Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534735-2021

Submission deadline has been amended by:  601313-2021
21/10/2021    S205

Romania-București: Archiving services

2021/S 205-534735

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
National registration number: 4433953
Postal address: Strada: fabrica de chibrituri , nr. 9-11
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 75540
Country: Romania
Contact person: Adrian Cormos
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telephone: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Internet address(es):
Main address: https://sector5.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
National registration number: 17104480
Postal address: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Town: Bucuresti
NUTS code: RO România
Postal code: 050182
Country: Romania
Contact person: GEORGE-CONSTANTIN DITU
E-mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telephone: +40 0314336414/4127
Fax: +40 213101731
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc5.ro
Address of the buyer profile: www.dgaspc5.ro
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129547
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de arhivare fizică, scanare și prelucrare în vederea indexării digitale a documentelor gestionate de Sectorul 5 al Municipiului București (Primăria), Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 5 (D.I.T.L.) și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.)

Reference number: 4433953/2021/13
II.1.2)Main CPV code
79995100 Archiving services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect “Servicii de arhivare fizică, scanare și prelucrare în vederea indexării digitale a documentelor gestionate de Sectorul 5 al Municipiului București (Primăria), Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 5 (D.I.T.L.) și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.)”.

În cadrul acestei proceduri Asocierea de Autorități Contractante formată din Primăria Sector 5, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 5 (D.I.T.L.) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) în temeiul Protocolului de Asociere nr. 107041/ 04.10.2021 îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Beneficiar în cadrul Contractului.

Obiectul acordului cadru constă în prestarea de servicii de arhivare fizică și digitizare a documentelor. Astfel, obiectivul principal al viitoarelor contracte este acela de a asigura păstrarea documentelor create sau deținute de către Sectorul 5 al Municipiului București (Primăria), Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 5 (D.I.T.L.) și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.), cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Legea Arhivelor Naționale, și de a asigura prelucrarea documentelor digitizate, cu asigurarea inclusiv a sistemului de arhivare.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 69 971 538.87 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48329000 Imaging and archiving system
79971200 Bookbinding services
79999100 Scanning services
92512100 Archive destruction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Serviciile vor fi prestate la sediul prestatorului.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă intenționează sã încheie acordul-cadru pentru prestarea serviciilor de arhivare fizică, scanare și prelucrare în vederea indexării digitale a documentelor gestionate de Sectorul 5 al Municipiului București (Primăria), Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 5 (D.I.T.L.) și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.).

Serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul contractului sunt detaliate în cadrul caietului de sarcini și al documentelor care îl însoțesc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 6
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sursa de finanțare: Bugetul local si alte surse legal constituite

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinãtor, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Până la data limită de depunere a ofertelor se va completa D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prev. art. 164 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente respectiv, Cazierul judiciar și fiscal pentru operatorul economic și Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic și pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, aflate în termen de valabilitate la data prezentării.

Cerința nr. 2

Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Până la data limită de depunere a ofertelor se va completa D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prev. art. 165 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice precum și Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale, la momentul prezentării acestora.

Cerința nr. 3

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Până la data limită de depunere a ofertelor se va completa D.U.A.E., reprezentând Declarația privind neîncadrarea în prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 4

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile prevăzute de art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016.

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prev. art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016.

Note:

1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin doc. de atribuire.

2. Prin excepție de la prev. Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanţi vor prezenta şi Declaratia privind neîncadrarea în prev. art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 3. În acest sens, ofertantul sau, dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante: Cristian Victor Piedone POPESCU - Primar, Mircea Horațiu NICOLAIDIS – Viceprimar, Constantin Ion MELNIC – Viceprimar, Iulian Constantin CÂRLOGEA – Administrator Public, Roxana-Elena NEDELCU - Director General, Nicoleta Isabela DISAGILA - Director general economic, Florina DRAGNEA – Director general juridic, Cristinel Laurențiu MATECIUC – Director general achiziții și investiții, Dinu-Matei CORĂBIANU – Reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare achiziției.

3. Pentru a asigura verificarea modului de îndeplinire a cerinței nr. 4, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor se vor prezenta și documente edificatoare ce conțin informații cu privire la membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și la acționarii și asociații fiecărei entități implicate în procedura de atribuire.

4. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor se va face la nivelul societății/ companiei. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, se va realiza pentru sediul social prin prezentarea de documente eliberate de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu are datorii restante către bugetul local, la momentul prezentării acestora , iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

5. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante la data prezentării documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prev. art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 165 alin. (3) și art. 166 alin. (2) din același act normativ.

6. Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente asemenea documente) pentru a demonstra faptul că nu se încadrează în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării acordului-cadru.

Cerința nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara de rezidenţã, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare si funcționare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa conțină date actuale/ reale la momentul prezentării.

Note:

1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor completa D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin doc. de atribuire.

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfășoare activitățile aferente acordului-cadru, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

3. Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în condițiile legii din țara de rezidență, din care să rezulte că operatorul economic este adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii și că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului acord-cadru în corelare cu cerințele mai sus menționate și reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.

4. În cazul participării la procedură cu ofertă comună si în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) să fie cel puțin egală cu suma de 12.500.000 lei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se vor prezenta:Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanțuri/ balanțe contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată.Note:1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.2. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii indicați, respectiv: pentru anul 2020 – 1 EUR = 4,8371 lei, 1 USD = 4,2440 lei, pentru anul 2019 – 1 EUR = 4,7452 lei, 1 USD = 4,2379, pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 lei, 1 USD = 3,9416 lei.3. În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația tării de origine/ tării în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice si financiare a operatorului economic, conform celor arătate mai sus.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerința 1 Ofert. trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau a cel mult 5 contracte, activități similare cu cele care fac obiectul celui mai mare ctr. subs., constând în activit. de arhivare fizica și activit. de digitizare a documentelor cu extragere meta-descriptori și structurarea lor în cadrul unei baze cu acestea, cu o valoare cumulată de min. 8.950.000 lei fără TVA.

Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate Cerința 2 Ofert. trebuie să facă dovada că dispune cel puțin de următorul personal de specialitate necesar pt. îndepl. contractului (echipa de proiect): 1. Responsabil cu controlul calității – 1 pers. Profilul experților - Responsabil cu controlul tehnic de calitate a) Decizia internă de numire și Fișa postului; b) Exp. prof. specifică privind particip. pe parcursul profesional la cel puțin un contract/ proiect similar în cadrul căruia să fi prestat activit. specifice poz. pe care o va ocupa în cadrul contractului.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Cerința 3 Ofert. trebuie să facă dovada că dispune cel puțin de următorul personal de specialitate necesar pt. îndepl. contractului (echipa de proiect): 2. Responsabil în domeniul securității și sănătății – 1 pers. Profilul experților - Responsabil în domeniul securității și sănătății: a) Decizia internă de numire și Fișa postului; b) Curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din Hotărârea nr. 1425/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore. c) În cazul în care activit. de prevenire și protecție sunt asigurate de către societăți externe, ofert. va prez. și ctr. de prestări serv. dintre op. ec. și prestat. extern precum și certif. de abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerința 4 Ofert. trebuie să facă dovada că are în dotarea sa sau că dispune pt. realizarea în bune condiții a celui mai mare ctr. subs. (proprietate, leasing/comodat/angajam. de punere la dispoz. încheiate cu respectarea dispoz. legale sau prin contracte/convenții de închiriere) de res./facilit. Tehn. specifice (utilajele/mijl. de transp./echip. tehnice) rezultate a fi neces. pt. îndepl. acestuia, după cum urmează: - Laborator de restaurare cu o supraf. de aprox. 100 mp, dotat cu echip. și materiale specifice acestui proces precum: masa de restaurare, presă metal, echip. de tăiat pt. rotunjirea canturilor, echip. automat de poleit, papser, mașină de perforat și biguit, instalație de uscare a doc., raft de uscare pt. restaurare umedă, carton special pt. legătorie, bandă specială filmoplast, cămașă pt. doc., hârtie de filtru, hârtie japoneză, hârtie pelur, hârtie siliconată, reactivi, sită textilă impregnată, tip „sita China”, vată hidrofilă. - 1 buc.

