Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534733-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Software support services

2021/S 205-534733

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
National registration number: RO 29275212
Postal address: Strada: Olteniţei, nr. 35-37, Sector: -, Judet: Bucuresti
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041293
Country: Romania
Contact person: Serviciul Achizitii Contracte
E-mail: achizitii@anif.ro
Telephone: +40 0213322824
Fax: +40 0213322183
Internet address(es):
Main address: http://www.anif.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129543
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Activitati conexe agriculturii

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția de drepturi de utilizare a unui program informatic financiar-contabil aferent urmatoarelor module: Financiar-contabil, Salarizarea personalului, Mijloace fixe si obiectele de inventar, Stocuri, angajamente bugetare ( ALOP) si Bugete.

Reference number: 29275212/2
II.1.2)Main CPV code
72261000 Software support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Achiziția de drepturi de utilizare a unui program informatic financiar-contabil aferent urmatoarelor module: Financiar-contabil, Salarizarea personalului, Mijloace fixe si obiectele de inventar, Stocuri, angajamente bugetare( ALOP) si Bugete.

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, respectiv ale unui contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini , capitolul 10, Formularul C2 si in anuntul de participare Cap. II.1.4.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea minima stabilita este pentru 3 luni in valoare de 123.000 lei fara TVA, iar valoarea maxima stabilita este pentru 12 luni in valoare de 492.000 lei fara TVA. Valoarea acordului cadru este de : 1.968.000, 00 lei fara TVA din care :

- 492.000,00 lei fara TVA pentru anul 2022;

- 492.000,00 lei fara TVA pentru anul 2023;

- 492.000,00 lei fara TVA pentru anul 2024;

- 492.000,00 lei fara TVA pentru anul 2025.

Nota: Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 968 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72416000 Application service providers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

ANIF Bucuresti si Filialele Teritioriale de IF apartinand ANIF ( conform anexa locatii).

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini .

Achiziția de drepturi de utilizare a unui program informatic financiar-contabil aferent urmatoarelor module: Financiar-contabil, Salarizarea personalului, Mijloace fixe si obiectele de inventar, Stocuri, angajamente bugetare( ALOP) si Bugete.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se acorda punctaj pentru persoana nominalizata pentru pozitia solicitata, pentru care sa prezinte recomandari / documente relevante care sa demonstreze participarea in proiecte / contracte in care sa fi detinut functia respectiva ( conform caiet de sarcini ) :  Pentru participarea intr-un singur proiect/contract in care sa fi detinut functia respectiva se acorda 1 punct;  Pentru participarea in 2 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia respectiva se acorda 1,5 puncte;  Pentru participarea in 3 proiecte/contracte in care sa fi detinut functia respectiva se acorda 2 puncte; Punctajul maxim ce poate fi acumulat de expertul propus in pozitia respectiva este de 2 puncte. Nu se vor puncta suplimentar prezentarea a mai mult de 3 proiecte/contracte de referinta. Se vor contoriza ca si numar de proiecte/contracte doar referintele in care a luat parte persoana care a fost nominalizata in functia respectiva . Nu se vor putea cumula experientele similare a mai multor persoane . / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Se solicita prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor recunoscute la nivel international care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect. Punctajul se va acorda astfel:  Abordarea propusă se bazează in mare masura pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect si este adaptata specificului proiectului si cerintelor Caietului de Sarcini – calificativ foarte bine - 15 puncte;  Abordarea propusă se bazează partial pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreze modul in care ofertantul va desfasura activitatile de management de proiect sau nu este adaptata specificului proiectului si cerintelor Caietului de Sarcini – calificativ bine – 10 puncte;  Abordarea propusă nu se bazează pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international - 0 puncte. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Se solicita prezentarea detaliata in cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor recunoscute la nivel international care demonstreaza modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de implementare software. Punctajul se va acorda astfel:  Abordarea propusă se bazează in mare masura pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreaze modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de implementare software si este adaptata specificului proiectului si cerintelor Caietului de Sarcini. – calificativ foarte bine - 15 puncte;  Abordarea propusă se bazează partial pe metodologii sau practici recunoscute la nivel international care sa demonstreze modul in care ofertantul va desfasura activitatile ce definesc ciclul de implementare software sau nu este adaptata specificului proiectului si cerintelor Caietului de Sarcini – calificativ bine – 10 puncte;  Abordarea propusă nu se bazează pe metodologii - 0p. / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016;

