare Se vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara Pentru a-și demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională în funcție de experiență și pentru a evita riscul de neîndeplinire a contractului din cauza lipsei capacitații tehnice și profesionale, se solicită din partea ofertantului demonstrarea faptului că dispune de experiență similară în domeniu. Ofertantul trebuie să facă dovada că in ultimii 3 ani*, a prestat corespunzător și a dus la bun sfarsit servicii de aceeasi natură si complexitate cu cele ce fac obiectul achizitiei și anume servicii de mentenanță/întreținere la echipamentele și instalațiile specifice unui aeroport, la nivelul unuia sau mai multor contracte. *Ultimii 3 ani se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor specificată în Secţiunea IV.2.2. „Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare” din anunțul de participare, sau orice eventuală erată publicată de către Entitatea Contractantă privind decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. În cazul contractului/contractelor aflat/aflate în derulare la data limită de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experienței similare se vor lua în considerare doar cele efectiv efectuate în perioada solicitată, respectiv în ultimii 3 ani împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În situaţia în care contractul/contractele a/au fost semnat/semnate înainte de perioada de 3 ani anterioară datei de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va lua în considerare doar prestările de servicii efectuate în perioada solicitată. În cazul în care contractul/contractele efectuate ca experienţă similară au prestări de servicii efectiv în asociere, experiența similară ce va fi luată în considerare pentru îndeplinirea cerinţei minime este cea efectuată de asociat. În cazul în care contractul/contractele prezentate ca experienţă similară au fost efectuate ca subcontractant, experiența similara ce va fi luată în considerare pentru îndeplinirea cerinţei minime va fi cea efectuată de subcontractant. Din Lista principalelor servicii prestate trebuie sa rezulte ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare de aceeasi natura si complexitate cu cele ce fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Autoritatea solicită conform art. 195 din Legea 99/2016 dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Autoritatea solicită conform art. 195 din Legea 99/2016 dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu cerintele SR EN 14001 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management al mediului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE – partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A" Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". În cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE – Partea IV, Sect C, "Pentru contractele de servicii: executarea de SERVICII de tipul specificat", prin precizarea, a cel putin, a urmatoarelor informatii: nr. si data contract invocat drept experienta similară, obiect contract, valoare (exprimata in lei fara TVA), beneficiar, data si numărul documentelor de receptie. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea experientei similare prestata in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei cu informatii ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate în trecut, care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: nr şi data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi nr. documentelor de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora. Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea entității contractante Documentele justificative trebuie sa indice: obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privat; valoarea în lei fără TVA; perioada (mai exact intervalul periodic – data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; Unul din documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, este lista serviciilor prestate în ultimii 3 ani Documentele justificative prin care ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar al ofertelor admisibile, poate îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la: - copii ale contractelor sau ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - procese-verbale de recepție; - documente constatatoare care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu; - alte documente relevante din care sa reiasă: beneficiarul, obiectul contractului, perioada în care au fost prestate si receptionate şi locul receptiei. Persoanele juridice straine vor prezenta certificate/ documente edificatoare în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu orginalul" însoțite de traducere autorizată în limba română de către ofertantul clasat pe locul I la solicitarea entității contractante. Nota: În vederea indeplinirii cerintei, oferta poate beneficia de sustinerea unui/unor terti. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din L99/2016 si art 55 din HG394/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea celor asumate prin DUAE: -documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. NOTA: Prezentarea documentului in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentul va fi valabil la momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea celor asumate prin DUAE: -documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. NOTA: Prezentarea documentului in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentul va fi valabil la momentul prezentarii.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare în cuantum de 45.000 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Daca este constituita in alta valuta se va face echivalenta BNR lei/valuta avand ca data de referinta data publicarii anuntului de

participare. Se constituie în conformitate cu prevederile art. 164 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. În cazul utilizării unui instrument de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP insotita de semnatura electronica extinsa pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO09 RNCB 0059 1731 7176 0005 deschis la BCR Brasov. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate - 3 luni de la data limita de depunere a ofertelor stabilită prin anunțul de participare publicat în SEAP.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului subsecvent fără TVA. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent de achiziție sectorială. Acest termen

poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului subsecvent de achiziție sectorială. Garanţia de bună execuţie se constituie conform prevederilor art. 164 alin. 4 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările

ulterioare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Criteriu de departajare conform Art.145 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016: In urma evaluarii ofertelor se intocmeste un clasament, in ordinea descrescatoare a punctajului total. Oferta cu cel mai mare numar de puncte, respectiv oferta de pe locul 1, este considerata oferta castigatoare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorul de evaluare “Experienta personalului de specialitate – personal cheie” atunci entitatea contractantă va solicita numai acestor ofertanti clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de noi propuneri financiare. In acest caz acordul -cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are punctajul cel mai mare, conform criteriului de atribuire. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. În cazul în care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, sau in cazul in care operatorul

economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile cu privire la subcontractanti sau la tertii care asigura sustinerea.

3. Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale – Declarație privind partea/partile

din Propunerea Tehnica si Financiara care au caracter confidential – Formular 12.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

5. În situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Entitatea contractanta atribuie acordul-cadru ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevazute in anuntul de participare si/sau in documentatia de atribuire.

6. Pentru completarea formularului electronic DUAE se va avea în vedere următoarele: DUAE este configurat de către entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la

procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Atât autoritățile contractante, cât și

operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație

7. Ofertantii vor completa Formularul nr. 13 privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Entitatea Contractanta prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și finalizarea procedurii de atribuire în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice pot prelucra datele cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/08/2023