Proportia de subcontractare Cerința 5 Inform. cu privire la subcontr.: În cazul în care părți din ctr. ce urmează a fi atrib. vor fi îndep. de către unul sau mai mulți subcontr., ofert. are obligația de a preciza partea/ părțile din ctr. pe care acesta urmează să le subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se vor prezenta: - pt. a face dovada îndep. cerinței de calific. ofert. va prez. certif./ doc./ recomandări/ pv de recepție (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă prestarea serv. similare și din conținutul cărora să rezu. cel puțin inf. ref. la: beneficiarul contractului, tipul serv. prestate și cantit. aferente, perioada în care au fost prestate serv. sim., val. acestora, calitatea ofertantului, modul de îndep. a oblig. Contract., alte inf. relev. pt. analiza modului de îndep. a cerinței de calif. Note: 1. Pentru îndepl. cerinței privind niv. min. cantitat. al exp. sim. se acceptă: - fie prez. unui singur ctr. care să acopere prin obiectul său activit. solicitate prin cerința de calif., iar val. serv. sim. prestate în cadrul contractului să fie cel puțin egală cu cea solicit. prin fișa de date; - fie prez. a cel mult 5 contracte distincte, în orice combinație a obiectelor acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului), cu condiția ca prin aceste contracte prez. să fie acoperite în ansamblu activit. solicitate prin cerința de calif., iar val. cumulată a serv. sim. prestate să fie cel puțin egală cu cea solicit. prin fișa de date. Ofert. poate demonstra îndepl. cerințelor aferente exp. sim. prin prez. de contracte de prest. serv. prin raportare la durata de execuție indicată (ultimii 3 ani), care se va calcula prin raportare la termenul limită stab. pt. dep. ofert.. 2. Serv. solicitate în scopul dovedirii exp. sim. trebuie să reprezinte serv. efectiv prestate în perioada menționată, sens în care se vor prez. dovezi coresp. privind efectuarea acestora (doc. din cadrul cărora să rez. natura, complexitatea și vol. acestora), după caz, Aut. contr., prin comisia de ev. nominaliz. rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la resp. serv. de la beneficiar și/sau aut. competente.. 3. Pentru calculul prețului contractelor expr. în euro sau în alte monede se va folosi cursul stab. de către părți î...

Se va prezenta: - Decl. privind personalul responsabil pt. îndepl. contractului, împreună cu CV-urile experților propuși, semnate de către titulari, datate și însoțite de doc. suport din care să rezulte inf. ref. la studiile, pregăt. profes. și calificarea fiecărei pers. propuse în cadrul echipei de experți, în conf. cu cerințele stab.. - Decl. de disponibilit. (în cazul în care se propun pers. care nu sunt angajați ai ofert., semnată autentic de titular, pt. fiecare astfel de specialist); Note: a) Doc. suport prez. trebuie să releve faptul că, d.p.d.v. al experienței și cunoștințelor/ competențelor profesionale ale personalului de spec. propus în cadrul echipei de proiect se poate asigura îndepl. la un nivel coresp. a contractului care urmează să fie atrib., potrivit specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini. b) În sensul prev. de mai sus, ofertanții vor prez. doc. din care să rezulte îndepl. cerințelor stab., cum ar fi (cu aplicabilit. după caz): - cărțile de muncă/c. ind. de muncă/contracte de prestări servicii încheiate între ofert. și persoanele respective ori angajam./acordurile de particip. și/sau alte doc. echiv. (care să asigure trasabilitatea includerii în ofertă a respectivului personal de specialitate, precum și să probeze îndepl. cerințelor privind profilul experților propuși, în conf. cu descrierea furnizată de către Aut. contr. în cadrul respect. cerințe); - diplomele/certif. de absolv. a studiilor/progr. de perfecționare prin interm. cărora se face dovada îndepl. cerințelor privind pregătirea teoretică a experților propuși. - recomandările/ deciziile de numire sau altele asemenea prin care se probează deținerea exp. profesionale relev..

A se vedea modalitatea de indeplinire de la Cerinta nr. 2.