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii, atat pentru ofertant cat si pentru Ofertantul asociat/Subcontractant/Tert sustinator ;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ,valabile la momentul prezentarii, atat pentru ofertant cat si pentru Ofertantul asociat/Subcontractant/Tert sustinator ;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele ce probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul ofertantilor straini se vor prezenta documente echivalente emise în tara de rezidenta. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale/actualizate la momentul prezentarii.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

- Stefan Constantin - Director General

- Adrian Constantin Birzoi – Director General Adjunct

- Traian Bodea - Director General Adjunct

- Sorin Vasilescu – Director Directia Investitii

- Cornel Popa - Director Direcția Exploatare, Intreținere si Reparații, Amenajari de IF

- Andrei Barabulea - Director Directia Economică

- Cons.jur. Ana Maria Consuela NITA – Sef Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

- Danaila Sorin - Sef Serviciu Achizitii - Contracte

Nota: Nedepunerea DUAE, odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta si urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie sa fie de 2 ori valoarea maxima estimata a contractului subsecvent sa fie cel putin egala cu 984. 000 lei fara TVA . Calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/ alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Autoritatea contractanta solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri globale in vederea determinarii nivelului de capacitate financiara avut de ofertanti in ultimii trei ani pentru a se asigura ca acestia pot duce la bun sfarsit acordul cadru din punct de vedere economic, financiar si in termenele stabilite.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi bilanturi contabile simplificate sau alte documente prin care se poate proba indeplinirea cerintei (ex. audituri financiare/ raportul cenzorilor, etc.).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatExperienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat la nivelul unui contract sau 3 contracte de servicii similare in valoare cumulata in lei fară TVA, realizată corespunzator valorii maxime estimate a celui mai mare contract subsecvent de minim 492.000,00 lei fara TVA, insotite de certificate/documente (copii dupa contracte similare) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Echivalarea în lei/alta valută pentru fiecare an in parte se va face la cursul mediu anual al BNR din anul respectiv.Un contract se considera a fi similar daca a inclus prestarea de servicii similare (respectiv Analiză, proiectare, Instalare, configurare si customizare , Testare de acceptanta, Instruirea utilizatorilor si administratorilor, Asistenta tehnica, Suport Tehnic) pentru un sistem informatic.Cel putin unul dintre contracte trebuie se fie similar din punct de vedere al complexitatii cu cel ce face obiectul prezentei documentatii:- beneficiarul sistemului integrat se aiba in subordine cel putin 5 entitati teritoriale / sucursale,- acopera cel putin 5 din cele 7 module solicitate: Financiar-Contabil, Bugete, ALOP, Salarii, Stocuri, Mijloace Fixe si Obiecte de Inventar,- a inclus servicii multianuale de suport tehnic.

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantii – In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".- Se va prezenta acordul de subcontractare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare /partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de indeplinire:Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea " Pentru contractele de lucrari: Prestarea de servicii de tipul specificat", in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractanteInformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantii – In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - Se va prezenta acordul de subcontractare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare /partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documente trebuie sa fie reale/actuale/valabile la data prezentarii.

Se va completa DUAE. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documente trebuie sa fie reale/actuale/valabile la data prezentarii.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent ".

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Toate documentele depuse de operatorii economici trebuie sa fie valabile la data prezentarii /data solicitarii acestor documente de autoritatea contractanta.

Incepând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) este integrat Documentul Unic de Achiziții Sistemul Electronic de Achizitii Publice European (DUAE). Completarea DUAE de catre operatorii economici care participă la procedură va fi facuta în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Precizari:

1. Insusirea clauzelor obligatorii ale contractului este conditie de acceptare a ofertei.

2. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

3.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine,autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica, conform art.139 din H.G 395/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu prevederile art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic
Postal address: Soseaua Oltenitei 35-37
Town: Bucuresti
Postal code: 041293
Country: Romania
E-mail: centrala@anif.ro
Telephone: +40 0213322824
Fax: +40 0213322183
Internet address: www.anif.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021