Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534734-2021

21/10/2021    S205

Romania-Tulcea: Washing and dry-cleaning services

2021/S 205-534734

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea
National registration number: 4026712
Postal address: Strada: 1848, nr. 32
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820195
Country: Romania
Contact person: Victoria Gheba
E-mail: achizitiitl@yahoo.ro
Telephone: +40 0240532350
Fax: +40 0240532274
Internet address(es):
Main address: www.spitaltulcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129554
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de spălătorie și curăţătorie uscată

Reference number: 4026712_2021_PAAPD1289957
II.1.2)Main CPV code
98310000 Washing and dry-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de servicii de spalatorie si curatatorie uscata în scopul asigurării unor bune condiţii de cazare pentru pacienţii internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea și a desfășurării activităţii medicale în toate secţiile spitalului.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim 3 operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordurilor cadru sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent prcum si Cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data si ora limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 440 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

La sediul Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de servicii de spalatorie si curatatorie uscata în scopul asigurării unor bune condiţii de cazare pentru pacienţii internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea și a desfășurării activităţii medicale în toate secţiile spitalului.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim 3 operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordurilor cadru sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent prcum si Cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data si ora limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri proprii

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)- in termen la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.59-60 privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatorul economic participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv:

Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. AC va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Documentele doveditoare vor fi solicitate numai operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2 Autorizatie de functionare/Certificat de inregistrare din care sa rezulte competenta de a presta servicii care fac obiectul achizitiei eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in copie conform cu originalul. Documentele doveditoare vor fi solicitate numai operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la momentul prezentarii.

Cerinta nr.3 Autorizatie sanitara de functionare eliberata de DSP pentru spalarea exclusiv pentru unitati sanitare in copie conform cu originalul, in temeiul art. 2 alin 2, Ordinul1030/2009.

Documentele doveditoare vor fi solicitate numai operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la momentul prezentarii.

Cerinta nr. 4 Autorizatie de mediu valabila- Ofertantul trebuie sa aiba Autorizatie de mediu valabila emisa de Agentia nationala pentru protectia mediului in conformitate cu prevederile art.12 din OUG 195/2005 privind protectia mediului si Anexei 1 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizatiei de mediu.

Documentele doveditoare vor fi solicitate numai operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la momentul prezentarii. Actele normative care stau la baza solicitarii acestor avize sunt: Ordinul nr. 961/2016 (art. 1) si Ordinul 1101/2016.

Cerinta nr.5 Autorizatie sanitara de functionare eliberata de DSP pentru autovehiculele cu care se efectueaza transportul, diferite pentru lenjerie curata si lenjerie murdara. Actele normative care stau la baza solicitarii acestor autorizatii sunt Legea 95/2006 si Ordinul MS nr.1030/2009 si Ordinul MS 251/2012.

Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Prezentarea documentelor mentionate la cerintele nr. 2 ,3, 4 si 5 emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea acestor obligatii.

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:

DR. NASTASESCU TUDOR ION- MANAGER

DR. Timofei Valentina -DIR.MEDICAL

AS. Armeanu Lavinia-Madalina - DIR. INGRIJIRI

EC. MIRESCU MARIAN- DIR.FINANCIAR -CONTABIL

JR. MANOLE VALENTIN- Sef serviciu Juridic-R.U.N.O.S.

EC. GHEBA VICTORIA - Director Administrativ.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorul economic participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasametul intermediar si dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cnf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza.

Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractanteoar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasametul intermediar si dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantul strain, document echivalent emis in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasametul intermediar si dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Utilaje, instalatii si echipament tehnicOfertantul (operatorul economic individual sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depune oferta trebuie sa detina utilajele, instalatiile, echipamentele necesare prestarii serviciului de urmeaza a fi achizitionat.

Proportia de subcontractareIn baza art.179 lit.k din Legea 98/2016, Ofertantul (operatorul economic individual sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depune oferta trebuie sa prezinte informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezentapropriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract careurmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentanţii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nuindeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Minimum level(s) of standards possibly required:

La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare, ofertantii (operatorul economic individual sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) clasati pe primele 3 locuri in clasametul intermediar si dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Utilaje, instalatii, echipament tehnic ", respectiv ca detin utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare prestarii serviciului de spalatorie si curatatorie uscata.

La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare, ofertantii (operatorul economic individual sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) clasati pe primele 3 locuri in clasametul intermediar si dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, vor demonstra indeplinirea cerintei minimime privind criteriile de calificare si vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Proportia de subcontractare".Odata cu DUAE, se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti). Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care perimite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistrain SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016 precum si modelul de solicitare ce se regaseste in "Formulare si modele de documente".

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor ofertate. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, AC va solicita, prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara ce va contine preturi noi. In cazul ofertanilor clasati pe locurile 2 si 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 in clasament. In cazul in care si in urma solicitarii de reofertare a preturilor se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primele trei locuri cu acelesi pret autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212,alin(1),litera c) din legea nr.98/2016. .Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut". Potrivit art.215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privirela deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice. Oferta va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nationala de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment Juridic Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea
Postal address: str.1848, nr.32, Tulcea
Town: Tulcea
Postal code: 820195
Country: Romania
E-mail: achizitiitl@yahoo.ro
Telephone: +40 240532209
Fax: +40 240532274
Internet address: https://spitaltulcea.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021