Se vor prezenta: Doc. suport relev. din cadrul cărora să rez. că op. ec. va dispune de res. tehn. neces. pt. îndepl. coresp. a celui mai mare ctr. subs.. Note: 1. În cazul în care ofert. are în dotarea sa/ dispune de res./ facilit. tehn. menț. în DUAE prin leasing/ comodat/ angajam. de punere la dispoz. încheiate cu respectarea disp. legale sau prin contracte/ convenții de închiriere, se vor prez. doc. în discuție, resp. acele acte din conț. cărora să rezulte inf. ref. la dotările de care dispune op. ec. ce le poate disponibiliza în conf. cu cele arătate mai sus. 2. Ofert. îi revine obligația de a dimensiona cant. de utilaje/mijl. de transp.t/echip. a.î. să facă dovada că are posib. concretă de a duce la îndepl. cel mai mare ctr. subs. și de a rez. event. dificultăți legate de îndepl. acestuia în cazul în care oferta sa va fi decl. câștigăt. prin rap. la perioada în care devine neces. implic. acestora pt. exec. lucr. și prest. serv. aferente

Op. ec. vor indica în cadrul DUAE inf. cu privire la partea/părțile din ctr. pe care intenționează sa le subcontracteze. Note: 1. Până la termenul limită stab. pt. dep. ofert., op. ec. partic. vor prez. Acordul/Acordurile de subcontr.. 2. Res. privind cap. tehn. și profert. a subcontr. Decl. se vor lua în cons. pt. partea lor de implicare în ctr. care urm. a fi atrib., dacă sunt prez. doc. relev. în acest sens de către ofert. care invocă susținerea din partea subcontr.. 3. Aut. contr. își rezervă dreptul de a solicita ofert. clasat pe primul loc după aplic. crit. de atrib. să prez. inf. și doc. relev. ref. la cap. tehn. și prof. a subcontr. propuși, cu privire la partea/părțile din ctr. pe care aceștia urmează să o/le îndepl. efectiv. Notă generală: Până la termenul limită stab. pt. dep. ofert., op. ec. partic. vor completa DUAE cf. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod coresp. de către fiecare entit. particip. în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontr., terț susț.), în scopul de a face dovada prelim. a îndep. cerințelor menț. ant.. Înainte de atrib. ac-cadru, Aut. contr. va solicita ofert. clasat pe primul loc după aplicarea crit. de atrib. să prez. doc. justif. prin care conf. îndepl. tuturor crit. de calif., în conf. cu cerințele stab. prin DUAE și prin doc. de atrib..

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nu este cazul.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

* Informații privind asociații (dacă este cazul)

Se va prezenta:

Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociază în vederea depunerii ofertei comune și a execuției contractului.

Note:

1. Acordul de asociere se va prezenta până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare și va trebui să conțină cel puțin următoarele angajamente/informații:

- asociații sunt responsabili solidar și nelimitat de execuția integrală și la termen a contractului, în condițiile asumate prin acesta;

- nominalizarea liderului formal al asocierii și membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora;

- comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire/execuția contractului se vor face cu liderul asocierii;

- partea/ părțile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitățile concrete ce îi revin fiecărui membru al asocierii și a cotei de participare aferente;

- pentru a evita posibile situații litigioase între membrii asocierii datorate întârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (în cazul în care facturile ar urma să se plătească numai către liderul asocierii), ofertantul are dreptul de a stabili prin acordul de asociere ca situațiile de plată care emană din partea asocierii să fie însoțite de două sau mai multe facturi (în loc de o singură factură care să emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de către fiecare membru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecărui asociat la executarea activităților pentru care s-a solicitat efectuarea plății. În acest din urmă caz, autoritatea contractantă va realiza plățile în cadrul contractului în mod individual către fiecare asociat în parte, fără ca un astfel de act să impieteze răspunderea solidară a asociaților, așa cum este precizat mai sus.

2. În cazul participării la procedură cu oferta comună, cerințele privind capacitatea economico-financiară precum și cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.

** Informații cu privire la terții susținători (dacă este cazul):

Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economico-financiară și/sau capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic şi terțul/terții respectiv/respectivi.

Note:

1. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător) va completa și prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte la care se atașează angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de susținere și prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/ 2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Postal address: Str. Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5, București
Town: Bucuresti
Country: Romania
E-mail: primarie@sector5.ro
Telephone: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Internet address: https://sector5.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021